Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Samhällstekniska nämnden
Protokoll 14.12.2023/Paragraf 140


 

 

Detaljplanen för Eriksgård (projekt 41110), godkännande av det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)

Samhällstekniska nämnden 14.12.2023 § 140  

1239/10.02.03/2021 

 

 

Beredare Planläggningsarkitekt Maria Pudas

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen    

 

 Samhällstekniska nämnden beslutar godkänna programmet för deltagande och bedömning för detaljplanen för Eriksgård (MBL 62 § och 63 §).

 

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

 

 

Redogörelse Bakgrund

 Detaljplanen för Eriksgård ingår i det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet för Kyrkslätt för åren 2023-2027. Projektet har anhängiggjorts på kommunens initiativ och det uppgörs som kommunens eget arbete. Det tidigare programmet för deltagande och bedömning för planprojektet godkändes i samhällstekniska nämnden 16.12.2021 (§ 169). Planen anhängiggjordes 4.2.2022.

 

 Beredningsmaterialet för detaljplanen för Eriksgård godkändes i samhällstekniska nämnden 27.4.2023 (§ 48) och utkastmaterialet var framlagt 14.8-15.9.2023.

 

 Program för deltagande och bedömning

 Målet med programmet för deltagande och bedömning (PDB) är att informera områdets invånare om planens bakgrund och syfte samt eftersträvade tidtabell. Programmet för deltagande och bedömning för planprojektet uppdateras då planområdets avgränsning och tidtabellen för planprojektet har preciserats. Också planförfattaren har bytt. I den nya planen har man även reviderat planens mål och uppdaterat information om landskapsplanläggning.

 

 Planområde

 Planområdets avgränsning ändrar från det framlagda beredningsmaterialet så, att man tagit med Lappbölevägen i sin helhet med början från cirkulationsplatsen i Veikkola centrum. Således anvisas Lappbölevägen i och med den nya detaljplanen som gatuområde från cirkulationsplatsen ända till den södra delen av planområdet. Vägbeteckningen i byggnadsplanen för Veikkola (lagakraftvunnen 1981) som allmän väg med skydds- och siktområden (LYS). Jämfört med det tidigare programmet för deltagande och bedömning har plangränsen specificerats i enlighet med det framlagda beredningsmaterialet så att områdena väster om Eriksgårdsvägen lämnats bort från planområdet.

 

 Tidtabell och deltagande

 Också tidtabellen för planprojektet har preciserats. I början av år 2024 inleds den allmänna kommunaltekniska planeringen och utarbetas en utredning om byggbarheten och grundvattnet på området. Också andra utredningar justeras/utarbetas. Utgående från dessa och responsen på beredningsmaterialet bereds ett planförslag med målet att lägga fram förslaget nästa höst. Målet är att planen godkänns i slutet av 2024.

 

 Deltagande, intressenter och samarbete beskrivs i programmet för deltagande och bedömning.

 

 Handlingar:

 - Eerikinkartanon asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 - Detaljplanen för Eriksgård, programmet för deltagande och bedömning