Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildnings- och fritidsnämnden
Protokoll 12.12.2023/Paragraf 77


 

 

Idrottstjänsternas organisationsbidrag år 2024

Bildnings- och fritidsnämnden 12.12.2023 § 77  

830/12.04.03/2023 

 

 

Beredare Fritidssekreterare Risto Rossi

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma 

 

 Bildnings- och fritidsnämnden beslutar

1
fördela idrottstjänsternas bidragsanslag om 150 281 euro i följande bidragsformer och utlysa bidragen för ansökan:

- projektbidrag för lönekostnader som uppstår vid ordnande av motion för specialgrupper i Kyrkslätts simhall våren 2024 (ansöks i förväg på basis av planer), 4 800 euro, kan sökas senast 11.1.2024 före kl. 15.00.

- verksamhetsbidrag 73 981 euro, kan sökas senast 31.3.2024 före kl. 16.00. Av bidraget beviljas 50 % på basis av verksamhetsindikatorerna.

- projektbidrag till anläggande / grundlig förbättring av idrottsplats (söks på förhand på basis av planer) 8 000 euro, kan sökas senast 31.3.2024 före kl. 15.00.

- projektbidrag för genomförande av ett särskilt evenemang som verkställs vid en viss tidpunkt (söks på förhand på basis av planer, betalas på basis av verifikat) 7 000 euro, kan sökas senast 31.3.2024 före kl. 15.00.

- projektbidrag för främjande av sjöräddningsverksamhet (söks på förhand på basis av planer), 4 500 euro kan sökas senast 31.3.2024 före kl. 16.00.

- projektbidrag för lönekostnader som uppstår vid ordnande av motion för specialgrupper i Kyrkslätts simhall hösten 2024 (ansöks i förväg på basis av planer), 4 800 euro, kan sökas senast 31.8.2024 före kl. 15.00.

- projektbidrag till utgifter för tillverkning av kartor (söks på basis av verifikat) 5 200 euro, kan sökas senast 30.11.2024 före kl. 15.00. Bidraget beviljas enligt villkoren i idrottsnämndens beslut 6.11.2014 § 72.

- projektbidrag för kostnader för utbildningsverksamhet (ansöks på basis av verifikat), 17 000 euro, kan sökas senast 30.11.2024 före kl. 16.00.

- projektbidrag för hyreskostnader för idrottsplatser (under 20-åringar, ansöks på basis av verifikat), 20 000 euro, kan sökas senast 30.11.2024 före kl. 15.00.

- idrottsstipendier och uppvaktningar 5 000 euro.

2
att förskott på verksamhetsbidrag kan ansökas av föreningar som är berättigade till bidraget enligt 23 § i bidragsreglementet.

3
att ansökningarna med tillhörande bilagor ska skickas in före utsatt tid till kommunens registratur antingen per post eller via e-post eller lämnas in på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus (Ervastvägen 2, vån. 1) inom ramen för ansökningstiderna.

4.
att ansökningar som lämnas in för sent inte beaktas.

 

Behandling Fritidssekreterare Risto Rossi närvarade som sakkunnig vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.

 

 Under behandlingen framställde föredraganden ett ändrat beslutsförslag:

 

 Bildnings- och fritidsnämnden beslutar

 

 1

 dela upp bidragsanslaget inom idrottstjänsterna 150 281 euro i följande bidragsformer och kungöra att följande bidrag får sökas:

 

 

 - projektbidrag för lönekostnader som föranleds av ordnandet av idrott för specialgrupper i Kyrkslätts simhall våren 2024

 

 (söks på förhand på basis av planer) 4 800 euro, kan sökas senast 11.1.2024 före kl. 15.00.

 

 

 - verksamhetsbidrag 73 981 euro, kan sökas senast 31.3.2024 före kl. 16.00.

  Av bidraget beviljas 50 % på basis av verksamhetsindikatorerna.

 

 

 - projektbidrag för anläggande/grundlig förbättring av idrottsplats (söks på förhand på basis av planer) 8 000 euro, kan sökas senast 31.3.2024 före kl. 15.00.

 

 

 - projektbidrag för genomförande av ett särskilt evenemang som verkställs vid en viss tidpunkt (söks på förhand på basis av planer, betalas på basis av verifikat) 7 000 euro, kan sökas senast 31.3.2024 före kl. 15.00.

 

 

 - projektbidrag för främjande av sjöräddningsverksamhet (söks på förhand på basis av planer), 4 500 euro kan sökas senast 31.3.2024 före kl. 16.00.

