Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Samhällstekniska nämnden
Protokoll 22.05.2024/Paragraf 48


 

 

Förslag till planläggningsprogram för åren 2025-2026 (fge)

Samhällstekniska nämnden 22.05.2024 § 48  

349/10.00.00/2024 

 

 

Beredare kommunarkitekt Tero Luomajärvi

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen 

 

 Samhällstekniska nämnden beslutar

1
anteckna planläggningsprogrammets beredningssituation för kännedom: 

beredningen föreslår som planprojekt för åren 2025-2026 (inom parentes de huvudsakliga användningsändamålen för detaljplaneprojekten samt de preliminära åren då de projekt som inleds blir anhängiga):

mellersta Kyrkslätt
- Centrum, Gesterby (boende, planeringen fortsätter 2026)
- Centrum, Åängen (service, start år 2024)
- Centrum, Kyrkdalens köpcenter (boende och handel)
- Centrum, Pedersporten (trafik, start år 2026)
- Centrum, Villa Hagas park (boende och handel)
- Gruvböle, Gillobaka (boende, start år 2025)
- Tolls, Södra Tollsporten
- Tolls, Norra Tollsporten

södra Kyrkslätt
- Kantviks delgeneralplan
- Kantvik, Kaffeholmen (service, start år 2026)
- Kantvik, Kantvikin koulu (service, start år 2025)
- Kantvik, Strömsby (boende, start år 2024)
- Kantvik, Pippurudden (boende, förutsätter avtal om inledande, start år 2025)

östra Kyrkslätt
- Sundsbergs delgeneralplan (start år 2025)
- Jorvas, Jorvastriangeln (arbetsplatser och handel, planeringen fortsätter 2025-2026)
- Jorvas, Kvis (boende)
- Jorvas, Norra Jorvas (boende)
- Herrgårdsstranden, Sipulivägen, kvarter 2150, tomt 2 (boende, start 2025-2026)
- Bobäck, Tassbacken (boende)
- Masaby, Majviksporten (trafik och arbetsplatser, start år 2024)
- Masaby, Masaby stationsområde (boende, start år 2026)
- Masaby, Masabyporten II (trafik)
- Masaby, Masabyporten III (boende, förutsätter avtal om inledande)
- Masaby, Blåbärsbrinken (boende)
- Sundsberg, Sarvviksporten (boende)

norra Kyrkslätt
- Kylmälä delgeneralplan
- Veikkola, Eriksgård (boende)
- Veikkola, Perälänäset (trafik och boende)
- Veikkola, Norra Siikajärvi (service)
- Veikkola, Åbovägens kvarter 126 (handel, inledning år 2024)
- Veikkolabäcken II (boende)

Projektkorten för planerna är riktgivande

2
tillställa fullmäktigegrupperna det för samhällstekniska nämnden beredda planläggningsprogrammet för åren 2025-2026 med tillhörande material för ställningstaganden så att fullmäktigegruppernas ställningstaganden är tillställda direktören för serviceområdet för samhällsteknik senast 6.6.2024.


3.
anteckna de bifogade tilläggsmaterialen för kännedom

 

Behandling Nämnden beslutade hålla en paus kl. 18.30-18.40 före behandlingen av paragrafen.

 

 Kim Liljequist avlägsnade sig från sammanträdet kl. 18.30.

 

 Under behandlingen gav Teemu Kelkka följande förslag till anvisning:

 

 Inledning sida 4 stycke 2 från ordalydelsen: I Kyrkslätt siktar detaljplanerna i centrumen och stationsregionerna på mångsidiga tjänster och minskar därigenom behovet att ta sig till olika ställen samt möjliggör hållbara sätt att röra sig att lyda: Kyrkslätts detaljplaner siktar i centrumen och stationsregionerna på mångsidiga tjänster. På så sätt minskar behovet att förflytta sig efter tjänster och man möjliggör hållbara sätt att röra sig.

 

 Aleksander Polkko och Kim Åström understödde förslaget.

 

 Ordföranden konstaterade att anvisningen understöddes enhälligt.

