Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunfullmäktige
Protokoll 24.10.2022 klo 18:00 - 22:20 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
74   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
75   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
76 Fastighetsaffär av välfärdscentralen
77 Delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (projekt 18000), godkännande av delgeneralplanen enligt MBL 37 §
78   Förslag till planläggningsprogram för åren 2023-2027
79 Bemötande till utvärderingsberättelsen år 2021
80   Delårsöversikt juli 2022
81   Svar på fullmäktigemotion 3/2020: incitamentsystem för högsta ledningen
82 Svar på fullmäktigemotion 11/2021: Motion för att Kyrkslätts kommun ska ansluta sig till systemet Kaikukortti
83 Svar på fullmäktigemotionerna 6/2022: Snabb minskning av energiförbrukningen och beredskap för en internationell energikris och 11/2022: Kyrkslätts kommun bör genast minska sin energiförbrukning med hjälp av snabba och kostnadseffektiva...
84   Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i nämnden för lokaltjänster och val av ny ledamot (SR)
85   Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i bildnings- och fritidsnämnden och val av ny ersättare (JK)
86   Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i finska nämnden för fostran och utbildning, I.T. och val av ny ersättare
87   Beviljande av avsked från uppdraget som god man vid fastighetsförrättningar och val av ny god man (SR)
88 Anhängiga fullmäktigemotioner
89   Meddelande om bildande av en ny fullmäktigegrupp - fullmäktigegruppen Frihetsalliansen
90 Fullmäktigemotion 13/2022: Bedömning av konkurrensutsatta tjänsters personal-, kvalitet- och kostnadseffekter
91 Fullmäktigemotion 14/2022: Kyrkslätts kommun bör försnabba försäljningen av tomma byggnader som tagits ur bruk
92 Fullmäktigemotion 15/2022: Fullmäktigemotion om ibruktagandet av Someturva i Kyrkslätts grundskolor

Ledamot Uppgift
Adlercreutz Anders ordförande
Hyvärinen Reetta I vice ordförande
Leijala Aku II vice ordförande
Aallonharja Piia ledamot
Aintila Anna ledamot
Björk Tony ledamot
Blom Urho ledamot
Ekman Jani ledamot
Felipe Sini ledamot
Fleming Johanna ledamot
Frimodig Josephine ledamot
Granström Anneli ledamot
Hedberg Hans ledamot
Honkanen Martin ledamot
Huhmarniemi Saara ledamot
Jäppinen Sanni ledamot
Järvinen Johanna ledamot
Kajanti Carl-Johan ledamot
Kari Marko ledamot
Karkinen Ronja ledamot
Kaurila Matti ledamot
Kilappa Antti ledamot
Kjerin Ulf ledamot
Kosonen Liisa ledamot
Kämpe-Hellenius Jerri ledamot
Liljequist Kim ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Männikkö Kim ledamot
Määttä Jussi ledamot
Orko Maarit ledamot
Piili Noora ledamot
Purra Riikka ledamot
Ronkainen Tuovi ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salonen Antti ledamot
Salminen Ville ledamot
Seppälä Ulla ledamot
Suominen Tero ledamot
Valtanen Hannu ledamot
Valtonen Martin ledamot
Virtanen Kari ledamot
Ylikoski Jukka ledamot
Ylisiurua Katja ledamot
Åström Kim ledamot
Basilier Linda ersättare
Kekkonen Irja ersättare
Lundell Patrik ersättare
Lankia Eero ersättare
Oksanen Pekka ersättare
Sinisalo Pekka ersättare
Syväniemi Anni-Mari ersättare
Toikka Anna-Mari ersättare
Virkki Leena ersättare
Aarnio Tarmo kommundirektör
Suihkonen Jaana förvaltningsdirektör
Lindell Esa ekonomidirektör
Rönnberg Taija kommunjurist
Ikonen Eeva-Kaisa bildningsdirektör
Kauppinen Anna-Kaisa direktör för samhällstekniska väsendet
Pekkarinen-Keto Sirkku tf. vård- och omsorgsdirektör
Stenius Kristina personaldirektör
Luomajärvi Tero kommunarkitekt
Koskinen Juha-Matti representant för handikapprådet
Sjöblom Kaj representant för äldrerådet
Söderström Berndt translator
Bergström Pia ledande translator
Tarvainen Samuel ict-stöd
Ekström Gunnel ledningens assistent, protokollförare

Till påseende
Det justerade protokollet hålls till allmänt påseende på kommunens webbplats
Början av 01.11.2022