Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Samhällstekniska nämnden
Protokoll 27.04.2023/Paragraf 49


 

 

Detaljplanen för Rådalsvägen (projekt 11101), anhängiggörande av detaljplanen och godkännande av programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)

Samhällstekniska nämnden 27.04.2023 § 49  

201/10.02.03/2023 

 

 

Beredare planläggningsarkitekt Leena Kankaanpää

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen
vikarie kommunarkitekt Tero Luomajärvi 

 

 Samhällstekniska nämnden beslutar


godkänna programmet för deltagande och bedömning för detaljplanen för Rådalsvägen (MBL 62 § och 63 §).

 

Behandling Under behandlingen framställde Sanni Jäppinen följande anvisning för fortsatt planering:

 

 Öppning av servicekvarterets innergård eller eventuell förening av den med omgivningen så att också grannskapet får njuta av gården/parken. Man utreder möjligheten till allmän park och parkhelheten.

 

 Matti Kaurila, Ronja Karkinen, Hannu Valtanen, Pekka Jäppinen, Antti Salonen, Teemu Kelkka, Josephine Frimodig, Jenny Snellman och Kim Liljequist understödde förslaget.

 

 Ordföranden konstaterade att anvisningen understöddes enhälligt.

 

 Planläggningsarkitekt Leena Kankaanpää avlägsnade sig efter behandlingen av denna paragraf kl. 18.42.

 

 Samhällstekniska nämnden beslutade hålla en paus efter behandlingen av paragrafen kl. 18.42.

 

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget och gav följande anvisningar:

Öppning av servicekvarterets innergård eller eventuell förening av den med omgivningen så att också grannskapet får njuta av gården/parken. Man utreder möjligheten till allmän park och parkhelheten.

 

För kännedom

 

Redogörelse Bakgrund

 Detaljplanen för Rådalsvägen ingår i det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet för Kyrkslätt för åren 2023-2027. Markägaren har lämnat in ett initiativ om ändring av planen och kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 27.2.2023 godkänt avtalet om inledande av planläggning.

 

 Planområdets läge

 Projektet ligger i kommuncentrum, norr om affärscentrum. Avgränsningen av planområdet gäller servicehuskvarteret för äldre. Planeringsområdet bildas på kvartersområdet som avgränsas av Rådalsstigen, Piippolastigen och Råstigen. Områdets areal är ca 1,1 ha. Markområdet fördelar sig mellan Kyrkslätts kommun och Kyrkslätts Hyresbostäder Ab. Kommunen äger fastigheterna 257-416-19-11 och 257-416-19-6, som den arrenderat till Stiftelsen för Kyrkslätts servicecentral. Kyrkslätts Hyresbostäder Ab äger fastighet 257-416-8-5.

 

 Mål och behov av planering

 Målet för markanvändningen är att göra utvecklingen av kommuncentrum och affärsområdet starkare och förbättra de mångsidiga boendemöjligheterna för äldre nära service. På området är det möjligt att placera ca 80 nya invånare.

 På området finns ett servicehus för äldre. Syftet är att bevara huset och trygga dess verksamhetsmöjligheter. Servicehuset är en så kallad enhet för serviceboende med heldygnsomsorg. Under planläggningsarbetet utreds förutsättningarna för utvidgning av servicehuset och planeras en ny tillbyggnadsdel. Bostadsradhusen i ett plan väster om servicehuskvarteret rivs. I stället för bostadsbyggnaderna som ska rivas ämnar man placera bostadsvåningshusbyggande. Det nya byggandets lämplighet för äldres, särskilt minnessjukas, behov ska tas i beaktande i planeringen. Målet är att placera en så kallad mellanform av boende för äldre på området.

 

 Planprocess och preliminär tidtabell

 I programmet för deltagande och bedömning har man gjort upp en preliminär gräns och en tidtabell för projektet, som preciseras enligt behov då planeringsprocessen framskrider. Planförslaget uppgörs hösten 2023 och målet är att godkänna planen i början av år 2024.

 Innan detaljplanen godkänns i fullmäktige ska det finnas ett undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och de markägare vars fastigheters värde stiger tack vare detaljplanen.

 

 Deltagande, intressenter och samarbete beskrivs i programmet för deltagande och bedömning.

 

 Bilagor:

-          Programmet för deltagande och bedömning av Rådalsvägen.

 

Beslutshistoria