 

 Kim Åström gjorde följande ändringsförslag:

 

 För den utsatta tiden för utlåtanden 11.8.2024 görs i planläggningsprogrammet följande preciseringar: Terminologin förenhetligas: Korgen för genomförande => Planläggningsprogrammet Väntekorg => Projektpotential i framtiden Av de pågående projekten en enkel presentation i planläggningsprogrammet om beräknade v-m2 projektpotential i framtiden och delgeneralplan v-m2-volymer separat ("annan", inte årtal) Utgående från planläggningsprogrammet ska befolkningsökningen beräknas.

 

Hannu Valtanen, Teemu Kelkka och Aleksander Polkko understödde förslaget.

 

Ordföranden konstaterade att förslaget understöddes enhälligt.

 

Jenny Snellman avlägsnade sig från sammanträdet kl. 20.14.

 

Kim Liljequist återvände till sammanträdet efter behandlingen kl. 20.29.

 

 

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade

1
anteckna planläggningsprogrammets beredningssituation för kännedom: 

beredningen föreslår som planprojekt för åren 2025-2026 (inom parentes de huvudsakliga användningsändamålen för detaljplaneprojekten samt de preliminära åren då de projekt som inleds blir anhängiga):

mellersta Kyrkslätt
- Centrum, Gesterby (boende, planeringen fortsätter 2026)
- Centrum, Åängen (service, start år 2024)
- Centrum, Kyrkdalens köpcenter (boende och handel)
- Centrum, Pedersporten (trafik, start år 2026)
- Centrum, Villa Hagas park (boende och handel)
- Gruvböle, Gillobaka (boende, start år 2025)
- Tolls, Södra Tollsporten
- Tolls, Norra Tollsporten

södra Kyrkslätt
- Kantviks delgeneralplan
- Kantvik, Kaffeholmen (service, start år 2026)
- Kantvik, Kantvikin koulu (service, start år 2025)
- Kantvik, Strömsby (boende, start år 2024)
- Kantvik, Pippurudden (boende, förutsätter avtal om inledande, start år 2025)

östra Kyrkslätt
- Sundsbergs delgeneralplan (start år 2025)
- Jorvas, Jorvastriangeln (arbetsplatser och handel, planeringen fortsätter 2025-2026)
- Jorvas, Kvis (boende)
- Jorvas, Norra Jorvas (boende)
- Herrgårdsstranden, Sipulivägen, kvarter 2150, tomt 2 (boende, start 2025-2026)
- Bobäck, Tassbacken (boende)
- Masaby, Majviksporten (trafik och arbetsplatser, start år 2024)
- Masaby, Masaby stationsområde (boende, start år 2026)
- Masaby, Masabyporten II (trafik)
- Masaby, Masabyporten III (boende, förutsätter avtal om inledande)
- Masaby, Blåbärsbrinken (boende)
- Sundsberg, Sarvviksporten (boende)

norra Kyrkslätt
- Kylmälä delgeneralplan
- Veikkola, Eriksgård (boende)
- Veikkola, Perälänäset (trafik och boende)
- Veikkola, Norra Siikajärvi (service)
- Veikkola, Åbovägens kvarter 126 (handel, inledning år 2024)
- Veikkolabäcken II (boende)

Projektkorten för planerna är riktgivande

2
tillställa fullmäktigegrupperna det för samhällstekniska nämnden beredda planläggningsprogrammet för åren 2025-2026 med tillhörande material för ställningstaganden så att fullmäktigegruppernas ställningstaganden är tillställda direktören för serviceområdet för samhällsteknik senast 11.8.2024.


3.
anteckna de bifogade tilläggsmaterialen för kännedom

4.
ge följande anvisningar:

- I planläggningsprogrammet görs följande preciseringar: Terminologin förenhetligas: Korgen för genomförande => Planläggningsprogrammet Väntekorg => Projektpotential i framtiden Av de pågående projekten en enkel presentation i planläggningsprogrammet om beräknade v-m2 projektpotential i framtiden och delgeneralplan v-m2-volymer separat ("annan", inte årtal) Utgående från planläggningsprogrammet ska befolkningsökningen beräknas.

