Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunfullmäktige
Protokoll 24.10.2022/Paragraf 78


 

 

Förslag till planläggningsprogram för åren 2023-2027

 

Samhällstekniska nämnden 28.04.2022 § 40 

 

 

 

Beredare kommunarkitekt Tero Luomajärvi, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Allmänt

 

Det femåriga planläggningsprogrammet styr planeringen av markanvändning, trafiksystem och kommunalteknik i Kyrkslätts kommun. Målet är en konsekvent markanvändnings- och planläggningspolitik som utöver kommunen och andra myndigheter också erbjuder kommuninvånarna och olika genomförande instanser uppgifter om målen för kommunens markanvändning inom de närmaste åren. I utarbetandet av programmet har man beaktat förutom kommunens strategiska riktlinjer också principerna i En blick in i framtiden - Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 och 2060.

 

Man önskar att planläggningsprogrammet främjar kommunens markanskaffning. Centrala parter i planläggningen är Kyrkslätts vatten och den kommunaltekniska planeringen samt övriga serviceområden. Västra Nylands välfärdsområde svarar dock från och med år 2023 för hälso- och socialfrågor samt räddningsväsendet. För alla aktörer är det viktigt att känna till tidtabellerna för planprojekten samt när man i praktiken kan börja genomföra dem och när man bör anhängiggöra den övriga detaljerade planeringen som behövs.

 

Kommunens genomsnittliga befolkningsökning under 2000-talets första decennium har varit ca 2,5 %, alltså ökade invånarantalet med i genomsnitt 700-800 invånare. Befolkningsökningen har mattat av på 2010-talet och sedan fortsatt måttlig. Under de senaste åren har kommunens årliga befolkningstillväxt hållit sig kring högst en procent (ca 400 inv./år), fastän man färdigställt exceptionellt många nya bostäder. Antalet små bostäder har dock varit stort.

 

Planreserven för boende har blivit exceptionellt stor och är nästan 470 000 v-m2, varav cirka 75 % är småhusbyggande (ca 350 000 v-m2). Småhusdominansen i planreserven har stärkts enligt kommunens viljetillstånd.

 

I programmet som nu ska behandlas är antalet projekt nästan 30, vilket kvantitativt sett är stort jämfört med personalresurserna inom planläggningen. Förslaget till planläggningsprogram (åren 2023-2027) tillsammans med den nuvarande planreserven skulle möjliggöra en ökning med nästan 20 000 invånare i Kyrkslätt.

 

Under de närmaste åren är de mest centrala centrumområdena som ska utvecklas fortfarande kommuncentrum och Masaby. Detaljplaneprojekten för dessa områden är högt prioriterade. Dessutom är det motiverat att främja centrala nya arbetsplatsområden och förnyande av befintliga arbetsplatsområden. Byggandet av torgets omgivning i Kyrkslätts affärscentrum börjar sannolikt inom några år. Skapande av möjligheter att bo i centrumområdet och en god kollektivtrafik till serviceområdena innebär att kommunen på rätt sätt med tanke på samhällsstrukturen och klimatkonsekvenserna växer inåt. Likaså intar småhusdominansen samt närnaturen inklusive vattendragen och havsstränderna enligt kommunstrategin en central roll vid planeringen av nya bostadsområden.

 

I kommunen ska man fatta klara och motiverade beslut om de framtida tillväxtriktningarna, för det är planekonomiskt motiverat att koncentrera sig på målmedveten utveckling av några områden inom viss tid. I Kyrkslätt finns flera potentiella tillväxtkoncentrationer för boende och riktningar som är förenliga med både Nylandsplanen 2050 och MBT 2019-planen för Helsingforsregionen, till exempel:

- Jorvas stationsområde (detaljplaner)

- Briggstranden och Jollstranden (detaljplaner)

- de nya områdena för boende i delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp 1: Gillobacka, Gruvböle och Pulkus

- de nya områdena för boende i Masaby delgeneralplaneprojekt: zonen för den nya ringförbindelsen och Esbovikens strandzon

- de nya områdena för boende i Sundsbergs delgeneralplaneprojekt

- de nya områdena för boende som stöder sig på Veikkola centrum: Veikkola stationsområde och det övriga centrumområdet så som Eriksgård.

 

Också följande områden och riktningar är alternativa tillväxtriktningar för boende på grund av regionala särdrag så som havsnärhet, naturnärhet eller landskap:

- de nya områdena för boende i Kantviks delgeneralplaneprojekt: Riktningen mot Obbnäs

- de nya områdena för boende i delgeneralplaneprojektet för kommuncentrum, etapp 2: Kvarnby och Volsvägens zon

- de nya områdena för boende i delgeneralplanen för Gesterby och Smedsby: Gesterbyvägens zon

- i Veikkola riktningen mot Kylmälä.

 

Det bör konstateras att kommunen uppdaterar sin befolkningsprognos och sin servicenätplan innan planläggningsprogrammet godkänns. Målet är att få viktig information för en motiverad utvidgning av samhällsstrukturen, hållbar rörlighet och vettig samordning av kommunala tjänster, så som utvidgning av nya daghem samt eventuella nya skolor eller befintliga skolor i rätt tid med tanke på genomförandet av markanvändningen. Preliminärt siktar programmet mot åren 2030 och 2040, dessutom utarbetas sannolikt en granskning i form av scenarion ända till år 2060. 

 

Delgeneralplaneringen kräver i betydande grad planeringsresurser, och därför är det inte vettigt att planlägga alltför många områden samtidigt. Dessutom bör man tänka på antalet personal inom planläggnings- och trafiksystemtjänsterna och den viktiga principen för förnyandet av planläggningsprogrammet att högst två delgeneralplaneprojekt kan vara anhängiga. Under de två bindande åren i planläggningsprogrammet är fem projekt anhängiga.

 

Den politiska behandlingen av planläggningsprogrammet

 

Planläggningsprogrammet för planeringsperioden 2023-2027 behandlas i samhällstekniska nämnden 28.4.2022 och avsikten är att bordlägga det för fullmäktigegruppernas ställningstaganden. Gruppernas ställningstaganden ska tillställas direktören för samhällstekniska väsendet senast onsdag 11.5.2022 så att de kan skickas till samhällstekniska nämndens ledamöter före nämndens följande sammanträde (19.5.2022) i samband med sammanträdesmaterialet. Också serviceområdet för samhällsteknik ska hinna ta del av gruppernas ställningstaganden.

 

Gruppernas utlåtanden behandlas av samhällstekniska nämnden och planläggningsprogrammet kan ändras utgående från dem. Efter det behandlas det av samhällstekniska nämnden godkända planläggningsprogrammet i kommunstyrelsen och vidare i kommunfullmäktige, som godkänner programmet.

 

Planläggningsprogrammet har gjorts upp som bindande för två år och huvudtyngdpunkten ligger på projekten åren 2023 och 2024. I planläggningsprogrammet anvisas inga målinriktade behandlingstidtabeller för projekten.

 

Planläggningsinitiativ

 

Förnyandet av planläggningsprogrammet har också innefattat bedömning av de till kommunen skickade planläggningsinitiativen. För varje nytt initiativ har man utarbetat ett bedömningskort, vars slutsats anger möjligheterna att genomföra projektet. Bedömningskorten ingår som kompletterande material till detta ärende.

 

Planläggningsprogrammets innehåll

 

Eftersom planläggningsprogrammet som utarbetats som förslag för åren 2023-2027 (i fortsättningen: planläggningsprogrammet) inte fås i balans mellan de anhängiga projekten och planläggningsresurserna innebär det att alla projekt för de bindande åren inte framskrider inom måltidtabellen. Framför allt är antalet delgeneralplaner i programmet fortfarande stort. Likaså innefattar programmet cirka 25 nya detaljplaneprojekt för de två bindande åren liksom under tidigare år.

 

Kommunen måste se till att ny byggrätt för bostäder uppstår i enlighet med MBT 2019-planen för Helsingforsregionen (ca 40 000 v-m2 / år). Målet är också att årligen färdigställa cirka 440 nya bostäder.

 

Följande nya projekt har anvisats för det bindande planeringsperiodsåret i planläggningsprogrammet:

Mellersta Kyrkslätt:

- Centrum, Åängen (start år 2024)

- Centrum, Pedersporten (start år 2023)

- Centrum, Rådalsvägen (start år 2024)

- Centrum, Villa Haga (inkl. Kyrkängens område, start år 2023)

Södra Kyrkslätt:

- Kantvik, Jollstranden

Östra Kyrkslätt:

- Jorvas, Jorvastriangeln (start år 2023)

- Masaby, Majviksporten (start år 2023)

- Masaby, stationsområdet i Masaby (start år 2024)

- Masaby, Masabyporten II (start år 2023)

Norra Kyrkslätt

- Veikkola, Åbovägens kvarter 126 (start år 2024)

- Veikkola, Veikkolaporten (start år 2023).

 

Utöver de detaljplaneprojekt som startar under de två bindande åren inom planläggningsprogrammet har man utarbetat projektkort över projekten i väntekorgen.

 

Med hänsyn till planläggnings- och trafiksystemtjänsternas resurser är så många som fem delgeneralplaneprojekt anhängiga enligt planläggningsprogrammet år 2023. Generalplanering är utmanande, och projekten förutsätter betydande utredningar av utgångsinformation, och dessutom ska bl.a. allmänna planer och behövliga utvärderingar göras då planeringen framskrider. De utredningar och allmänna planer som delgeneralplanerna förutsätter är en stor kostnadspost eftersom de i regel utförs av konsulter. Därmed är det inte heller motiverat ur ett ekonomiskt perspektiv att planera för många projekt på generalplanenivå samtidigt. Målet är att få tre delgeneralplaner färdiga under de bindande åren i planeringsperioden.

 

Stranddetaljplaner behandlas inte i planläggningsprogrammet. Planläggningsinitiativ gällande dessa behandlas från fall till fall och organen som behandlar planläggning informeras om dem.

 

Utvecklingen av Kyrkslätts affärscentrum fortsätter

 

Under de bindande åren i förra planläggningsprogrammet (åren 2020 och 2021) främjades utveckling av Kyrkslätts affärscentrum med flera olika projekt som blev färdiga. Sådana var bl.a. följande projekt:

- St. Mikaels kyrka, detaljplan (lagakraftvunnen år 2021)

- Detaljplanen för idrottsparken i centrum (lagakraftvunnen år 2022)

- Munkkulla, kvarteren 202 och 203, detaljplan (lagakraftvunnen år XXXX)

- Allmän plan för gator i Kyrkslätts affärscentrum (inkl. plan för hantering av dagvatten, Ramboll Finland Oy, 2021)

 

År 2022 utarbetas dessutom en idéplan som grund för detaljplaneringen av Villa Haga. Dessutom anhängiggörs den gatuplanering som de godkända detaljplanerna möjliggör och som gäller korsningsområdet mellan Kyrkslättsvägen och Gamla Kustvägen samt därifrån norrut ända till den nya cirkulationsplatsen. Det bör också konstateras att planeringen av den nya bron över Kyrkslätts järnväg är anhängig, och dessutom är avsikten att anhängiggöra gatuplaneringen av Munkkullavägen. Likaså är byggnadsplaneringen av det gemensamma campuset anhängig. Stallbackens detaljplan kommer sannolikt att behandlas för godkännande vid årsskiftet 2022-2023. Byggandet av de senaste flervåningshusen i kvarter 108 startar sannolikt hösten 2022.

 

Småhusproduktion

 

Tyngdpunkten i detaljplaneringen i planläggningsprogrammet 2021-2025 låg på planläggning av småhusområden, och till följd av detta har kommunens planreserv stärkts i fråga om småhusbyggandet.