 

 

 - projektbidrag för lönekostnader som föranleds av ordnandet av idrott för specialgrupper i Kyrkslätts simhall hösten 2024

 

 (söks på förhand på basis av planer) 4 800 euro, kan sökas senast 31.8.2024 före kl. 15.00.
- projektbidrag till utgifter för tillverkning av kartor (söks på basis av verifikat) 5 200 euro, kan sökas senast 30.11.2024 före kl. 15.00. Kartorna kan efter den första användningen användas av kommuninvånarna och avgiftsfritt av skolorna och läroinrättningarna. Nämnden förutsätter att föreningen informerar sammanfattat om tillgången på kartorna på internet och möjliggör beställning av kartorna på internet.

 

 - projektbidrag för kostnader för utbildningsverksamhet (ansöks på basis av verifikat), 17 000 euro, kan sökas senast 30.11.2024 före kl. 16.00.

 

 

 - projektbidrag för hyreskostnader för idrottsplatser (under 20-åringar, ansöks på basis av verifikat), 20 000 euro, kan sökas senast 30.11.2024 före kl. 15.00.

 

 - idrottsstipendier och uppvaktningar 5 000 euro.

 

 2

 att förskott på verksamhetsbidrag kan ansökas av föreningar som är berättigade till bidraget enligt 23 § i bidragsreglementet

 

 

 3

 att ansökningar inklusive bilagor ska skickas till kommunens registratur antingen per post eller via e-post eller lämnas till servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus (Ervastvägen 2, vån. 1) inom ramen för ansökningstiderna

 

 

 4

 att försenade ansökningar inte beaktas

 

 

Beslut Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt det ändrade beslutsförslaget.

 

För kännedom -

 

Redogörelse Kommunfullmäktige beslutar 13.11.2023 om budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025-2026.

 

Sammanlagt 150 281 euro står till förfogande för verksamhets- och projektbidrag som idrottstjänsternas bidrag till föreningar.

 

Enligt kapitel 5, 18 §, 7 mom. i förvaltningsstadgan för Kyrkslätts kommun hör beslutande om beviljande av bidrag till nämndens allmänna uppgifter. Enligt 8 kap. 54 § i förvaltningsstadgan svarar bildnings- och fritidsnämnden för kultur- och museiverksamheten och enligt 8 kap. 54 § 8 mom. beslutar den om fördelningsgrunder och beviljande av fritidstjänsternas bidrag och bidrag ur anslagen som anvisats nämnden.

 

Enligt idrottstjänsternas bidragsreglemente, som godkändes av bildnings- och fritidsnämnden 9.3.2023 § 25 och som träder i kraft 1.1.2024, kan bildnings- och fritidsnämnden dela upp bidragen i verksamhets-, projekt- och hyresbidrag. Verksamhetsbidrag kan ansökas av registrerade föreningar i Kyrkslätt eller av föreningar som lämnat in registreringsansökan senast i slutet av juni det föregående året. Föreningens huvudsakliga uppgift ska enligt stadgarna vara idrotts-/friluftsverksamhet.

 

Antalet medlemmar i en förening som söker verksamhetsbidrag ska vara minst 15 personmedlemmar, av vilka 4/5 (80 %) Kyrkslättsbor. Om detta villkor (4/5) inte uppfylls, minskas det beviljade bidraget med hälften. Då ska andelen medlemmar som är Kyrkslättsbor vara minst 3/5 (60 %).

 

Nämnden har godkänt fyra verksamhetsindikatorer som grund för utdelning av verksamhetsbidrag. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar årligen om den andel verksamhetsbidrag som beviljas utgående från indikatorerna. Bidragens andel kan vara högst 60 % av de godkända verksamhetsutgifterna.

 

22 § i bidragsreglementet styr ansökningen av och ansökningstiderna för bidrag. Bildnings- och fritidsnämnden delar in projektbidragen under de olika ansökningstiderna i sådana bidrag som söks på basis av planer och sådana som söks på basis av verifikat.

 

Enligt 23 § i bidragsreglementet kan förening, som enligt bidragsreglementet kan beviljas allmänt bidrag, på ansökan beviljas förskott på det allmänna bidraget. Som förskott på verksamhetsbidrag kan 100-5000 € beviljas.

 

Fritidssekreterare Risto Rossi närvarar som sakkunnig vid sammanträdet under behandlingen av ärendet.