- Inledning sida 4 stycke 2 från ordalydelsen: I Kyrkslätt siktar detaljplanerna i centrumen och stationsregionerna på mångsidiga tjänster och minskar därigenom behovet att ta sig till olika ställen samt möjliggör hållbara sätt att röra sig till: Kyrkslätts detaljplaner siktar i centrumen och stationsregionerna på mångsidiga tjänster. På så sätt minskar behovet att förflytta sig efter tjänster och man möjliggör hållbara sätt att röra sig.

 

För kännedom

 

Redogörelse Allmänt

 

Det femåriga planläggningsprogrammet styr planeringen av markanvändning, trafiksystem och kommunalteknik i Kyrkslätts kommun. Målet är en konsekvent markanvändnings- och planläggningspolitik som utöver kommunen och andra myndigheter också erbjuder kommuninvånarna och olika genomförande instanser uppgifter om målen för kommunens markanvändning inom de närmaste åren. I utarbetandet av programmet har man beaktat förutom riktlinjerna i Kyrkslätts kommunstrategi 2024-2030 också principerna i En blick in i framtiden - Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 och 2060. Dessutom sammankopplas planläggningsprogrammet och Kyrkslätts servicenätsplan 2030, som är under beredning, med ekonomiskt motiverad markanvändning och genomförande av service i rätt tid som mål. Av utredningen i anslutning till servicenätsplanen (Servicenätsutredningen för bildnings- och fritidstjänsterna i Kyrkslätt, 2024) framgår granskningar av tillväxttrender och ungefärliga tidpunkter för genomförande av ny service i kommunen (t.ex. daghem och skolor). Utredningen baserar sig på den uppdaterade befolkningsprognosen för kommunen 2023.

 

Centrala instanser som är kopplade till planläggningen är kommunalteknisk planering, tomt- och geoinformationstjänster, Kyrkslätts vatten och övriga serviceområden. För alla aktörer är det viktigt att känna till tidtabellerna för planprojekten samt när man i praktiken kan börja genomföra dem och när man bör anhängiggöra den övriga detaljerade planeringen som behövs.

 

Kommunens genomsnittliga befolkningsökning under 2000-talets första decennium har varit ca 2,5 %, alltså ökade invånarantalet med i genomsnitt 700-800 invånare. Befolkningsökningen har mattat av på 2010-talet och sedan fortsatt måttlig. Under de senaste åren har årliga ökningen av kommunens invånarantal varit omkring en procent (ca 400 inv./år). I början av år 2024 var kommunens invånarantal cirka 41 250.

 

Planreserven för boende var cirka 250 000 v-m2 (MBT-uppföljningsdata år 2023), varav cirka hälften är småhusbyggande. Tack vare de anhängiga småhusdominerade planprojekten stärks planreservens småhusdominans i enlighet med kommunens viljetillstånd.

 

I programmet som nu ska behandlas är antalet projekt cirka 30, vilket kvantitativt sett är stort jämfört med personalresurserna inom planläggningen.

 

Skapande av möjligheter att bo i centrumområdet och en god kollektivtrafik till serviceområdena innebär att kommunen på rätt sätt med tanke på samhällsstrukturen och klimatkonsekvenserna växer inåt. I enlighet med Kyrkslätts kommunstrategi 2024-2030 är småhusdominansen samt närnaturen inklusive insjöarna och havsstränderna kommunens dragnings- och bevarandekraftsfaktorer: planläggning av flera småhusdominerade bostadsområden. Likaså fortsätter utvecklingen av kommuncentrum och Masaby centrum. Det är motiverat att främja nya arbetsplatsområden och förnyande av befintliga arbetsplatsområden.

 

Planläggningsinitiativ

 

Det har lämnats in sammanlagt 11 planläggningsinitiativ till kommunen. På tre av initiativen har inget svar formulerats, för de hör till de anhängiga planprojekten för Gesterby, Tollsporten och Villa Hagas park. Bedömningskorten för de övriga projekten ingår som tilläggsmaterial till detta ärende.

 

Några bedömningskort för planläggningsiniativ tidigare godkänts i kommunfullmäktige har justerats på grund av att situationen förändrats. De ingår som bilaga till ärendet.