 

Kommunens mål är att sälja eller arrendera ca 50 nya småhustomter årligen. Målet är utmanande och det har inte nåtts på flera år. År 2022 hade kommunen 51 färdiga tomter i de lagakraftvunna detaljplanerna, men före början av år 2023 kan talet vara betydligt större, för målet är att under år 2022 bereda de småhusdominerade detaljplanerna för Kvis, Norra Jorvas, Veikkolabäcken II och Blåbärsbrinken för behandling för godkännande. I dessa finns det cirka hundra tomter för fristående småhus som kommer i kommunens ägo, i privat ägo kommer det cirka 200. Dessutom säkerställer de anhängiga småhusdominerade detaljplanerna för Tollsbacken och Eriksgård att utbudet på tomter för fristående småhus hålls på god nivå under de kommande åren.

 

Av kompletterande material 2 och 3 till planläggningsprogrammet framgår kommunens och privata markägares riktgivande försäljningsberedskap inom de närmaste åren enligt planprojekt i fråga om tomter för fristående småhus. Eftersom ett betydande antal småhusdominerade detaljplaner i vilka den kommunaltekniska planeringen och det kommunaltekniska byggandet förutsätter betydande kostnader sannolikt godkänns år 2022 har inga nya betydande småhusdominerade planprojekt lyfts i det planläggningsprogram som nu är under behandling. I väntekorgen finns däremot ett stort antal planprojekt som möjliggör småhusbyggande.

  

Företagstomter

 

I kommuncentrum är avsikten att inleda utarbetandet av Pedersportens detaljplan. Projektet är relativt litet, men det kompletterar för sin del Munkkullaområdets mångsidighet.

 

Detaljplaneringen av Tollsporten anhängiggjordes år 2022. Tack vare sin goda nåbarhet stärker det nya arbetsplatsområdet också intresset för arbetsplatstomterna som hör till samma område i detaljplanen för Tollsträsket.

 

Detaljplaneringen av Jorvastriangeln anhängiggörs på nytt genom att utarbeta ett nytt program för bedömning och deltagande enligt principerna i Utvecklingsbilden för Jorvas och Sundsberg 2060. Jorvastriangeln är till största delen i kommunens ägo.

 

Omstart av detaljplaneprojektet för Ingvalsporten fordrar planläggningsinitiativ av markägarna och därför har det placerats i planläggningsprogrammets övre väntekorg.

 

Justeringen av detaljplanen för Pickalavikens industriområde och en eventuell utvidgning av det har anhängiggjorts.

 

Kommunstyrelsen har beslutat (11.1.2016 § 6) att näringspolitiska eller annars ur kommunens synvinkel viktiga planläggningsinitiativ föreläggs kommunstyrelsen då de inkommit. Beslutet möjliggör t.ex. inledande av detaljplanering gällande företagsprojekt oberoende av det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet. Målet är bl.a. att förbättra kommunens och planläggningens smidighet för att få viktiga företagsprojekt till Kyrkslätt.

 

Utarbetandet av detaljplanen för Veikkolaporten har i flera år legat på is, eftersom vägplaneringen av Åboledens planskilda anslutning görs i samband med projektet Entimmeståget till Åbo. Således framskrider projektet sannolikt år 2023, då delgeneralplanen för norra Kyrkslätt har vunnit laga kraft. På grund av den förändrade planeringssituationen måste ett nytt program för deltagande och bedömning utarbetas för projektet.

 

Näringslivet förutsätter att tillräcklig uppmärksamhet bör fästas vid tillgången till arbetskraft. Det innebär att det på marknaden bör finnas bostäder till skäligt pris, både bostadsrätts- och hyresbostäder. Stärkandet av kommunens konkurrenskraft och företag anknyter sålunda också till planeringen av markanvändningen. Å andra sidan har man i kommunen byggt en betydande mängd hyresboende. För att trygga en balanserad utveckling ska kommunen således sträva efter att styra byggandet av flervåningshus också i riktning mot boende i ägarbostad.

 

Generalplanering

 

Lokala utvecklingsbilder har utvecklats som utgångsinformation för Kantvik och Bobäck samt delgeneralplaneringen av Kantvik och Sundsberg. Beredningsmaterialet till delgeneralplanen för Kantvik var framlagt i början av år 2022. Däremot har delgeneralplanen för Bobäck har inte främjats och projektet läggs ned, vilket innebär att det placeras i väntekorgen. Meningen är att starta delgeneralplaneringen av Sundsberg år 2022.

 

Delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt kommer sannolikt till behandling för godkännande vid årsskiftet 2022-2023. När den ovan nämnda delgeneralplanen har beretts för behandling för godkännande har planläggningen en resurs att främja delgeneralplaneprojektet för Kylmälä, som i flera år legat på is.

 

Under förra planeringsperioden var avsikten att anhängiggöra en utvidgning av två fastigheter med anknytning till delgeneralplanen för Gesterby och Smedsby. Projektet finns inte i planläggningsprogrammet som nu är under behandling.

 

Bilaga:

- Kyrkslätts planläggningsprogram 2023-2027

- Planläggnings- eller planändringsinitiativ, bedömningskort

 

Kompletterande material:

- Karta 1, Uppskattning av genomförandet av detaljplanernas bostadsbyggrätt åren 2023-2027

- Karta 2, Uppskattning av kommunens utbud av tomter för fristående småhus åren 2023-2027 samt potential därefter

- Karta 3, Uppskattning av utbudet av privatägda tomter för fristående småhus under åren 2023-2027 samt potential därefter

- Karta 4, Uppskattning av kommunens utbud av företagstomter åren 2023-2027

 

 

Föredragande Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen 

 

Beslutsförslag Samhällstekniska nämnden beslutar

1
anteckna för kännedom planläggningsprogrammet för åren 2023-2027 som beretts för samhällstekniska nämnden inklusive bedömningskorten för planläggningsinitiativen samt det övriga kompletterande materialet

2
tillställa fullmäktigegrupperna för ställningstagande planläggningsprogrammet för åren 2023-2027 som beretts för samhällstekniska nämnden så att fullmäktigegruppernas ställningstaganden har lämnats till direktören för serviceområdet för samhällsteknik senast 11.5.2022

3
bordlägga ärendet till övriga delar.

 

 

Behandling 

 

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

 

För kännedom 

 

Samhällstekniska nämnden 19.05.2022 § 50 

 

 

 

Beredare Kommunarkitekt Tero Luomajärvi, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Fullmäktigegruppernas ställningstaganden som inkommit

 

Fullmäktigegruppernas ställningstagande presenteras vid sammanträdet.

 

 

Föredragande Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen 

 

Beslutsförslag Samhällstekniska nämnden beslutar

1
anteckna fullmäktigegruppernas ställningstaganden till planläggningsprogrammet för kännedom

2
att man till nästa sammanträde bereder ett förslag till planläggningsprogram, som är justerat enligt fullmäktigegruppernas ställningstaganden.

 

 

Behandling Nämnden förde en diskussion om planläggningsprogrammet. 

 

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.


Efter behandlingen av denna paragraf hölls en paus kl. 19.06-19.17.

 

För kännedom 

 

Samhällstekniska nämnden 16.06.2022 § 66 

 

 

 

Beredare Kommunarkitekt Tero Luomajärvi, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

På basis av fullmäktigegruppernas ställningstaganden föreslås följande ändringar i förslaget till planläggningsprogram:

- detaljplanen för kvarter 196 i Kyrkdalen (ändring), placeras i planläggningsprogrammets väntekorg

- detaljplanen för Gillobacka (Gruvböle) lyfts till korgen för planer som ska genomföras

- detaljplanen för Älvornas park (ändring) stryks ur förslaget till planläggningsprogram

- Centrum, Åängen placeras i planläggningsprogrammets väntekorg

- detaljplanen för Tassbacken (Bobäck) lyfts till korgen för planer som ska genomföras.

 

Under beredningen av planläggningsprogrammet har konstaterats att detaljplaneringen för centrala Bobäck kan inledas direkt utgående från generalplanen för Kyrkslätt 2020.  Som en följd av detaljplanen för Tassbacken, som inleds i Bobäck, läggs den anhängiga delgeneralplanen för Bobäck (planens program för deltagande och bedömning har godkänts) och projektet placeras i väntekorgen.

 

Må det konstateras att det inte gjorts ändringar i förslaget till planläggningsprogram eller dess bilagematerial som skickats till nämndens ledamöter (28.4.2022). Materialet som bereds till kommunstyrelsen görs upp och projektkorgarna uppdateras enligt nämndens beslut.

 

 

Föredragande Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen 

 

Beslutsförslag Samhällstekniska nämnden beslutar

1
föreslå kommunstyrelsen att den godkänner bedömningskorten för planläggningsinitiativen, som utarbetats av planläggaren och som tillställts kommunen inom januari 2022

2
föreslå kommunstyrelsen att den godkänner förslaget till planläggningsprogram för åren 2023-2027 så att åren 2023 och 2024 godkänns som bindande och åren 2025-2027 som riktgivande så att följande projekt inleds åren 2023 och 2024 (inledande år för nya projekt inom parentes):

mellersta Kyrkslätt
- Centrum, Gesterby
- Centrum, Kyrkdalens köpcenter
- Centrum, Pedersporten (start år 2023)
- Centrum, Rådalsvägen (start år 2024)
- Centrum, Stallbacken
- Centrum, Villa Hagas park (start år 2023)
- Gruvböle, Gillobacka (start år 2024)
- Tolls, Tollsträsket
- Tolls, Tollsporten (start år 2023)

Södra Kyrkslätt:
- Kantvik, Jollstranden (start år 2024)
- Kantvik, Briggstranden
- Pickala, Pickalaviken

Östra Kyrkslätt:
- Jorvas, Jorvastriangeln (start år 2024)
- Bobäck, Tassbacken (start år 2024)
- Masaby, Majviksporten (start år 2023)
- Masaby, stationsområdet i Masaby (start år 2024)
- Masaby, Masabyporten II (start år 2023)
- Masaby, Solbacka och Majvik
- Sundsberg, Sarvviksängen
- Sundsberg, Sarvviksstranden

Norra Kyrkslätt
- Veikkola, Eriksgård
- Veikkola, Norra Siikajärvi
- Veikkola, Åbovägens kvarter 126  (start år 2023)
- Veikkola, Veikkolaporten

3
att materialet som bereds till kommunstyrelsen görs upp enligt nämndens beslut och projektkorten uppdateras:
- detaljplanen i centrum, kvarter 196 i Kyrkdalen (ändring), placeras i planläggningsprogrammets väntekorg
- detaljplanen för Älvornas park i Tolls (ändring) stryks ur planläggningsprogrammet
- Centrum, Åängen placeras i planläggningsprogrammets väntekorg
- delgeneralplanen för Bobäck, som är anhängig, läggs ner och projektet placeras i planläggningsprogrammets väntekorg.

4
berättiga kommunarkitekten att göra tekniska korrigeringar i förslaget till planläggningsprogram.

 

 

Behandling Kim Liljequist anmälde intressejäv och avlägsnade sig från sammanträdet under tiden för behandlingen av denna paragraf kl. 17.15-18.00.

 

Som en teknisk ändring beslutade man lägga till följande i slutet av punkt 3 i beslutsförslaget: varmed det inleds med ett nytt program för deltagande och bedömning.

 

Under diskussionen framställdes följande förslag:

 

Matti Kaurilas förslag: Nämnden beslutar flytta Gesterbys detaljplaneprojekt från korgen för genomförande till väntekorgen. Projektet är inte brådskande och butikens behov uppfylls redan i och med planen för Västra Gesterby.

 

Hannu Valtanen, Aleksander Polkko och Josephine Frimodig understödde Kaurilas förslag.

 

Matti Kaurilas förslag: Nämnden beslutar flytta Rådalsvägen detaljplaneprojekt från korgen för genomförande till väntekorgen. Behovet av planändring är inte aktuellt eftersom beslut om den fortsatta användningen av servicebyggnaderna på området inte fattats, och områdets nuvarande servicestruktur inte stöder en planändring som gäller flervåningshusbyggande.

 

Hannu Valtanen, Aleksander Polkko och Josephine Frimodig understödde Kaurilas förslag.

