Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Samhällstekniska nämnden
Protokoll 27.04.2023/Paragraf 48


 

 

Framläggning av beredningsmaterialet till detaljplanen för Eriksgård (projekt 41110) enligt MBL 62 § och MBF 30 §

Samhällstekniska nämnden 27.04.2023 § 48  

1239/10.02.03/2021 

 

 

Beredare Vik. planläggningsarkitekt Cecilia Aintila

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen

 vikarie kommunarkitekt Tero Luomajärvi 

 

 Samhällstekniska nämnden beslutar lägga fram beredningsmaterialet till detaljplanen för Eriksgård (ritn.nr x) med tillhörande handlingar för minst 30 dygn i enlighet med 62 § i MBL och 30 § i MBF och begär utlåtanden om beredningsmaterialet av följande instanser:

Kyrkslätts kommun
- byggnadstillsynen
- kommunaltekniska investeringstjänsterna
- underhållstjänsterna
- miljövården
- serviceområdet för bildning och fritid
- handikapprådet
- äldrerådet
- Kyrkslätts vatten

Övriga myndigheter
- Nylands förbund
- Nylands NTM-central
- Esboregionens miljö- och hälsoskydd
- HRM Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
- HRT Samkommunen Helsingforsregionens trafik
- Västra Nylands polisinrättning
- Västra Nylands räddningsverk
- Västra Nylands museum

Föreningar och organisationer
- Kyrkslätts småfastighetsförening r.f.
- Kyrkslätts Hembygdsförening r.f.
- Byföreningen i Veikkola rf
- Eerikinkartanon kaava-alueen asukasyhdistys ry
- Kyrkslätts viltvårdsförening rf
- Veikkolan Veikot ry
- Kirkkonummen hiihtoseura ry
- Suunnistusseura LYNX
- Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry
- Kyrkslätts miljöförening rf
- Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.
- Kyrkslätts företagare rf
- Kyrkslätt Landsbygdsförening r.f.

Företag
- Caruna Esbo Ab
- Fortum Power and Heat Oy
- DNA Abp
- Elisa Abp
- Telia Finland Oyj

 

Behandling 

 Föredraganden gjorde följande ändrade beslutsförslag:

  1. Som tillägg till beslutsförslaget: Kvarter 328 ändras till P-beteckning.
  2. Nämnden befullmäktigar tjänstemännen att göra tekniska korrigeringar i beredningsmaterialet.

 

 Under diskussionen framställde ordförande Matti Kaurila följande anvisningsförslag:

 

 Planbestämmelsen för kvarteren 333 och 335 i kommunens ägo ändras från AP till AO. Motiveringen är bl.a. att försäljningsreserven från kommunens egnahemshustomter är liten och att man genom denna ändring svarar mot kommunens mål att årligen överlåta minst 50 egnahemshustomter. Vid kvarter 335 möjliggörs samtidigt en rakare rekreationsrutt mellan Eriksgård samt butikerna och skolorna i Veikkola. När det gäller egnahemshustomter ska man utreda om man med effektivitetstalet för tomtbyggande e=0,15-0,2 kan påverka antalet egnahemushustomter eller stoleken på egnahemshustomter i en del av området. I kvarter 325 tilläggs våningstalsbeteckningen II. Dessutom ska man utreda om byggplatser i norra delen av området kan flyttas så att man får större avstånd till den befintliga bosättningen.

 

 Hannu Valtanen, Liljequist, Frimodig, Snellman, S.Jäppinen, Kelkka understödde förslaget.

 

 Ordföranden konstaterade att förslaget understöddes enhälligt.

 

 

 Sanni Jäppinen gav följande anvisningsförslag för fortsatt behandling: Eriksgårdsvägens allé lämnas som sådan som gång- och cykelled, och väster om allén planeras en ny linje för biltrafik.

 

 Matti Kaurila, Teemu Kelkka, Ronja Karkinen och Antti Salonen understödde förslaget.

 

 Ordföranden konstaterade att anvisningen understöddes enhälligt.

 

 Ronja Karkinen gav följande ändringsförslag:

 

 4.3.1. På s. 17 står det: "I byggandet ska man använda ekologiskt hållbara byggmaterial."
Det ändras att lyda: "I byggandet ska man använda ekologiskt hållbara byggmaterial vars koldioxidutsläpp är under 0,2 kg CO2e/kg." Referens: https://co2data.fi/rakentaminen/

 

 Sanni Jäppinen understödde förslaget.

 

 Ordföranden konstaterade att anvisningen inte understötts enhälligt, varmed man ska rösta om saken.

 

 Omröstning:

 Ordföranden startade omröstningen:

 

 De som understöder föredragandens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Ronja Karkinens förslag röstar "nej". Ordföranden avslutade omröstningen, och konstaterade att rösterna fördelades enligt följande:

 

 9 ja-röster (Valtanen, Snellman, Jäppinen P., Kelkka, Salonen, Polkko, Frimodig, Liljequist, Kaurila)

 2 nej-röster (Karkinen, Jäppinen S.), varvid utgångsförslaget vann.

 

 

 Teemu Kelkka gav följande ändringsförslag:

 Förbindelsen som kommer till kvarter 308 ändras till en gårdsgata i stället för en gång- och cyckelled som tillåter fordonstrafik.

 

 Kim Liljequist, Matti Kaurila, Hannu Valtanen och Antti Salonen understödde förslaget.

 

 Ordföranden konstaterade att förslaget understöddes enhälligt.