 

Planläggningsprogrammets innehåll

 

Projektkorten för de general- och detaljplaner som ingår i planläggningsprogrammet och som startar år 2025 och 2026 är innehållsmässigt riktgivande. Av dessa framgår bland annat den preliminära omfattningen av planeringsområdet, de preliminära planeringsmålen samt i fråga om detaljplanerna bedömningen av deras betydelse. Förslaget till planläggningsprogram innehåller cirka 30 planprojekt.

 

Planläggningsprogrammets innehåll har ändrats så att planläggningsprogrammet bara innehåller projekt för åren 2025 och 2026. Programmet innehåller inte längre väntekorgar för projekt.

 

Kommunen ska se till att det i genomsnitt uppstår 38 000 v-m2 ny bostadsbyggrätt per år i enlighet med Helsingforsregionens MBT 2023-plan. Förslaget till planläggningsprogram förverkligar det ovan nämnda MBT-målet. Ett MBT-mål är också att årligen färdigställa cirka 430 nya bostäder.

 

Stranddetaljplaner behandlas inte i planläggningsprogrammet. Planläggningsinitiativ gällande dessa behandlas från fall till fall och organen som behandlar planläggning informeras om dem. Ändå bör det konstateras att kommunen mest sannolikt inleder utarbetandet av stranddetaljplanen för Porkala havsby senast år 2025.

 

 

 

 

 

 

Småhusproduktion

 

Tyngdpunkten i detaljplaneringen i det förra planläggningsprogrammet (2023-2027) låg på planläggning av småhusområden, och till följd av detta stärks kommunens planreserv i fråga om småhusbyggandet.

 

Kommunens mål är att sälja eller arrendera ca 50 nya egnahemshustomter årligen. Målet för det planläggningsprogram som nu är under behandling är att kommunen från och med år 2028 har minst 50 egnahemshustomter per år till salu. För närvarande (situationen våren 2024) är kommunens planbestånd av egahemshustomter cirka 50, varav Festbergets tomter (ca 20) kommer till salu hösten 2024.

 

Senast år 2024 är målet att bereda de småhusdominerade detaljplanerna för Kvis, Norra Jorvas och Blåbärsbrinken för godkännande, och i och med dessa kommer cirka 135 egahemshusromter till kommunens ägo. Likaså är avsikten att bereda detaljplanen Veikkolabäcken II, som länge varit anhängig, för godkännande, även om kommunen inte äger mark på planområdet i fråga. Mest sannolikt kommer förhandlingarna om markanvändningsavtalen för de ovan nämnda planerna att avslutas först år 2025 och därför ingår de i det föreslagna planläggningsprogrammet.

 

Eriksgårds detaljplan i Veikkola stärker för sin del kommunens utbud på egnahemshustomter (ca 40 tomter), ungefär lika många nya egnahemshustomter planläggs på privatägda marker. Planen kommer sannolikt att behandlas för godkännande år 2025.

 

Jollstrandens och Briggstrandens planprojekt sammanslås till en detaljplan för Strömsby. Projektet är betydande framför allt om bostadsmässan ordnas på området i fråga år 2030. På kommunägda marker kommer cirka 60 tomter. Avsikten är att planen behandlas för godkännande 2026.

 

I Herrgårdsstranden uppdateras detaljplanen så att några egnahemshustomter planläggs i Esbovikens strandzon.

 

Under den föregående tvåårsperioden främjades inte detaljplaneringen i Gesterby, men förslaget till planläggningsprogram föreslår att projektet återinförs för planering. För att mångsidiggöra bostadsproduktionen siktar planprojektet på placering av byggande av småhustyp på området.

 

Förslaget till planläggningsprogrammet innehåller avbrytande av utarbetandet av Tollsträskets detaljplan så att planeringen av den fortsätter år 2027. Förslaget till planläggningsprogram innehåller inte heller nya småhusdominerade detaljplaneprojekt utom småhusområdet i Gillobacka, där planläggningen föreslås anhängiggöras år 2025.

 

Produktion av flervåningshus

 

På Kyrkslätts affärscentrums område är detaljplanen för Villa Hagas park anhängig, och i och med att den genomförs uppstår en betydande mängd nytt bostadsbyggande. Utöver byggandet av flervåningshus är avsikten att uppföra stadssmåhus på området.