 

Matti Kaurilas förslag: Nämnden beslutar att följande text läggs till i projektkortet för detaljplanen för Solbacka-Majvik: "Främjandet av projektet förutsätter att det finns en genomförbar lösning för områdets trafikarrangemang och markanvändning, vilket i praktiken innebär ett byggnadsbeslut av Trafikledverket om anslutningarna på Ring III vid Majvik och Masaby. Det massiva flervåningshusbyggandet som planerats längs Ring III följer inte kommunens strategier. Skol- och daghemskapaciteten på området är redan överbelastad. Då man får beslut om finansieringen av anslutningarna, kan området planläggas lättare och med betoning på kvalitet."

 

Hannu Valtanen, Aleksander Polkko, Teemu Kelkka, Josephine Frimodig och Jenny Snellman understödde Kaurilas förslag.

 

Matti Kaurilas förslag: Nämnden beslutar flytta Sarvviksängen detaljplaneprojekt som detaljplaneprojekt från korgen för genomförande till väntekorgen. Det föreslagna projektet följer inte den nuvarande kommunstrategin. På området gäller en mer småhusdominerad detaljplan som nu skulle ändras till en våningshusplan.

 

Hannu Valtanen, Aleksander Polkko, Teemu Kelkka, Josephine Frimodig och Jenny Snellman understödde Kaurilas förslag.

 

Matti Kaurilas förslag: Nämnden beslutar att det i projektkorten för Briggstrandens och Jollstrandens detaljplaner läggs till att planprojekten planläggs som småhusbetonade och att småhusens andel på områdena med A-planbeteckningar i delgeneralplanen är minst 80 %.

 

Hannu Valtanen, Aleksander Polkko, Josephine Frimodig och Jenny Snellman understödde Kaurilas förslag.

 

Josephine Frimodigs förslag: Nämnden beslutar överföra detaljplaneprojektet för Åängen från väntekorgen till korgen för planer som ska genomföras. Eftersom kvarter 110 (f.d. Nordea-huset) avlägsnats från detaljplanen för Stallbacken och det planerats seniorboende där, är det ändamålsenligt att flytta Åängen till planläggningsprogrammets planeringskorg från väntekorgen. Målet med denna plan är att genomföra nytt slags seniorboende där man skulle utnyttja bl.a. nya innovationer för boende och erbjuda boendena välfärdstjänster av ny typ. Eftersom vi vill att seniorerna i Kyrkslätt kan bo längre i sina hem, bör också utbudet stöda detta.

 

Jenny Snellman och Pekka Jäppinen understödde Frimodigs förslag.

 

Aleksander Polkkos förslag: Jag föreslår att planen för Hauklampi flyttas från väntekorgen till korgen för planer som ska genomföras år 2024.

 

Teemu Kelkka, Jenny Snellman och Josephine Frimodig understödde Polkkos förslag.

 

Sanni Jäppinens förslag: Inledningen av detaljplaneringen av Gruvböle och Gillobacka flyttas från korgen för genomförande (år 2024) till väntekorgen.

 

Henry Scheinin understödde Sanni Jäppinens förslag.

 

Pekka Jäppinens förslag: Planläggningsprogrammet 2023-2027 är fortfarande mycket omfattande i relation till de tillbudsstående resurserna, och dessutom är vår planreserv rekordstor. Nämnden beslutar att man för centrumens del; kyrkbyn, Masaby och Veikkola prioriterar de projekt där kommunen är markägare eller där kommunen har betydande markinnehav.

 

Antti Salonen och Sanni Jäppinen understödde Pekka Jäppinens förslag.

 

Hannu Valtanens förslag: Planläggningsprogrammet 2023-2027 remitteras för ny beredning och behandlingen senareläggs på grund av materialets omfattning och rätt sena tillgänglighet.

 

Jenny Snellman, Josephine Frimodig och Antti Salonen understödde Valtanens remitteringsförslag.

 

Ordföranden konstaterade att remitteringsförslaget hade vunnit understöd men att man måste rösta om förslaget eftersom nämnden inte godkänt det enhälligt.

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: Ja = fortsatt behandling, nej = Hannu Valtanens remitteringsförslag. Nämnden godkände omröstningspropositionen.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

4 ja-röster: Sanni Jäppinen, Aleksander Polkko, Henry Scheinin och Matti Kaurila

6 nej-röster: Josephine Frimodig, Pekka Jäppinen, Teemu Kelkka, Antti Salonen, Jenny Snellman och Hannu Valtanen

0 tomma

1 borta Kim Liljequist

 

Ordföranden konstaterade att nej-rösterna vann och ärendet remitteras för ny behandling.

 

 

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade remittera ärendet för ny beredning.

 

 

 

Samhällstekniska nämnden 25.08.2022 § 91 

 

 

 

Beredare Kommunarkitekt Tero Luomajärvi, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

På basis av fullmäktigegruppernas ställningstaganden föreslås följande ändringar i förslaget till planläggningsprogram:

- detaljplanen för kvarter 196 i Kyrkdalen (ändring), placeras i planläggningsprogrammets väntekorg

- detaljplanen för Gillobacka (Gruvböle) lyfts till korgen för planer som ska genomföras

- detaljplanen för Älvornas park (ändring) stryks ur förslaget till planläggningsprogram

- Centrum, Åängen placeras i planläggningsprogrammets väntekorg

- detaljplanen för Tassbacken (Bobäck) lyfts till korgen för planer som ska genomföras.

 

Under beredningen av planläggningsprogrammet har konstaterats att detaljplaneringen för centrala Bobäck kan inledas direkt utgående från generalplanen för Kyrkslätt 2020. Till följd av detaljplanen för Tassbacken skjuts upp utarbetandet av Bobäcks delgeneralplan, som är anhängig (programmet för deltagande och bedömning för projektet godkänt) och projektet torde startas senare på nytt. Därför placeras projektet i planläggningsprogrammets väntekorg.

 

Det bör konstateras att planläggningsprogrammets innehåll har uppdaterats för detta sammanträde enligt förslaget av direktören för serviceområdet.

 

Föredragande Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen 

 

Beslutsförslag Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att den för sin del

1
godkänner bedömningskorten för planläggningsinitiativen, som utarbetats av planläggaren och som tillställts kommunen inom januari 2022

2
antecknar för kännedom de riktgivande projektkorten för planläggningsprogrammet med en kort beskrivning av planeringsområdena samt bedömningen av deras betydelse

3
föreslå kommunstyrelsen att den godkänner förslaget till planläggningsprogram för åren 2023-2027 så att åren 2023 och 2024 godkänns som bindande och åren 2025-2027 som riktgivande så att följande projekt inleds åren 2023 och 2024 (inledande år för nya projekt inom parentes):

mellersta Kyrkslätt
- Centrum, Gesterby
- Centrum, Kyrkdalens köpcenter
- Centrum, Pedersporten (start år 2023)
- Centrum, Rådalsvägen (start år 2024)
- Centrum, Stallbacken
- Centrum, Villa Hagas park (start år 2023)
- Gruvböle, Gillobacka (start år 2024)
- Tolls, Tollsträsket
- Tolls, Tollsporten (start år 2023)

Södra Kyrkslätt:
- Kantvik, Jollstranden (start år 2024)
- Kantvik, Briggstranden
- Pickala, Pickalaviken

Östra Kyrkslätt:
- Jorvas, Jorvastriangeln (start år 2024)
- Bobäck, Tassbacken (start år 2024)
- Masaby, Majviksporten (start år 2023)
- Masaby, stationsområdet i Masaby (start år 2024)
- Masaby, Masabyporten II (start år 2023)
- Masaby, Solbacka och Majvik
- Sundsberg, Sarvviksängen
- Sundsberg, Sarvviksstranden

Norra Kyrkslätt
- Veikkola, Eriksgård
- Veikkola, Norra Siikajärvi
- Veikkola, Åbovägens kvarter 126  (start år 2023)
- Veikkola, Veikkolaporten

 

 

Behandling Kim Liljequist anmälde intressejäv och lämnade sammanträdet för behandlingen av denna paragraf kl. 17.05-18.13.

 

Under diskussionen gavs följande förslag:

 

1. Matti Kaurilas ändringsförslag: Nämnden beslutar flytta Gesterbys detaljplaneprojekt från korgen för genomförande till väntekorgen. Projektet är inte brådskande och butikens behov uppfylls redan i och med planen för Västra Gesterby.

 

Saara Brax, Josephine Frimodig och Jenny Snellman understödde Kaurilas ändringsförslag.

 

Ordföranden konstaterade att ändringsförslaget (1) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det måste man rösta om förslaget.

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslaget, NEJ = Matti Kaurilas ändringsförslag (1). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

 

 

5 JA-röster (Pekka Jäppinen, Sanni Jäppinen, Ronja Karkinen, Teemu Kelkka och Antti Salonen)

5 NEJ-röster (Saara Brax, Josephine Frimodig, Aleksander Polkko, Jenny Snellman och Matti Kaurila)

0        BLANK

1        FRÅNVARANDE (Kim Liljequist)

 

Ordföranden konstaterade att ändringsförslaget (1) vann eftersom det vid omröstningen gavs 5 JA-röster och 5 NEJ-röster och ordförandens röst avgör.

 

2. Matti Kaurilas ändringsförslag: Nämnden beslutar flytta Rådalsvägens detaljplaneprojekt från korgen för genomförande till väntekorgen. Behovet av planändring är inte aktuellt eftersom beslut om den fortsatta användningen av servicebyggnaderna på området inte fattats, och områdets nuvarande servicestruktur inte stöder en planändring som gäller flervåningshusbyggande.

 

Saara Brax, Aleksander Polkko, Teemu Kelkka, Jenny Snellman och Josephine Frimodig understödde Kaurilas ändringsförslag.

 

Ordföranden konstaterade att ändringsförslaget (2) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det måste man rösta om förslaget.

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslaget, NEJ = Matti Kaurilas ändringsförslag (2). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

4 JA-röster (Pekka Jäppinen, Sanni Jäppinen, Ronja Karkinen och Antti Salonen)

6 NEJ-röster (Saara Brax, Josephine Frimodig, Teemu Kelkka, Aleksander Polkko, Jenny Snellman och Matti Kaurila)

0 BLANKA

1 FRÅNVARANDE (Kim Liljequist)

 

Ordföranden konstaterade att Kaurilas ändringsförslag (2) vann eftersom det vid omröstningen gavs 4 JA-röster och 6 NEJ-röster.

 

3. Matti Kaurilas ändringsförslag: Nämnden beslutar flytta Sarvviksängens detaljplaneprojekt som detaljplaneprojekt från korgen för genomförande till väntekorgen. Det föreslagna projektet följer inte den nuvarande kommunstrategin. På området gäller en mer småhusdominerad detaljplan som nu skulle ändras till en våningshusplan.

 

Saara Brax, Teemu Kelkka, Jenny Snellman och Josephine Frimodig understödde Kaurilas ändringsförslag.

 

Ordföranden konstaterade att ändringsförslaget (3) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det måste man rösta om förslaget.

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslaget, NEJ = Matti Kaurilas ändringsförslag (3). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

2 JA-röster (Pekka Jäppinen och Antti Salonen)

8 NEJ-röster (Saara Brax, Josephine Frimodig, Sanni Jäppinen, Ronja Karkinen, Teemu Kelkka, Aleksander Polkko, Jenny Snellman och Matti Kaurila)

0        BLANK

1        FRÅNVARANDE (Kim Liljequist)

 

Ordföranden konstaterade att Kaurilas ändringsförslag (3) vann eftersom det vid omröstningen gavs 2 JA-röster och 8 NEJ-röster.

 

4. Matti Kaurilas anvisningsförslag: Nämnden ger som anvisning för den fortsatta planeringen av detaljplaneprojektet för Solbacka-Majvik att främjandet av projektet förutsätter att det finns en genomförbar lösning för områdets trafikarrangemang och markanvändning, vilket i praktiken innebär ett byggnadsbeslut av Trafikledsverket om anslutningarna på Ring III vid Majvik och Masaby. Det massiva flervåningshusbyggandet som planerats längs Ring III följer inte kommunens strategier. Skol- och daghemskapaciteten på området är redan överbelastad. Då man får beslut om finansieringen av anslutningarna, kan området planläggas lättare och med betoning på kvalitet.

