Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildnings- och fritidsnämnden
Protokoll 25.01.2024/Paragraf 7


 

 

Kyrkslätts kommuns konstnärsstipendium 2024

Bildnings- och fritidsnämnden 25.01.2024 § 7  

62/02.05.01.01/2024 

 

 

Beredare Kultursekreterare Antti Airaksinen

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen  

 

 Bildnings- och fritidsnämnden beslutar

1
kungöra kulturtjänsternas konstnärsbidrag på 3000 euro att ansökas senast 31.3.2024 kl. 15.00. 

2
att nämnden efter att ha bedömt ansökningarna och förslagen även kan avstå från att dela ut bidraget eller en del av det, om man anser att sökandena inte tillräckligt väl uppfyller syftet för stipendiet.  

3
att stipendiet ska sökas med kulturtjänsternas ansökningsblanketter. Ansökningshandlingarna ska skickas in till kommunens registratur per post eller via e-post eller lämnas till servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus (Ervastvägen 2, vån. 1) inom ramen för ansökningstiderna.

4
att nämndens ordförande och vice ordförande tillsammans med biblioteks- och kulturdirektören och kultursekreteraren bereder förslaget till beviljande av bidraget.

5
att ansökningar som lämnas in för sent inte beaktas.

 

Behandling Kultursekreterare Antti Airaksinen var närvarande vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.

 

Beslut Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

 

För kännedom -

 

Redogörelse Kommunstyrelsen har 26.6.2023 § 220 punkt 2 beslutat att för användningsändamålet lämpliga arv som kommunen fått kan användas för beviljande av konstnärsbidrag högst 3 000 euro per år och att bildnings- och fritidsnämnden ges rätt att besluta om bidragsgrunderna.

 

 Enligt kapitel 8 § 54 i Kyrkslätts kommun förvaltningsstadga beslutar bildnings- och fritidsnämnden om beviljande av bidrag och stipendier ur C.F. och Maria von Wahlbergs fond. Med ovan nämnt beslut av kommunstyrelsen kommer de medel som ska användas för beviljande av konstnärsstipendier i fortsättningen från andra arv som kommunen får.

 

 Ekonomienheten har 12.1.2024 meddelat att det år 2024 för utdelningen av konstnärsstipendium finns 3000 euro till förfogande som uppfyller de villkor som kommunstyrelsen fastställde 26.6.2023 § 220.

 

 Bildnings- och fritidsnämnden har 25.1.2024 § 9 beslutat om Kyrkslätts kommuns reglemente för beviljande av konstnärsstipendier. Konstnärsstipendier kan beviljas en myndig konstutövare, två eller flera myndiga konstutövare gemensamt eller en arbetsgrupp för ett projekt (dock inte föreningar). Stipendiemottagaren ska vara fast bosatt i Kyrkslätt. Stipendier kan också beviljas en myndig begåvad konstutövare eller konststuderande som är fast bosatt i Kyrkslätt. Med detta avses att personen före ansökningsårets början ska ha bott i Kyrkslätt i minst tre år utan avbrott.

 

 Informering, ansökan och utbetalning 

 

 Ansökningstiden för konstnärsstipendium pågår i enlighet med reglementet gällande konstnärsstipendium fram till 31.3.2024. De av nämnden fastställda villkoren för beviljande av stipendierna publiceras i en kungörelse efter att beslutet vunnit laga kraft och då uppdateras informationen på kommunens webbplats med anvisningar om ansökning och ansökningsblanketter enligt beslutet.

 

 Kultursekreterare Antti Airaksinen är närvarande vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.