 

Planläggningen av Masaby stationsområde i affrärscentrum skulle sätta fart på förädlingen av områdets stadsbild, och därför innehåller förslaget till planläggningsprogram inledande av projektet. Detta möjliggör bland annat anläggning av ett miniresecenter och en stationspark vid järnvägsstationen. I och med detaljplanen kan den andra fasen av ombyggnaden av Masabyvägen genomföras. Projektet ligger i huvudsak på ett område som ägs av kommunen.

 

Företagstomter och affärslokaler

 

Under de senaste åren har Kolabackens och Viltskogens detaljplaner blivit färdiga i kommunen, vilket har höjt utbudet på företagstomter i kommunen på en relativt god nivå. Planprojekten i fråga ligger dock på privatägd mark. Kommunen har för närvarande bara några få företagstomter till salu.

 

I den anhängiga detaljplanen för Villa Hagas park reserveras en central plats i Kyrkslätts affärscentrum för butiks- och kontorsbyggnader.

 

Förslaget till planläggningsprogram innehåller detaljplanen för Pedersporten. Den omfattar kommuncentrums nya västra planskilda anslutning, om än anläggningen av anslutningen torde ske först på 2030-talet. Projektet inleds när trafiklösningarna för den allmänna planen för stamväg 51 är fastställda. Den allmänna planen kan godkännas först efter att detaljplanen för Pedersporten vunnit laga kraft. I projektet utreds också utvidgningen av Abrasbackens affärsområde med nya tomter.

 

På Kyrkslätts affärscentrums område kommer det att uppföras en betydande mängd bostadsbyggnader i och med detaljplanerna för Stallbacken och Villa Hagas park. Affärsutrymme har anvisats och anvisas på de nedersta våningarna i flervåningshusen i centrala områden.

 

I Tollsporten på vardera sidan av Västerleden blir detaljplanerna för handel och annan företagsverksamhet färdiga på område med god nåbarhet. Detaljplanerna ligger på privat mark.

 

Jorvastriangelns detaljplan är anhängig som projekt. Planeringen inleds ändå först när ett potentiellt lokomotivföretag eller en grupp företag uttrycker sitt intresse för placering av sin verksamhet på området. Avsikten är att skräddarsy markanvändningen i området för företagets eller företagens behov, vilket förutsätter uppdatering av programmet för deltagande och bedömning för projektet. Området ägs i huvudsak av kommunen.

 

Kommunstyrelsen har beslutat (11.1.2016 § 6) att näringspolitiska eller annars ur kommunens synvinkel viktiga planläggningsinitiativ föreläggs kommunstyrelsen då de inkommit. Beslutet möjliggör t.ex. inledande av detaljplanering gällande företagsprojekt oberoende av det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet. Målet är bl.a. att förbättra kommunens och planläggningens smidighet för att få viktiga företagsprojekt till Kyrkslätt.

 

I Sundsbergs delgeneralplan tar man ställning till markanvändningen i det kommunägda området vid Västerleden och Sarvviksportens planskilda anslutning. Platsen i den omedelbara närheten av datacentralen lämpar sig väl för till exempel behoven för utrymmeskrävande handel eller ett företags huvudkontor. Om projektet anses näringspolitiskt brådskande kan det inledas genom separat beslut.

 

I den anhängiga delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt anvisas ett utvidgningsområde för industriområdet söder om Åboleden. Inledandet av detaljplanen för området förutsätter dock att delgeneralplanen är lagakraftvunnen och eventuellt att funktionaliteten av till exempel Veikkolaportens planskilda anslutning förbättras. Om projektet anses näringspolitiskt brådskande kan det inledas genom separat beslut.

 

Detaljplaner som slopas

 

Detaljplanen för Hauklampi i riktning mot Veikkola slopas. Detsamma gäller detaljplanen för Pickalaviken i södra Kyrkslätt samt detaljplanen för Ingvalsporten i östra Kyrkslätt.