 

Aleksander Polkko och Teemu Kelkka understödde Kaurilas anvisningsförslag.

 

Samhällstekniska nämnden godkände enhälligt Matti Kaurilas anvisningsförslag (4).

 

5. Matti Kaurilas anvisningsförslag: Nämnden ger som anvisning för den fortsatta planeringen att detaljplaneprojekten för Briggstranden och Jollstranden planläggs som småhusdominerade, och andelen småhus på områden med planbeteckning A i delgeneralplanen är mycket betydande.

 

Saara Brax, Aleksander Polkko och Jenny Snellman understödde Kaurilas anvisningsförslag.

 

Ordföranden konstaterade att Kaurilas anvisningsförslag (5) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det skulle man rösta om förslaget.

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslaget, NEJ = Matti Kaurilas anvisningsförslag (5). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

3 JA-röster (Pekka Jäppinen, Sanni Jäppinen och Ronja Karkinen)

6 NEJ-röster (Saara Brax, Josephine Frimodig, Antti Salonen, Jenny Snellman, Aleksander Polkko och Matti Kaurila)

1 BLANK (Teemu Kelkka)

1 FRÅNVARANDE (Kim Liljequist)

 

Ordföranden konstaterade att Kaurilas anvisningsförslag (5) vann eftersom det vid omröstningen gavs 3 JA-röster, 6 NEJ-röster och 1 BLANK.

 

6. Matti Kaurilas anvisningsförslag: Nämnden ger som anvisning att kommande planläggningsprogram och planläggningsöversikter görs så att projektets framskridning och beslut i nämnden, kommunstyrelsen och -fullmäktige framgår av projektkortet. Projektkort av det nuvarande slaget görs först när samhällstekniska nämnden godkänner programmet för deltagande och bedömning för planprojektet. I övrigt ska beskrivningarna på projektkorten göras koncisare än nu och utan att ta ställning till detaljerna i planprojekten på planläggningskorten.

 

Saara Brax och Aleksander Polkko understödde Kaurilas anvisningsförslag.

 

Ordföranden konstaterade att Kaurilas anvisningsförslag (6) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det skulle man rösta om förslaget.

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslaget, NEJ = Matti Kaurilas anvisningsförslag (6). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

3 JA-röster (Pekka Jäppinen, Sanni Jäppinen och Antti Salonen)

6 NEJ-röster (Saara Brax, Josephine Frimodig, Teemu Kelkka, Aleksander Polkko, Jenny Snellman och Matti Kaurila)

1 BLANK (Ronja Karkinen)

1 FRÅNVARANDE (Kim Liljequist)

 

Ordföranden konstaterade att Kaurilas anvisningsförslag (6) vann eftersom det vid omröstningen gavs 3 JA-röster, 6 NEJ-röster och 1 BLANK.

 

7. Josephine Frimodigs ändringsförslag: Nämnden beslutar överföra detaljplaneprojektet för Åängen från väntekorgen till korgen för planer som ska genomföras. Eftersom kvarter 110 (f.d. Nordea-huset) avlägsnats från detaljplanen för Stallbacken och det planerats seniorboende där, är det ändamålsenligt att flytta Åängen till planläggningsprogrammets planeringskorg från väntekorgen. Målet med denna plan är att genomföra nytt slags seniorboende där man skulle utnyttja bl.a. nya innovationer för boende och erbjuda boendena välfärdstjänster av ny typ. Eftersom vi vill att seniorerna i Kyrkslätt kan bo längre i sina hem, bör också utbudet stöda detta.

 

Saara Brax, Aleksander Polkko och Jenny Snellman understödde Frimodigs förslag.

 

Samhällstekniska nämnden godkände enhälligt Josephine Frimodigs ändringsförslag (7).

 

8. Josephine Frimodigs ändringsförslag: Nämnden beslutar lyfta planprojekten för Pippurudden och Munkbergsstranden från väntekorgen till korgen för planer som ska genomföras.

 

Saara Brax och Jenny Snellman understödde Frimodigs ändringsförslag.

 

Ordföranden konstaterade att Frimodigs ändringsförslag (8) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det måste man rösta om förslaget.

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslaget, NEJ = Josephine Frimodigs ändringsförslag (8). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

2 JA-röster (Sanni Jäppinen och Ronja Karkinen)

8 NEJ-röster (Saara Brax, Josephine Frimodig, Pekka Jäppinen, Teemu Kelkka, Aleksander Polkko, Antti Salonen, Jenny Snellman och Matti Kaurila)

0 BLANKA

1 FRÅNVARANDE (Kim Liljequist)

 

Ordföranden konstaterade att Frimodigs ändringsförslag (8) vann eftersom det vid omröstningen gavs 2 JA-röster och 8 NEJ-röster.

 

9. Saara Brax anvisningsförslag: (Med beaktande av Kaurilas ändringsförslag som gäller Rådalsvägen och Frimodigs ändringsförslag som gäller Åängen); Samhällstekniska nämnden beslutar ge anvisningar för den fortsatta planeringen av planläggningsprojekt i fråga om planändringen som gäller Rådalsvägen. Vid planeringen av området ska man 1) vänta på framskridandet av planen för Åängen och 2) sedan bedöma om man har lyckats få planeringen av Åängen att svara mot behovet av seniorbostäder på ett tillfredsställande sätt och 3) sedan bedöma på nytt med tanke på vilka målgrupper området utvecklas. Motiveringar: Åängens område ligger invid välfärdscentralen, vilket med tanke på seniorboende är en bra plats, för service kan erbjudas nära invånarna.  I och med åldrande blir det svårare att motionera, så läget förbättrar tillgängligheten av tjänsterna. Jämfört med kompletterande byggande på Rådalsvägen kan Åängens område planeras hinderfri och som en mer fungerande helhet med tanke på serviceboende. Hemvårdstjänsterna kan i sin tur ordnas mer kostnadseffektivt, då personalens behov av övergångar och resetiden minskar. Personalrummen i välfärdscentralen är nära kunderna, vilket torde öka arbetstrivseln. Vid planeringen av Åängen borde man ända från början granska funktionerna med de centrala serviceproducenterna för att man ska kunna genomföra effektiva lösningar med tanke på serviceproduktionen. Det skulle till exempel kunna finnas en parkeringshall där måltidstransporten eller taxin kan köra direkt till närheten av hissen (tidsbesparing, iakttagande av rörelsehindrade). Trots att Rådalsvägens område inte ligger så långt borta från Åängen och välfärdscentralen är avståndet för rörelsehindrade långt. För läkarbesök ordnar sig en skjuts, men deltagandet i rekreationsverksamhet som är riktat till seniorerna och som är viktigt med tanke på deras livskvalitet blir svårare. Således är koncentration av tjänsterna i Åängen en fördel för invånarna.

 

Josephine Frimodig och Matti Kaurila understödde Brax anvisningsförslag.

 

Ordföranden konstaterade att Brax ändringsförslag (9) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det måste man rösta om förslaget.

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslaget, NEJ = Saara Brax anvisningsförslag (9). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

5 JA-röster (Pekka Jäppinen, Sanni Jäppinen, Ronja Karkinen, Teemu Kelkka och Antti Salonen)

5 NEJ-röster (Saara Brax, Josephine Frimodig, Aleksander Polkko, Jenny Snellman och Matti Kaurila)

0 BLANKA

1 FRÅNVARANDE (Kim Liljequist)

 

Ordföranden konstaterade att Saara Brax anvisningsförslag (9) vann eftersom det vid omröstningen gavs 5 JA-röster och 5 NEJ-röster och ordförandens röst avgör.

 

10. Saara Brax anvisningsförslag: Nämnden beslutar ge som anvisning att kommande planläggningsprogram och planläggningsöversikter utarbetas så att trafikförbindelser tydligt bedöms i beskrivningarna av projekten:

1) I fråga om kollektivtrafik, privatfordonstrafik och gång- och cykeltrafik var och en separat. 2) Man skiljer tydligt åt nuläget, utvecklingsbehoven, möjligheterna och begränsningarna, de betydande kostnadseffekterna. 3) I fråga om kollektivtrafiken är servicenivå som term oklar. Man föredrar uttryck som tydligare urskiljer planeringen av linjenätet med rutter, turintervaller, omstigningsförbindelser och dylikt. I bedömningarna av nuläget bör man vara realistisk och stöda sig på data/fakta, för höjningen av servicenivån medför alltid kostnader. Samtidigt kan man observera de utmaningar som man skulle kunna påverka i planläggningen. Om utbudet inom kollektivtrafiken bedöms vara bra motiveras detta mer konkret.

 

Saara Brax anvisningsförslag (10) vann inte understöd, så det förföll.

 

11. Saara Brax anvisningsförslag: Nämnden beslutar ge som anvisning att kommande planläggningsprogram och planläggningsöversikter utarbetas så att funktionaliteten av trafikförbindelserna bedöms särskilt noggrant i fråga om kollektivtrafiken i beskrivningarna av projekt som innehåller tätare bebyggelse. För tyngre massa ska kollektivtrafiken vara smidig. Om smidig kollektivtrafik inte kan säkerställas med skäliga resurser ska man favorisera småhusbyggande på området.

 

Saara Brax anvisningsförslag (11) vann inte understöd, så det förföll.

 

12. Teemu Kelkkas motförslag: Detaljplanen för Hauklampi flyttas från väntekorgen till korgen för planer som ska genomföras år 2024.

 

Aleksander Polkko och Saara Brax understödde Teemu Kelkkas motförslag.

 

Ordföranden konstaterade att Kelkkas motförslag (12) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det skulle man rösta om förslaget.

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslag, NEJ = Teemu Kelkkas motförslag (12). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

3 JA-röster (Pekka Jäppinen, Sanni Jäppinen och Ronja Karkinen)

7 NEJ-röster (Saara Brax, Josephine Frimodig, Teemu Kelkka, Aleksander Polkko, Antti Salonen, Jenny Snellman och Matti Kaurila)

0 BLANKA

1 FRÅNVARANDE (Kim Liljequist)

 

Ordföranden konstaterade att Kelkkas motförslag (12) vann eftersom det vid omröstningen gavs 3 JA-röster och 7 NEJ-röster.

 

13. Ronja Karkinens ändringsförslag: Planerna i korgen för projekt som ska genomföras i Södra Kyrkslätt flyttas till väntekorgen för att vänta på att Kantviks delgeneralplan ska bli färdig.

 

Sanni Jäppinen understödde Ronja Karkinens ändringsförslag.

 

Ordföranden konstaterade att Karkinens ändringsförslag (13) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det måste man rösta om förslaget.

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslaget, NEJ = Ronja Karkinens ändringsförslag (13). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

8 JA-röster (Saara Brax, Josephine Frimodig, Pekka Jäppinen, Teemu Kelkka, Aleksander Polkko, Antti Salonen, Jenny Snellman och Matti Kaurila)

2 NEJ-röster (Sanni Jäppinen och Ronja Karkinen)

0 BLANKA

1 FRÅNVARANDE (Kim Liljequist)

 

Ordföranden konstaterade att utgångsförslaget vann eftersom det vid omröstningen gavs 8 JA-röster och 2 NEJ-röster.

 

14. Sanni Jäppinens motförslag: Detaljplanen för Kyrkdalens köpcenter avlägsnas ur korgen för planer som ska genomföras och flyttas till väntekorgen.

 

Ronja Karkinen understödde Sanni Jäppinens motförslag.

 

Ordföranden konstaterade att Sanni Jäppinens motförslag (14) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det skulle man rösta om förslaget.