 

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade

1. lägga fram beredningsmaterialet till detaljplanen för Eriksgård (ritn.nr x) med tillhörande handlingar för minst 30 dygn i enlighet med 62 § i MBL och 30 § i MBF och begär utlåtanden om beredningsmaterialet av följande instanser:

Kyrkslätts kommun
- byggnadstillsynen
- kommunaltekniska investeringstjänsterna
- underhållstjänsterna
- miljövården
- serviceområdet för bildning och fritid
- handikapprådet
- äldrerådet
- Kyrkslätts vatten

Övriga myndigheter
- Nylands förbund
- Nylands NTM-central
- Esboregionens miljö- och hälsoskydd
- HRM Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
- HRT Samkommunen Helsingforsregionens trafik
- Västra Nylands polisinrättning
- Västra Nylands räddningsverk
- Västra Nylands museum

Föreningar och organisationer
- Kyrkslätts småfastighetsförening r.f.
- Kyrkslätts Hembygdsförening r.f.
- Byföreningen i Veikkola rf
- Eerikinkartanon kaava-alueen asukasyhdistys ry
- Kyrkslätts viltvårdsförening rf
- Veikkolan Veikot ry
- Kirkkonummen hiihtoseura ry
- Suunnistusseura LYNX
- Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES ry
- Kyrkslätts miljöförening rf
- Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.
- Kyrkslätts företagare rf
- Kyrkslätt Landsbygdsförening r.f.

Företag
- Caruna Esbo Ab
- Fortum Power and Heat Oy
- DNA Abp
- Elisa Abp
- Telia Finland Oyj

2. Kvarter 328 ändras till P-beteckning.

3. ändra förbindelsen som kommer till kvarter 308 till en gårdsgata i stället för en gång- och cyckelled som tillåter fordonstrafik.

4. ge anvisningar om fortsatt planering så att planbestämmelsen för kvarteren 333 och 335 i kommunens ägo ändras från AP till AO. Motiveringen är bl.a. att försäljningsreserven från kommunens egnahemshustomter är liten och att man genom denna ändring svarar mot kommunens mål att årligen överlåta minst 50 egnahemshustomter. Vid kvarter 335 möjliggörs samtidigt en rakare rekreationsrutt mellan Eriksgård samt butikerna och skolorna i Veikkola. När det gäller egnahemshustomter ska man utreda om man med effektivitetstalet för tomtbyggande e=0,15-0,2 kan påverka antalet egnahemushustomter eller stoleken på egnahemshustomter i en del av området. I kvarter 325 tilläggs våningstalsbeteckningen II. Dessutom ska man utreda om byggplatser i norra delen av området kan flyttas så att man får större avstånd till den befintliga bosättningen.

5. ge anvisningar om fortsatt planering så att Eriksgårdsvägens allé lämnas som sådan som gång- och cykelled, och väster om allén planeras en ny linje för biltrafik.

6. befullmäktiga tjänstemännen att göra tekniska korrigeringar i beredningsmaterialet.

 

För kännedom

 

Redogörelse Bakgrund

 Samhällstekniska nämnden godkände programmet för deltagande och bedömning för detaljplanen för Eriksgård 16.12.2021 (§ 169). Planen anhängiggjordes 4.2.2022. Planprojektet ingår i det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet 2021-2025. Projektet har anhängiggjorts på kommunens eget initiativ och det uppgörs som kommunens eget arbete. Projektet har fått namnet detaljplanen för Eriksgård.

 

 Planens mål och planutkast

 Målet med detaljplanen för Eriksgård är att främst på obebyggt område möjliggöra byggande av ett vidsträckt småhusområde som ansluter till Veikkolas tätortsområde.

 

 I planutkastet har det nya bostadsområdet anvisats i huvudsak norr om nuvarande Kapakkatie, där man i planen märkt ut kvarter för fristående och kopplade småhus. I utkastet har man anvisat byggplatser för cirka 130 nya fristående småhus och 9 kvartersområden för småhus med beaktande av bland annat landskaps-, natur- och geologiska förhållanden. Mitt på det nya bostadsområdet har man anvisat ett rekreationsområde som består av en kullformad del av åkern och ett skogsområde. Den bergiga tallskogen i den östra delen av planområdet har också anvisats som ett närrekreationsområde i planen. De kulturhistoriskt betydelsefulla Eriksgård och Navala gård söder om Kapakkatie, samt de omgivande med tanke på landskapet betydande åkerfälten, vyerna och naturskyddsområdena har bevarats i planen. Användningen av herrgårdarna och verksamheten vid sommarteatern har möjliggjorts genom planlösningen.

 

 Trafiklösningarna i planutkastet

 Man har strävat efter att planera trafiken på Eriksgårdsvägen vid Eriksgård med beaktande av framtida trafikmängder. På vägområdet finns en fridlyst lönnallé och en stenbro som skyddats i generalplanen.

 I planen har man ritat ett brett vägområde där det ryms en bredare väg än den nuvarande, en ny bro och en separat gång- och cykelväg. Planen gör det möjligt att förlänga gång- och cykelvägen på Eriksgårdsvägen så att den omfattar planområdet. I planutkastet har man fäst särskild uppmärksamhet vid det nya bostadsområdets interna gång- och cykelrutter. I planlösningen ingår en direkt gång- och cykelförbindelse från Veikkola centrum, genom Albin Bromans park ända till Haapajärvi och där ända till rekreationsrutterna Eriksstigen och Hasselstigen.

 

 Mera detaljerade planlösningar och bedömningen av planens konsekvenser framgår ur planbeskrivningen.

 

 Handlingar

Eriksgård_plankarta

Eriksgård_bilagor_sv

Eriksgård_bilagor_fi

Eriksgård_beskrivning_sv

Eriksgård_beskrivning_fi