 

Utarbetandet av detaljplanen för Veikkolaporten har i flera års tid stått stilla. Avsikten var att vägplaneringen för Åboledens planskilda anslutning (Veikkolaporten) skulle göras i samband med projektet Västbanan. Kommunen bereder sig på genomförandet av Västbanan och Veikkola station tidigast på 2030-talet. Om banan blir verklighet är det motiverat att placera en betydande mängd ny bostadsbyggrätt och service på det nya stationsområdet. I närheten av Åboleden är avsikten att planlägga utöver en brandstation också ett område för handel och arbetsplatser.

 

Generalplanering

 

De lokala utvecklingsbilderna styr utarbetandet av Kantviks och Sundsbergs delgeneralplaner. Behandlingen av Kantviks delgeneralplan för godkännande sker antagligen 2025. På motsvarande sätt är meningen att starta delgeneralplaneringen av Sundsberg år 2025. Det bör konstateras att avsikten är att bereda delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt för behandling för godkännande under år 2024.

 

Planeringen av Kylmälä delgeneralplan har varit utmanande och planeringen av den har inte framskridit på flera år. För att projektet ska gå vidare ska de planeringsmål som kommunstyrelsen fastställt uppdateras, detsamma gäller programmet för deltagande och bedömning för projektet. Planeringen av planprojektet fortsätter år 2025.

 

 

Bilaga:

- Kyrkslätts planläggningsprogram 2025-2026

- Planläggnings- eller planändringsinitiativ, bedömningskort (innehåller även uppdateringar av tidigare godkända bedömningskort)

 

Tilläggsmaterial:

- Projektkort i väntekorgen för detaljplaner i Kyrkslätt

- Karta 1, Uppskattning av genomförandet av detaljplanernas bostadsbyggrätt åren 2025-2029, inklusive projekt i väntekorgen

- Karta 2, Uppskattning av kommunens utbud av tomter för fristående småhus åren 2025-2029 och uppskattning av potentialen efter det, inklusive projekt i väntekorgen

- Karta 3, Uppskattning av utbudet av privata tomter för fristående småhus åren 2025-2029 och uppskattning av potentialen efter det, inklusive projekt i väntekorgen

 

Beslutshistoria

 

Samhällstekniska nämnden 25.04.2024 § 35 

 

 

 

Beredare Kommunarkitekt Tero Luomajärvi

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen  

 

 Samhällstekniska nämnden beslutar anteckna planläggningsprogrammets planeringssituation för kännedom.

 

Behandling Efter föredragningen anmälde Kim Liljequist intressejäv och lämnade sammanträdet för behandlingen av paragrafen.

 

 Ronja Karkinen lämnade sammanträdet kl. 20.23 under behandlingen av paragrafen.

 

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

 

För kännedom

 

Redogörelse Kommunen uppdaterar sitt planläggningsprogram två gånger per fullmäktigeperiod. Avsikten är att behandla programmet för godkännande i kommunfullmäktige under höstperioden 2024 så att det sammankopplas med servicenätsplanen som är under beredning. Dessa två strategiska dokument är centrala för utvecklingen av kommunen på såväl kort som lång sikt.

 

 Kommunarkitekten har för nämndens remissdebatt gjort upp material på basis av vilket förslaget till planläggningsprogram ska beredas till nämndens sammanträde i maj. I programmet är projekten i korgen för projekt som ska genomföras, vilka alltså gäller åren 2025 och 2026, bindande. Motsvarande är projekten i väntekorgen, eller i alla fall en del av dem, så att säga i kö till korgen med planer som ska genomföras följande period.

 

 I beredningen av planläggningsprogrammet har deltagit olika enheter inom serviceområdet för samhällsteknik samt därtill representanter för Kyrkslätts vatten och de gemensamma tjänsterna. I beredningen har också beaktats riktlinjerna i servicenätsutredningen, som blev klar år 2023. Målet är ett genomförbart program, i vilket man beaktat i synnerhet planläggnings- och trafiksystemtjänsternas, de kommunaltekniska tjänsternas och Kyrkslätts vattens synpunkter så att projekten enligt programmet skulle vara i balans med personalresurserna och de ekonomiska resurserna med tanke på planeringen. Antalet bindande projekt är något mindre än i det föregående programmet, men preliminärt vet man om att näringspolitiska projekt torde lyftas upp till genomförande också under den här perioden.

 

  Handlingar
Riktlinjer för planläggningsprogrammet 2025-2029