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslag, NEJ = Sanni Jäppinens motförslag (14). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

8 JA-röster (Saara Brax, Josephine Frimodig, Pekka Jäppinen, Teemu Kelkka, Aleksander Polkko, Antti Salonen, Jenny Snellman och Matti Kaurila)

2 NEJ-röster (Sanni Jäppinen och Ronja Karkinen)

0        BLANK

1 FRÅNVARANDE (Kim Liljequist)

 

Ordföranden konstaterade att utgångsförslaget vann eftersom det vid omröstningen gavs 8 ja-röster och 2 nej-röster.

 

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att den för sin del

1
godkänner bedömningskorten för planläggningsinitiativen, som utarbetats av planläggaren och som tillställts kommunen inom januari 2022

2
antecknar för kännedom de riktgivande projektkorten för planläggningsprogrammet med en kort beskrivning av planeringsområdena samt bedömningen av deras betydelse

3
föreslå kommunstyrelsen att den godkänner förslaget till planläggningsprogram för åren 2023-2027 så att åren 2023 och 2024 godkänns som bindande och åren 2025-2027 som riktgivande så att följande projekt inleds åren 2023 och 2024 (inledande år för nya projekt inom parentes):

mellersta Kyrkslätt
- Centrum, Kyrkdalens köpcenter
- Centrum, Pedersporten (start år 2023)
- Centrum, Stallbacken
- Centrum, Villa Hagas park (start år 2023)
- Centrum, Åängen
- Gruvböle, Gillobacka (start år 2024)
- Tolls, Tollsträsket
- Tolls, Tollsporten (start år 2023)

Södra Kyrkslätt:
- Kantvik, Jollstranden (start år 2024)
- Kantvik, Briggstranden
- Kantvik, Pippurudden
- Kantvik, Munkbergsstranden
- Pickala, Pickalaviken

Östra Kyrkslätt:
- Jorvas, Jorvastriangeln (start år 2024)
- Bobäck, Tassbacken (start år 2024)
- Masaby, Majviksporten (start år 2023)
- Masaby, stationsområdet i Masaby (start år 2024)
- Masaby, Masabyporten II (start år 2023)
- Masaby, Solbacka och Majvik
- Sundsberg, Sarvviksstranden

Norra Kyrkslätt
- Veikkola, Eriksgård
- Veikkola, Norra Siikajärvi
- Veikkola, Hauklampi
- Veikkola, Åbovägens kvarter 126 (start år 2023)
- Veikkola, Veikkolaporten


Samhällstekniska nämnden beslutade ge följande anvisningar för fortsättningen:

1
Nämnden ger som anvisning för den fortsatta planeringen av detaljplaneprojektet för Solbacka-Majvik att främjandet av projektet förutsätter att det finns en genomförbar lösning för områdets trafikarrangemang och markanvändning, vilket i praktiken innebär ett byggnadsbeslut av Trafikledsverket om anslutningarna på Ring III vid Majvik och Masaby. Det massiva flervåningshusbyggandet som planerats längs Ring III följer inte kommunens strategier. Skol- och daghemskapaciteten på området är redan överbelastad. Då man får beslut om finansieringen av anslutningarna, kan området planläggas lättare och med betoning på kvalitet."

2
Nämnden ger som anvisning för den fortsatta planeringen att detaljplaneprojekten för Briggstranden och Jollstranden planläggs som småhusdominerade, och andelen småhus på områden med planbeteckning A i delgeneralplanen är mycket betydande.

3
Nämnden ger som anvisning att kommande planläggningsprogram och planläggningsöversikter görs så att projektets framskridning och beslut i nämnden, kommunstyrelsen och -fullmäktige framgår av projektkortet. Projektkort av det nuvarande slaget görs först när samhällstekniska nämnden godkänner programmet för deltagande och bedömning för planprojektet. I övrigt ska beskrivningarna på projektkorten göras koncisare än nu och utan att ta ställning till detaljerna i planprojekten på planläggningskorten.

4
Samhällstekniska nämnden beslutar ge anvisningar för fortsatt beredning av planläggningsprojekt i fråga om planändringen som gäller Rådalsvägen. Vid planeringen av området ska man 1) vänta på framskridandet av planen för Åängen och 2) sedan bedöma om man har lyckats få planeringen av Åängen att svara mot behovet av seniorbostäder på ett tillfredsställande sätt och 3) sedan bedöma på nytt med tanke på vilka målgrupper området utvecklas. Motiveringar: Åängens område ligger invid välfärdscentralen, vilket med tanke på seniorboende är en bra plats, för service kan erbjudas nära invånarna. I och med åldrande blir det svårare att motionera, så läget förbättrar tillgängligheten av tjänsterna. Jämfört med kompletterande byggande på Rådalsvägen kan Åängens område planeras hinderfri och som en mer fungerande helhet med tanke på serviceboende. Hemvårdstjänsterna kan i sin tur ordnas mer kostnadseffektivt, då personalens behov av övergångar och resetiden minskar. Personalrummen i välfärdscentralen är nära kunderna, vilket torde öka arbetstrivseln. Vid planeringen av Åängen borde man ända från början granska funktionerna med de centrala serviceproducenterna för att man ska kunna genomföra effektiva lösningar med tanke på serviceproduktionen. Det skulle till exempel kunna finnas en parkeringshall där måltidstransporten eller taxin kan köra direkt till närheten av hissen (tidsbesparing, iakttagande av rörelsehindrade). Trots att Rådalsvägens område inte ligger så långt borta från Åängen och välfärdscentralen är avståndet för rörelsehindrade långt. För läkarbesök ordnar sig en skjuts, men deltagandet i rekreationsverksamhet som är riktat till seniorerna och som är viktigt med tanke på deras livskvalitet blir svårare. Således är koncentration av tjänsterna i Åängen en fördel för invånarna.

 

För kännedom 

 

 

Kommunstyrelsen 26.09.2022 § 302 

 

 

 

Beredare Kommunarkitekt Tero Luomajärvi, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Förslaget till planläggningsprogram, som uppgjorts för kommunstyrelsen, är förenligt med samhällstekniska nämndens beslut 25.8.2022 (§ 91).

 

Med nämndens beslut beslutade man placera följande planprojekt i planläggningsprogrammets väntekorg:

-          Centrum, Gesterby (projektet anhängigt år 2022)

-          Centrum, Rådalsvägen

-          Sundsberg, Sarvviksängen (i det gällande planläggningsprogrammet inledning år 2022)

 

Med nämndens beslut beslutade man lyfta följande planprojekt till planläggningsprogrammets korg för planer som ska genomföras:

-          Centrum, Åängen

-          Kantvik, Pippurudden

-          Kantvik, Munkbergsstranden

-          Veikkola, Hauklampi

 

Må det konstateras att projektkortet för Gesterby har uppdaterats med information om att avsikten är att placera småhusboende på området. Bilagorna har också uppdaterats i enlighet med samhällstekniska nämndens beslut och det har gjorts mindre, preciserande uppdateringar i dem.

 

För kännedom att det till kommunstyrelsen lämnats ett ställningstagande 20.9.2022 om att planläggningen av Gesterby ska flyttas från korgen för planer som ska genomföras till väntekorgen.

 

 

Föredragande Kommundirektör Tarmo Aarnio 

 

Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige

1
godkänner bedömningskorten för planläggningsinitiativen, som utarbetats av planläggaren och som tillställts kommunen senast i slutet av januari 2022

2
antecknar för kännedom de riktgivande projektkorten för planläggningsprogrammet med en kort beskrivning av planeringsområdena samt bedömningar av deras betydelse

3
godkänner förslaget till planläggningsprogram för åren 2023-2027 så att åren 2023 och 2024 godkänns som bindande och åren 2025-2027 som riktgivande så att följande projekt inleds åren 2023 och 2024 (inledande år för nya projekt inom parentes):

Mellersta Kyrkslätt:
- Centrum, Kyrkdalens köpcenter
- Centrum, Pedersporten (start år 2023)
- Centrum, Stallbacken
- Centrum, Villa Hagas park (start år 2023)
- Centrum, Åängen (start år 2024)
- Gruvböle, Gillobacka (start år 2024)
- Tolls, Tollsträsket
- Tolls, Tollsporten (start år 2023)

Södra Kyrkslätt:
- Kantvik, Jollstranden (start år 2024)
- Kantvik, Briggstranden
- Kantvik, Pippurudden (start år 2024)
- Kantvik, Munkbergsstranden (start år 2024)
- Pickala, Pickalaviken

Östra Kyrkslätt:

- Jorvas, Jorvastriangeln (start år 2024)
- Bobäck, Tassbacken (start år 2024)
- Masaby, Majviksporten (start år 2023)
- Masaby, stationsområdet i Masaby (start år 2024)
- Masaby, Masabyporten II (start år 2023)
- Masaby, Solbacka och Majvik
- Sundsberg, Sarvviksstranden

Norra Kyrkslätt:
- Veikkola, Eriksgård
- Veikkola, Norra Siikajärvi
- Veikkola, Hauklampi (start år 2024)
- Veikkola, Åbovägens kvarter 126 (start år 2023)
- Veikkola, Veikkolaporten

 

 

Behandling

Denna paragraf behandlades efter § 303 på föredragningslistan.

 

Ledamot Antti Kilappa och ersättare Kim Liljequist anmälde jäv och lämnade sammanträdet för behandlingen av och beslutsfattandet i paragrafen. Ersättare Minna Hakapää var närvarande under denna paragraf.

 

Ledamot Marjut Frantsi-Lankia anlände till sammanträdet under behandlingen av denna paragraf kl. 17.08.

 

Direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, kommunarkitekt Tero Luomajärvi och detaljplanechef Simon Store presenterade ärendet vid sammanträdet. Kommunarkitekten och detaljplanechefen lämnade sammanträdet efter denna paragraf kl. 18.23. Ersättare Minna Hakapää och I vice ordförande Reetta Hyvärinen lämnade också sammanträdet efter denna paragraf kl. 18.23.

 

Kommunstyrelsen höll en 5 minuters paus efter denna paragraf, sammanträdet fortsatte kl. 18.30.

 

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet och behandla ärendet på nytt vid kommunstyrelsens nästa sammanträde 3.10.2022.

 

Kommunstyrelsen 03.10.2022 § 320 

 

 

 

Beredare Kommunarkitekt Tero Luomajärvi, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

 

 

Föredragande Kommundirektör Tarmo Aarnio  

 

Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige

1
godkänner bedömningskorten för planläggningsinitiativen, som utarbetats av planläggaren och som tillställts kommunen senast i slutet av januari 2022

2
antecknar för kännedom de riktgivande projektkorten för planläggningsprogrammet med en kort beskrivning av planeringsområdena samt bedömningar av deras betydelse

3
godkänner förslaget till planläggningsprogram för åren 2023-2027 så att åren 2023 och 2024 godkänns som bindande och åren 2025-2027 som riktgivande så att följande projekt inleds åren 2023 och 2024 (inledande år för nya projekt inom parentes):

Mellersta Kyrkslätt:
- Centrum, Kyrkdalens köpcenter
- Centrum, Pedersporten (start år 2023)
- Centrum, Stallbacken
- Centrum, Villa Hagas park (start år 2023)
- Centrum, Åängen (start år 2024)
- Gruvböle, Gillobacka (start år 2024)
- Tolls, Tollsträsket
- Tolls, Tollsporten (start år 2023)

Södra Kyrkslätt:
- Kantvik, Jollstranden (start år 2024)
- Kantvik, Briggstranden
- Kantvik, Pippurudden (start år 2024)
- Kantvik, Munkbergsstranden (start år 2024)
- Pickala, Pickalaviken

Östra Kyrkslätt:

- Jorvas, Jorvastriangeln (start år 2024)
- Bobäck, Tassbacken (start år 2024)
- Masaby, Majviksporten (start år 2023)
- Masaby, stationsområdet i Masaby (start år 2024)
- Masaby, Masabyporten II (start år 2023)
- Masaby, Solbacka och Majvik
- Sundsberg, Sarvviksstranden

Norra Kyrkslätt:
- Veikkola, Eriksgård
- Veikkola, Norra Siikajärvi
- Veikkola, Hauklampi (start år 2024)
- Veikkola, Åbovägens kvarter 126 (start år 2023)
- Veikkola, Veikkolaporten

 

 

Behandling Ersättare Marko Kari och ledamot Antti Kilappa anmälde jäv och lämnade sammanträdet för behandlingen av och beslutsfattandet i denna paragraf. Ersättare Minna Hakapää närvarade vid sammanträdet under denna paragraf kl. 16.35-18.20.

 

Fullmäktiges ordförande Anders Adlercreutz anlände till sammanträdet under behandlingen av denna paragraf kl. 16.40.

 

Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, kommunarkitekt Tero Luomajärvi och detaljplanechef Simon Store presenterade ärendet vid sammanträdet. Kommunarkitekt Tero Luomajärvi och detaljplanechef Simon Store lämnade sammanträdet efter denna paragraf kl. 18.20.

 

 

Under behandlingen gavs följande ändringsförslag:

 

Ledamot Kim Åströms ändringsförslag:

En liten ändring: Pippurudden

Startåret för detaljplanen för Pippurudden ändras till 2023, start genast efter att Kantviks delgeneralplan blivit färdig.

 

Ari Harinen understödde ändringsförslaget.

 

Ändringsförslaget godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

 

 

Ledamot Kim Åströms ändringsförslag:

En liten ändring: Munkbergsstranden (Åström Kim) 

Startåret för detaljplanen för Munkbergsstranden ändras till 2023, start genast efter att Kantviks delgeneralplan blivit färdig.

 

Ari Harinen understödde ändringsförslaget.

 

Ändringsförslaget godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

 

 

 

 

Ledamot Saara Huhmarniemis ändringsförslag:

Planen för Solbacka-Majvik flyttas till väntekorgen.  

Motiveringar: Samhällstekniska nämnden har under behandlingen av planläggningsprogrammet konstaterat att främjandet av planen för Solbacka-Majvik förutsätter lösande av trafikarrangemangen i området och att de tidigare uppställda målen kräver uppdatering. Dessutom är projektet planekonomiskt dyrt för kommunen, så i nuläget finns det inga förutsättningar för främjandet av planen.

 

Ändringsförslaget understöddes av Markus Myllyniemi och Kim Åström.

 

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

 

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Saara Huhmarniemis ändringsförslag röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs totalt 12 röster.

Ja fick 2 röster och nej fick 10 röster.

 

Saara Huhmarniemis ändringsförslag fick fler röster.

 

Ja-röster: Hakapää Minna och Harinen Ari

 

Nej-röster: Huhmarniemi Saara, Aallonharja Piia, Aintila Anna, Myllyniemi Markus, Granström Anneli, Åström Kim, Kajanti Carl-Johan, Jäntti Maija, Björk Tony och Frantsi-Lankia Marjut

 

Frånvarande: Kari Marko

 

 

Ledamot Saara Huhmarniemis ändringsförslag:

En liten ändring: Gillobacka 

I projektkortet för Gillobacka detaljplaneprojekt läggs till ett omnämnande om rekreationsanvändningen av området och behovet att styra rekreationsanvändningen. Motiveringar: I delgeneralplanen för kommuncentrum har vidsträckta områden på planeringsområdet för detaljplanen för Gillobacka märkts ut med VL-beteckningar. Centralskogens område används flitigt av kommuninvånarna för rekreation, och området berörs av betydande behov att styra friluftslivet.

 

Ändringsförslaget understöddes av Markus Myllyniemi, Kim Åström, Anna Aintila och Minna Hakapää.

 

Saara Huhmarniemis ändringsförslag godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

 

 

Ledamot Saara Huhmarniemis ändringsförslag:

Ändring i projektkortet: På planeringsområdet för detaljplanen för Gillobacka finns en områdesreservering för en ringväg. Ringvägen beaktas i detaljplanen som områdesreservering, men ringvägen anläggs inte i detta skede.

 

Ändringsförslaget understöddes av Markus Myllyniemi, Minna Hakapää och Kim Åström.

 

Ändringsförslaget godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

 

 

Ledamot Kim Åströms ändringsförslag:

Masaby stationsområde till väntekorgen (Åström Kim) 

Detaljplanen för Masaby stationsområde flyttas till väntekorgen. Motivering: Kommunstrategin, situationen med servicenätet i området, Kyrkslätts centrums prioriteter.

 

 Ändringsförslaget understöddes av Tony Björk.

 

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

 

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Kim Åströms ändringsförslag röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs totalt 12 röster.

"Ja" fick 6 röster och "nej" fick 6 röster. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, ordföranden röstade "nej, så "nej" vann.

 

Kim Åströms ändringsförslag vann.

 

Ja-röster: Myllyniemi Markus, Harinen Ari, Hakapää Minna, Frantsi-Lankia Marjut, Aintila Anna och Huhmarniemi Saara

 

Nej-röster: Åström Kim, Björk Tony, Kajanti Carl-Johan, Jäntti Maija, Aallonharja Piia och Granström Anneli

 

Frånvarande: Kari Marko

 

 

 

 

Ledamot Markus Myllyniemis ändringsförslag:

Detaljplaneprojektet för Hauklampi flyttas till väntekorgen  

Detaljplaneprojektet för Hauklampi är löst från den nuvarande samhällsstrukturen i Veikkola, varför gång- och cykelförbindelsernas funktion är beroende av den nya gång- och cykelleden Veikkola-Nupurböle. Som det nu ser ut kommer man inte att få KUHA-finansiering för anläggningen av gång- och cykelleden, varvid kommunen skulle ha ansvaret för anläggningen av gång- och cykelförbindelserna, om man gick in för att genomföra detaljplaneprojektet senast år 2024. Därför är det inte ekonomiskt hållbart att genomföra detaljplaneprojektet åtminstone före år 2025, varför Hauklampi borde flyttas till väntekorgen.

 

Ändringsförslaget understöddes.

 

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

 

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Markus Myllyniemis ändringsförslag röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs totalt 12 röster.

"Ja" fick 5 röster och "nej" fick 7 röster.

 

Markus Myllyniemis ändringsförslag fick fler röster.

 

Ja-röster: Frantsi-Lankia Marjut, Björk Tony, Åström Kim, Kajanti Carl-Johan och Maija Jäntti

 

Nej-röster: Aintila Anna, Granström Anneli, Myllyniemi Markus, Harinen Ari, Hakapää Minna, Aallonharja Piia och Huhmarniemi Saara.

 

Frånvarande: Kari Marko

 

 

Ledamot Kim Åströms anvisningsförslag:

Anvisning om Hauklampi  

Genomförandet av projektet för Hauklampi förutsätter att markägaren förbinder sig i markanvändningsavtalet att i sin helhet bekosta genomförandet av den kommunalteknik som området förutsätter.

 

Anvisningsförslaget understöddes.

 

Anvisningsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

 

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som inte understöder anvisningsförslaget röstar "ja" och de som understöder Kim Åströms anvisningsförslag röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

Vid den elektroniska omröstningen gavs totalt 12 röster.

Ja fick 3 röster och nej fick 9 röster.

 

Kim Åströms anvisningsförslag fick fler röster.

 

Ja-röster: Huhmarniemi Saara, Hakapää Minna och Myllyniemi Markus

 

Nej-röster: Granström Anneli, Frantsi-Lankia Marjut, Åström Kim, Aintila Anna, Kajanti Carl-Johan, Aallonharja Piia, Björk Tony, Jäntti Maija och Harinen Ari

 

Frånvarande: Kari Marko

 

 

 

Ledamot Kim Åströms ändringsförslag:

Avgränsning av projektet för Rådalsvägen och lyftning till korgen för genomförande             

Projektet för ändring av detaljplanen för Rådalsvägen avgränsas att bara gälla kvarter 172, målet är att ändra Kyrkslätts Hyresbostäders tomt i södra delen av kvarteret till ett hinderfritt låghusprojekt för äldre anpassat efter miljön. Projektet för Rådalsvägen lyfts med denna avgränsning till korgen för genomförande.

 

Ändringsförslaget understöddes av Ari Harinen.

 

Ändringsförslaget godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

 

 

 

Ledamot Saara Huhmarniemis anvisningsförslag:

Anvisning om planen för Masaby stationsområde (Huhmarniemi Saara)             

I planen för Masaby stationsområde betonas särskilt byggande av större familjebostäder.

 

Anvisningsförslaget understöddes av Markus Myllyniemi och Kim Åström.

 

Förslaget till anvisning godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

 

Beslut Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige

1
godkänner bedömningskorten för planläggningsinitiativen, som utarbetats av planläggaren och som tillställts kommunen inom januari 2022

2
antecknar för kännedom de riktgivande projektkorten för planläggningsprogrammet med en kort beskrivning av planeringsområdena samt bedömningar av deras betydelse

3
godkänner förslaget till planläggningsprogram för åren 2023-2027 så att åren 2023 och 2024 godkänns som bindande och åren 2025-2027 som riktgivande så att följande projekt inleds åren 2023 och 2024 (inledande år för nya projekt inom parentes):

mellersta Kyrkslätt
- Centrum, Kyrkdalens köpcenter
- Centrum, Pedersporten (start år 2023)
- Centrum, Stallbacken
- Centrum, Villa Hagas park (start år 2023)
- Centrum, Åängen (start år 2024)
- Gruvböle, Gillobacka (start år 2024)
- Tolls, Tollsträsket
- Tolls, Tollsporten (start år 2023)

Södra Kyrkslätt:
- Kantvik, Jollstranden (start år 2024)
- Kantvik, Briggstranden
- Kantvik, Pippurudden (start år 2023), start genast efter att Kantviks delgeneralplan blivit färdig.
- Kantvik, Munkbergsstranden (start år 2023), start genast efter att Kantviks delgeneralplan blivit färdig.
-Pickala, Pickalaviken

Östra Kyrkslätt:
- Jorvas, Jorvastriangeln (start år 2024)
- Bobäck, Tassbacken (start år 2024)
- Masaby, Majviksporten (start år 2023)
- Masaby, stationsområdet i Masaby, flyttas till väntekorgen
- Masaby, Masabyporten II (start år 2023)
- Masaby, Solbacka och Majvik, planen flyttas till väntekorgen
- Sundsberg, Sarvviksstranden

Norra Kyrkslätt
- Veikkola, Eriksgård
- Veikkola, Norra Siikajärvi
- Veikkola, Hauklampi, flyttas till väntekorgen
- Veikkola, Åbovägens kvarter 126 (start år 2023)
- Veikkola, Veikkolaporten

Dessutom beslutade kommunstyrelsen för sin del godkänna följande ändringar och anvisningar och vidare föreslå att fullmäktige godkänner dem: 

- I projektkortet för Gillobacka detaljplaneprojekt läggs till ett omnämnande om rekreationsanvändningen av området och behovet att styra rekreationsanvändningen. Motiveringar: I delgeneralplanen för kommuncentrum har vidsträckta områden på planeringsområdet för detaljplanen för Gillobacka märkts ut med VL-beteckningar. Centralskogens område används flitigt av kommuninvånarna för rekreation, och området berörs av betydande behov att styra friluftslivet.

På planeringsområdet för detaljplanen för Gillobacka finns en områdesreservering för en ringväg. Ringvägen beaktas i detaljplanen som områdesreservering, men ringvägen anläggs inte i detta skede.

- Anvisning om Hauklampi
Genomförandet av projektet för Hauklampi förutsätter att markägaren förbinder sig i markanvändningsavtalet att i sin helhet bekosta genomförandet av den kommunalteknik som området förutsätter.

- Projektet för ändring av detaljplanen för Rådalsvägen avgränsas att bara gälla kvarter 172, målet är att ändra Kyrkslätts Hyresbostäders tomt i södra delen av kvarteret till ett hinderfritt låghusprojekt för äldre anpassat efter miljön. Projektet för Rådalsvägen lyfts med denna avgränsning till korgen för genomförande.

- Anvisning om planen för Masaby stationsområde: 
I planen för Masaby stationsområde betonas särskilt byggande av större familjebostäder.

 

För kännedom 

 

Kommunfullmäktige 24.10.2022 § 78  

470/10.00.00/2022  

 

Materialet för Kyrkslätts planläggningsprogram 2023-2027 har uppdaterats enligt kommunstyrelsens beslut 3.10.2022 (§ 320) och därtill har det gjorts mindre uppdateringar i bilagorna gällande antalet fristående småhus.

 

Inledandet av Sundsbergs delgeneralplan anhängiggörs när delgeneralplan för Kommuncentrum, etapp 2 har godkänts i kommunfullmäktige. Avsikten är att också delgeneralplanen för Masaby behandlas för godkännande under år 2022. I enlighet med planläggningsprogrammet fortsätter utarbetandet av delgeneralplanerna för Kylmälä, Kantvik och trafikkorridoren i norra Kyrkslätt.

 

Beslutsförslaget har som en teknisk korrigering kompletterats med de ovannämnda delgeneralplanerna efter kommunstyrelsens behandling 3.10.2022.

  

 

Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige

1
godkänner bedömningskorten för planläggningsinitiativen, som utarbetats av planläggaren och som tillställts kommunen senast i januari 2022

2
antecknar för kännedom de riktgivande projektkorten för planläggningsprogrammet med en kort beskrivning av planeringsområdena samt bedömningar av deras betydelse

3
godkänner förslaget till planläggningsprogram för åren 2023-2027 så att åren 2023 och 2024 godkänns som bindande och åren 2025-2027 som riktgivande så att följande projekt inleds åren 2023 och 2024 (inledande år för nya projekt inom parentes):

mellersta Kyrkslätt
- Centrum, Kyrkdalens köpcenter
- Centrum, Pedersporten (start år 2023)
- Centrum, Stallbacken
- Centrum, Villa Hagas park (start år 2023)
- Centrum, Åängen (start år 2024)
- Centrum, Rådalsvägen (start år 2023)
- Gruvböle, Gillobacka (start år 2024)
- Tolls, Tollsträsket
- Tolls, Tollsporten (start år 2023)


Södra Kyrkslätt:
- Kantvik, Jollstranden (start år 2024)
- Kantvik, Briggstranden
- Kantvik, Pippurudden (start år 2023), start genast efter att Kantviks delgeneralplan blivit färdig.
- Kantvik, Munkbergsstranden (start år 2023), start genast efter att Kantviks delgeneralplan blivit färdig.
- Pickala, Pickalaviken
- Kantviks delgeneralplan

Östra Kyrkslätt:
- Jorvas, Jorvastriangeln (start år 2024)
- Bobäck, Tassbacken (start år 2024)
- Masaby, Majviksporten (start år 2023)
- Masaby, stationsområdet i Masaby, flyttas till väntekorgen
- Masaby, Masabyporten II (start år 2023)
- Masaby, Solbacka och Majvik, planen flyttas till väntekorgen
- Sundsberg, Sarvviksstranden
- Sundsbergs delgeneralplan (start år 2023)

Norra Kyrkslätt
- Veikkola, Eriksgård
- Veikkola, Norra Siikajärvi
- Veikkola, Hauklampi, flyttas till väntekorgen
- Veikkola, Åbovägens kvarter 126 (start år 2023)
- Veikkola, Veikkolaporten
- Kylmälä delgeneralplan
- Delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt


Dessutom föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige godkänner följande ändringar och anvisningar: 

- I projektkortet för Gillobacka detaljplaneprojekt läggs till ett omnämnande om rekreationsanvändningen av området och behovet att styra rekreationsanvändningen. Motiveringar: I delgeneralplanen för kommuncentrum har vidsträckta områden på planeringsområdet för detaljplanen för Gillobacka märkts ut med VL-beteckningar. Centralskogens område används flitigt av kommuninvånarna för rekreation, och området berörs av betydande behov att styra friluftslivet.

- På planeringsområdet för detaljplanen för Gillobacka finns en områdesreservering för en ringväg. Ringvägen beaktas i detaljplanen som områdesreservering, men ringvägen anläggs inte i detta skede.

- Anvisning om Hauklampi:
Genomförandet av projektet för Hauklampi förutsätter att markägaren förbinder sig i markanvändningsavtalet att i sin helhet bekosta genomförandet av den kommunalteknik som området förutsätter.

- Projektet för ändring av detaljplanen för Rådalsvägen avgränsas att bara gälla kvarter 172, målet är att ändra Kyrkslätts Hyresbostäders tomt i södra delen av kvarteret till ett hinderfritt låghusprojekt för äldre anpassat efter miljön. Projektet för Rådalsvägen lyfts med denna avgränsning till korgen för genomförande.

- Anvisning om planen för Masaby stationsområde: 
I planen för Masaby stationsområde betonas särskilt byggande av större familjebostäder.

 

 

Behandling Kommunarkitekt Tero Luomajärvi presenterade ärendet vid sammanträdet. Han lämnade sammanträdet efter denna paragraf kl. 21.05.

 

Ledamöterna Kim Liljequist och Antti Kilappa anmälde jäv och lämnade sammanträdet för behandlingen av och beslutsfattandet i denna paragraf. Ersättarna Linda Basilier och Anni-Mari Syväniemi närvarade under denna paragraf, kl. 19.46-21.05.

 

Kommunstyrelsens första vice ordförande Piia Allonharja meddelade om en teknisk korrigering: Projektet för Rådalsvägen lyfts till korgen för genomförande och läggs till i förteckningen i enlighet med kommunstyrelsens beslut.

 

 

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att det under diskussionen hade getts följande ändringsförslag:

 

Ledamot Kim Männikkös ändringsförslag:

Hauklampi läggs till i korgen för genomförande för åren 2023-2024.

 

Ändringsförslaget understöddes av: Ville Salminen, Ulf Kjerin, Martin Honkanen, Aku Leijala, Matti Kaurila, Kari Virtanen, Tony Björk, Anna Sahiluoma, Johanna Järvinen, Pekka M. Sinisalo, Anni-Mari Syväniemi, Hannu Valtanen, Leena Virkki, Carl-Johan Kajanti, Kim Åström och Liisa Kosonen.

 

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

 

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Kim Männikkös ändringsförslag röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

Vid omröstningen gavs 23 ja-röster och 28 nej-röster.

 

Kim Männikkös ändringsförslag fick fler röster, så det godkändes.

 

Ja-röster: Karkinen Ronja, Felipe Sini, Toikka Anna-Mari, Orko Maarit, Aintila Anna, Lundell Patrik, Ylisiurua Katja, Basilier Linda, Jäppinen Sanni, Kekkonen Irja, Salonen Antti, Kari Marko, Valtonen Martin, Hyvärinen Reetta, Piili Noora, Huhmarniemi Saara, Ronkainen Tuovi, Oksanen Pekka, Adlercreutz Anders, Suominen Tero, Hedberg Hans, Myllyniemi Markus och Fleming Johanna.

 

Nej-röster: Aallonharja Piia, Kämpe-Hellenius Jerri, Ekman Jani, Seppälä Ulla, Sinisalo Pekka M., Kosonen Liisa, Syväniemi Anni-Mari, Kjerin Ulf, Frimodig Josephine, Leijala Aku, Männikkö Kim, Määttä Jussi, Järvinen Johanna, Blom Urho, Valtanen Hannu, Åström Kim, Sahiluoma Anna, Björk Tony, Kajanti Carl-Johan, Granström Anneli, Purra Riikka, Ylikoski Jukka, Virkki Leena, Honkanen Martin, Salminen Ville, Virtanen Kari, Kaurila Matti och Lankia Eero (gav sin röst muntligt).

 

 

Ledamot Hannu Valtanens ändringsförslag:

Bobäcks delgeneralplan har genom fullmäktiges beslut funnits i planläggningsprogrammets s.k. korg för genomförande sedan år 2008. Jag föreslår följande: Bobäcks delgeneralplan flyttas tillbaka till planläggningsprogrammets korg för genomförande.

 

Ändringsförslaget understöddes av: Aku Leijala, Anna-Mari Toikka, Kari Virtanen, Jussi Määttä, Liisa Kosonen, Martin Honkanen, Anni-Mari Syväniemi och Marko Kari.

 

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

 

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Hannu Valtanens ändringsförslag röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

Vid omröstningen gavs 31 ja-röster och 20 nej-röster.

 

Utgångsförslaget fick fler röster.

 

Ja-röster: Männikkö Kim, Lundell Patrik, Granström Anneli, Björk Tony, Kekkonen Irja, Kaurila Matti, Ylikoski Jukka, Myllyniemi Markus, Huhmarniemi Saara, Salonen Antti, Frimodig Josephine, Hyvärinen Reetta, Aallonharja Piia, Hedberg Hans, Jäppinen Sanni, Basilier Linda, Orko Maarit, Åström Kim, Ylisiurua Katja, Ronkainen Tuovi, Ekman Jani, Karkinen Ronja, Felipe Sini, Oksanen Pekka, Suominen Tero, Aintila Anna, Piili Noora, Järvinen Johanna, Seppälä Ulla, Fleming Johanna och Salminen Ville.

 

Nej-röster: Kjerin Ulf, Adlercreutz Anders, Honkanen Martin, Lankia Eero, Sinisalo Pekka M., Kämpe-Hellenius Jerri, Valtanen Hannu, Kosonen Liisa, Kari Marko, Virtanen Kari, Syväniemi Anni-Mari, Leijala Aku, Toikka Anna-Mari, Valtonen Martin, Sahiluoma Anna, Virkki Leena, Kajanti Carl-Johan, Blom Urho, Määttä Jussi och Purra Riikka.

 

 

Ledamot Katja Ylisiuruas ändringsförslag:

I detaljplanen för Gillobacka läggs till under punkten "Projektets dimension i fråga om rekreationsmässiga och icke-materiella värden" byggande av en grönförbindelse över/under ringvägen.

 

Ändringsförslaget understöddes av: Johanna Fleming, Pekka Oksanen, Tuovi Ronkainen, Sini Felipe och Anna Aintila.

 

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

 

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Katja Ylisiuruas ändringsförslag röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

Vid omröstningen gavs 40 ja-röster, 8 nej-röster och 3 röstade blankt.

 

Utgångsförslaget fick fler röster.

 

Ja-röster: Sinisalo Pekka M., Määttä Jussi, Adlercreutz Anders, Kosonen Liisa, Lundell Patrik, Leijala Aku, Ekman Jani, Lankia Eero, Seppälä Ulla, Basilier Linda, Virkki Leena, Salonen Antti, Järvinen Johanna, Purra Riikka, Toikka Anna-Mari, Honkanen Martin, Blom Urho, Ylikoski Jukka, Frimodig Josephine, Suominen Tero, Virtanen Kari, Jäppinen Sanni, Sahiluoma Anna, Salminen Ville, Orko Maarit, Kjerin Ulf, Granström Anneli, Valtonen Martin, Aallonharja Piia, Kajanti Carl-Johan, Kari Marko, Åström Kim, Valtanen Hannu, Hedberg Hans, Syväniemi Anni-Mari, Björk Tony, Kaurila Matti, Kämpe-Hellenius Jerri, Männikkö Kim och Piili Noora.

 

Nej-röster: Aintila Anna, Kekkonen Irja, Karkinen Ronja, Oksanen Pekka, Fleming Johanna, Ylisiurua Katja, Ronkainen Tuovi och Felipe Sini.

 

Blankt röstade: Huhmarniemi Saara, Myllyniemi Markus och Hyvärinen Reetta.

 

 

Ledamot Katja Ylisiuruas ändringsförslag: 

På området för detaljplanen Gruvböle I planeras inget småhusområde, utan området bevaras som centralskog för rekreationsanvändning. I detaljplanen läggs till byggande av en grönförbindelse över/under nya ringvägen.

 

Ändringsförslaget understöddes av: Johanna Fleming, Ronja Karkinen, Irja Kekkonen, Pekka Oksanen, Tuovi Ronkainen och Sini Felipe.

 

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

 

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Katja Ylisiuruas ändringsförslag röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

Vid omröstningen gavs 41 ja-röster, 8 nej-röster och två röstade blankt.

 

Utgångsförslaget fick fler röster.

 

Ja-röster: Sinisalo Pekka M., Kjerin Ulf, Kaurila Matti, Suominen Tero, Purra Riikka, Salminen Ville, Kosonen Liisa, Ylikoski Jukka, Syväniemi Anni-Mari, Jäppinen Sanni, Virtanen Kari, Kajanti Carl-Johan, Leijala Aku, Toikka Anna-Mari, Kari Marko, Männikkö Kim, Valtonen Martin, Lankia Eero, Kämpe-Hellenius Jerri, Blom Urho, Basilier Linda, Ekman Jani, Granström Anneli, Orko Maarit, Järvinen Johanna, Åström Kim, Salonen Antti, Aintila Anna, Lundell Patrik, Frimodig Josephine, Aallonharja Piia, Sahiluoma Anna, Seppälä Ulla, Adlercreutz Anders, Piili Noora, Honkanen Martin, Määttä Jussi, Valtanen Hannu, Björk Tony, Hedberg Hans och Virkki Leena.

 

Nej-röster: Karkinen Ronja, Ronkainen Tuovi, Myllyniemi Markus, Oksanen Pekka, Kekkonen Irja, Felipe Sini, Fleming Johanna och Ylisiurua Katja.

 

Blankt röstade: Hyvärinen Reetta och Huhmarniemi Saara.

 

 

Ledamot Katja Ylisiuruas ändringsförslag:

Gesterby plan läggs till i korgen för projekt som ska genomföras 2023-2025.

 

Ändringsförslaget understöddes av: Irja Kekkonen, Johanna Fleming, Pekka Oksanen, Tuovi Ronkainen, Sini Felipe, Jerri Kämpe-Hellenius och Anna Aintila.

 

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

 

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Katja Ylisiuruas ändringsförslag röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

Vid omröstningen gavs 35 ja-röster och 16 nej-röster.

 

Utgångsförslaget fick fler röster.

 

Ja-röster: Kajanti Carl-Johan, Virtanen Kari, Adlercreutz Anders, Valtanen Hannu, Karkinen Ronja, Jäppinen Sanni, Syväniemi Anni-Mari, Blom Urho, Granström Anneli, Frimodig Josephine, Ekman Jani, Honkanen Martin, Määttä Jussi, Leijala Aku, Aallonharja Piia, Järvinen Johanna, Männikkö Kim, Sahiluoma Anna, Piili Noora, Basilier Linda, Orko Maarit, Huhmarniemi Saara, Toikka Anna-Mari, Kaurila Matti, Hedberg Hans, Hyvärinen Reetta, Sinisalo Pekka M., Salminen Ville, Purra Riikka, Ylikoski Jukka, Kari Marko, Seppälä Ulla, Lankia Eero, Åström Kim och Kosonen Liisa.

 

Nej-röster: Oksanen Pekka, Myllyniemi Markus, Aintila Anna, Ylisiurua Katja, Lundell Patrik, Felipe Sini, Virkki Leena, Fleming Johanna, Björk Tony, Kjerin Ulf, Suominen Tero, Valtonen Martin, Ronkainen Tuovi, Kekkonen Irja, Salonen Antti och Kämpe-Hellenius Jerri.

 

 

Ledamot Antti Salonens ändringsförslag:

Masaby stationsområde flyttas till korgen för genomförande. Motivering: Masaby område har utvecklats i stor omfattning, och områdets centrala del på stationsområdet håller på att bli halvfärdig. Det är förenligt med Kyrkslätts strategier att utveckla stationsområden där kollektivtrafiken redan finns.

 

Ändringsförslaget understöddes av: Anni-Mari Syväniemi, Pekka M. Sinisalo och Ronja Karkinen.

 

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

 

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Antti Salonens ändringsförslag röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

Vid omröstningen gavs 36 ja-röster, 11 nej-röster och 4 röstade blankt.

 

Utgångsförslaget fick fler röster.

 

Ja-röster: Jäppinen Sanni, Ronkainen Tuovi, Åström Kim, Aallonharja Piia, Kjerin Ulf, Toikka Anna-Mari, Hedberg Hans, Oksanen Pekka, Orko Maarit, Granström Anneli, Frimodig Josephine, Järvinen Johanna, Kekkonen Irja, Määttä Jussi, Kosonen Liisa, Salminen Ville, Kajanti Carl-Johan, Männikkö Kim, Basilier Linda, Lundell Patrik, Björk Tony, Kämpe-Hellenius Jerri, Honkanen Martin, Sahiluoma Anna, Seppälä Ulla, Virkki Leena, Felipe Sini, Purra Riikka, Ylisiurua Katja, Ylikoski Jukka, Ekman Jani, Fleming Johanna, Valtanen Hannu, Suominen Tero, Kaurila Matti och Virtanen Kari.

 

Nej-röster: Lankia Eero, Valtonen Martin, Sinisalo Pekka M., Salonen Antti, Blom Urho, Adlercreutz Anders, Kari Marko, Karkinen Ronja, Syväniemi Anni-Mari, Piili Noora och Aintila Anna.

 

Blankt röstade: Huhmarniemi Saara, Hyvärinen Reetta, Myllyniemi Markus och Leijala Aku.

 

 

Ledamot Ronja Karkinens ändringsförslag:

Planen för Kyrkdalens köpcenter tas bort ur korgen för genomförande.

 

Ersättarna Pekka M. Sinisalo och Eero Lankia anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av eller omröstningen om ändringsförslaget.

 

Ändringsförslaget understöddes av: Irja Kekkonen, Sanni Jäppinen, Markus Myllyniemi, Katja Ylisiurua, Maarit Orko och Anna-Mari Toikka.

 

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

 

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Ronja Karkinens ändringsförslag röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

Vid omröstningen gavs 37 ja-röster, 10 nej-röster och två röstade blankt.

 

Utgångsförslaget fick fler röster.

 

Ja-röster: Åström Kim, Oksanen Pekka, Björk Tony, Aintila Anna, Ylikoski Jukka, Määttä Jussi, Seppälä Ulla, Järvinen Johanna, Honkanen Martin, Ekman Jani, Purra Riikka, Valtonen Martin, Salonen Antti, Kaurila Matti, Lundell Patrik, Männikkö Kim, Adlercreutz Anders, Basilier Linda, Kosonen Liisa, Suominen Tero, Granström Anneli, Ronkainen Tuovi, Blom Urho, Virkki Leena, Sahiluoma Anna, Piili Noora, Felipe Sini, Frimodig Josephine, Fleming Johanna, Salminen Ville, Kari Marko, Aallonharja Piia, Kjerin Ulf, Hedberg Hans, Kämpe-Hellenius Jerri, Valtanen Hannu och Virtanen Kari.

 

Nej-röster: Karkinen Ronja, Syväniemi Anni-Mari, Toikka Anna-Mari, Hyvärinen Reetta, Orko Maarit, Jäppinen Sanni, Kekkonen Irja, Ylisiurua Katja, Myllyniemi Markus och Huhmarniemi Saara.

 

Blankt röstade: Leijala Aku och Kajanti Carl-Johan.

 

Borta: Pekka M. Sinisalo och Eero Lankia

 

 

Ledamot Antti Salonens ändringsförslag:

Solbacka-Majviks plan flyttas till korgen för genomförande. Ur planområdet stryks Koneistos område, som senare lagts till i det, eller alternativt skaffas området i kommunens ägo genom att köpa eller genom markbytesaffär. Under planläggningen minskas byggrätten på området, och området genomförs med iakttagande av tätt och lågt byggnadssätt. Projektet Solbacka-Majvik lyfts med dessa avgränsningar i korgen för genomförande.

 

Ändringsförslaget understöddes av: Aku Leijala och Noora Piili.

 

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

 

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Antti Salonens ändringsförslag röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

Vid omröstningen gavs 45 ja-röster, 5 nej-röster och en röstade blankt.

 

Utgångsförslaget fick fler röster.

 

Ja-röster: Virkki Leena, Salminen Ville, Myllyniemi Markus, Järvinen Johanna, Basilier Linda, Blom Urho, Lankia Eero, Määttä Jussi, Huhmarniemi Saara, Valtanen Hannu, Kjerin Ulf, Oksanen Pekka, Virtanen Kari, Karkinen Ronja, Seppälä Ulla, Adlercreutz Anders, Granström Anneli, Ylisiurua Katja, Kaurila Matti, Felipe Sini, Orko Maarit, Björk Tony, Kosonen Liisa, Ronkainen Tuovi, Kämpe-Hellenius Jerri, Hedberg Hans, Åström Kim, Ekman Jani, Aintila Anna, Valtonen Martin, Fleming Johanna, Frimodig Josephine, Suominen Tero, Aallonharja Piia, Kajanti Carl-Johan, Hyvärinen Reetta, Jäppinen Sanni, Purra Riikka, Kekkonen Irja, Lundell Patrik, Ylikoski Jukka, Toikka Anna-Mari, Männikkö Kim, Sahiluoma Anna och Honkanen Martin.             

 

Nej-röster: Syväniemi Anni-Mari, Sinisalo Pekka M., Salonen Antti, Leijala Aku och Piili Noora.

 

Kari Marko röstade blankt.

 

 

Ledamot Ulf Kjerins klämförslag:

Detaljplanen för Pulkusdalen 1 har tills vidare anslutits att genomföras med Gesterby plan. Jag föreslår att kommunen utreder markägarnas vilja att sälja mark på området.

 

Klämförslaget understöddes av Kim Männikkö, Josephine Frimodig, Carl-Johan Kajanti, Martin Valtonen, Anna Aintila, Pekka M. Sinisalo, Hans Hedberg, Patrik Lundell, Tero Suominen och Pekka Oksanen.

 

Klämförslaget godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

 

 

Ordförande Anders Adlercreutz klämförslag:

Delgeneralplanen för Bobäck läggs tillbaka i korgen för genomförande genast när planläggningsresurserna tillåter det. Kommunen strävar efter att genom planläggning och påverkningsarbete återfå lokaltågstrafiken till Bobäck.

 

Klämförslaget understöddes av Reetta Hyvärinen, Markus Myllyniemi, Linda Basilier, Maarit Orko, Anna Aintila, Anni-Mari Syväniemi, Johanna Fleming, Josephine Frimodig, Antti Salonen, Patrik Lundell, Martin Valtonen, Ulf Kjerin, Pekka M. Sinisalo, Jerri Kämpe-Hellenius, Kari Virtanen, Leena Virkki, Irja Kekkonen, Anna-Mari Toikka, Hannu Valtanen, Tero Suominen, Hans Hedberg, Sini Felipe, Jussi Määttä, Kim Männikkö, Tony Björk, Urho Blom, Anna Sahiluoma, Tuovi Ronkainen, Sanni Jäppinen, Aku Leijala, Liisa Kosonen, Piia Aallonharja och Pekka Oksanen.

 

Klämförslaget godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

 

 

Ledamot Noora Piili avlägsnade sig efter detta ärende kl. 21.05. Kommunfullmäktige höll en fem minuters paus.

 

 

 

Beslut Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget med ändringen att Hauklampi läggs till i korgen för genomförande för åren 2023-2024.

Kommunfullmäktige godkände vidare enhälligt följande klämmar:

Detaljplanen för Pulkusdalen 1 har tills vidare anslutits att genomföras med Gesterby plan. Jag föreslår att kommunen utreder markägarnas vilja att sälja mark på området.

och

Delgeneralplanen för Bobäck läggs tillbaka i korgen för genomförande genast när planläggningsresurserna tillåter det. Kommunen strävar efter att genom planläggning och påverkningsarbete återfå lokaltågstrafiken till Bobäck.

 

För kännedom