Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildnings- och fritidsnämnden
Protokoll 12.12.2023/Paragraf 75


 

 

Ungdomstjänsternas organisationsbidrag år 2024

Bildnings- och fritidsnämnden 12.12.2023 § 75  

829/02.05.01.01/2023 

 

 

Beredare Fritidssekreterare Risto Rossi

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma 

 

 Bildnings- och fritidsnämnden beslutar

1
fördela ungdomstjänsternas bidragsanslag om 66 851 euro i följande bidragsformer och utlysa bidragen för ansökan:

- Verksamhetsbidrag till lokala medlemsföreningar av riksomfattande ungdomsorganisationer, lokala registrerade och oregistrerade ungdomsföreningar 16 151 euro, ansökan senast 31.3.2024 före kl. 15.00.

- Verksamhetslokalbidrag till sökande som är berättigade till verksamhetsbidrag 3 450 euro, ansökan senast 31.3.2024 före kl. 15.00.

- Projektbidrag och hederspris:
         - evenemang och materiel för verksamheten
- förebyggande av utslagning
- fristående ungdomsverksamhetsgrupper
- påbörjande av verksamhet (start)
17 250 euro, ska sökas minst 21 dygn före evenemang eller tillställning. Bildnings- och fritidsnämnden kan även bevilja hederspris ur beloppet.

2.
att förskott på verksamhetsbidrag kan sökas av en förening som enligt punkt 9.3 i bidragsreglementet är berättigad till det.

3
anvisa 30 000 euro för ungdomstjänsternas projektbidrag 2024 på de villkor som framgår av bilagan "Nuorisopalveluiden kohdeavustus 2024 nuorten ohjatun iltatoiminnan mahdollistamiseksi".
Ansökningstiden går ut 31.3.2024 kl. 15.00, 30 000 euro.

4
att ansökningarna med tillhörande bilagor ska skickas in före utsatt tid till kommunens registratur antingen per post eller via e-post eller lämnas in på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus (Ervastvägen 2, vån. 1) inom ramen för ansökningstiderna.

5.
att ansökningar som lämnas in för sent inte beaktas.

 

Behandling Fritidssekreterare Risto Rossi deltog i sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.

 

 Kommunstyrelsens representant Antti Kilappa lämnade sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 17.18.

 

Beslut Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

 

För kännedom -

 

Redogörelse Kommunfullmäktige godkände 13.11.2023 § 91 budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025-2026.

 

 Sammanlagt 66 851 euro står till förfogande för verksamhets- och projektbidrag som ungdomstjänsternas bidrag till föreningar.

 

 Enligt kapitel 5, 18 §, 7 mom. i förvaltningsstadgan för Kyrkslätts kommun hör beslutande om beviljande av bidrag till nämndens allmänna uppgifter. Enligt 8 kap. 54 § i förvaltningsstadgan svarar bildnings- och fritidsnämnden för ungdoms- och idrottstjänsterna och enligt 8 kap. 54 § 8 mom. beslutar den om fördelningsgrunder och beviljande av fritidstjänsternas bidrag och bidrag ur anslagen som anvisats nämnden.

 

 Enligt ungdomstjänsternas bidragsreglemente, som godkändes av bildnings- och fritidsnämnden 9.3.2023 § 25 och som träder i kraft 1.1.2024, kan bildnings- och fritidsnämnden dela upp bidragen i verksamhets-, projekt- och verksamhetsutrymmesbidrag.

 

 Verksamhetsbidrag kan ansökas av föreningar som idkar ungdomsverksamhet i Kyrkslätts kommun och av vars medlemmar 2/3 är under 29 år. Sådana föreningar är lokala medlemsföreningar av riksomfattande ungdomsorganisationer samt registrerade och oregistrerade lokala ungdomsföreningar. Av oregistrerade ungdomsföreningar förutsätts dock att de har stadgar och att deras förvaltning, verksamhet och ekonomi är organiserade så som i en registrerad förening och att namntecknarna är myndiga. Verksamhetsbidrag beviljas för att understödja föreningens kontinuerliga verksamhet. Bidrag beviljas för verksamheten i sådana ungdomsföreningar som har inlett sin verksamhet senast under det föregående kalenderåret. Nämnden beslutar årligen på basis av de verksamhetsindikatorer som nämnden har godkänt vilken andel av verksamhetsbidraget som delas ut.

 

 Årsbidraget kan täcka högst 85 % av bidragstagarens av bildnings- och fritidsnämnden godkända utgifter under året i fråga. Förutom till sökanden som är berättigade till projektbidrag kan projektbidrag även beviljas till registrerade och oregistrerade ungdomsföreningar samt fristående ungdomsverksamhetsgrupper i Kyrkslätt.

 

 Projektbidrag kan ansökas året om och ansökan ska lämnas till bildnings- och fritidsnämnden senast 21 dygn före evenemanget eller tillställningen. Bidrag utbetalas mot godtagbara verifikat eller retroaktivt enligt överenskommelse.

 

 I projekt som beviljas projektbidrag kan personalutgifterna utgöra högst 50 % av de totala kostnaderna.

 

 Projektbidragsformerna är: Evenemang och materiel för verksamheten, förebyggande av utslagning, fristående ungdomsverksamhetsgrupper och verksamhetsstart (startbidrag).

 

 Projektbidrag för evenemang och materiel för verksamheten beviljas för sådan verksamhet som inte understöds av verksamhetsbidrag, t.ex. för läger, utflykter, projekt, utbildning, nationell och internationell verksamhet samt materielanskaffning av engångskaraktär i anslutning till verksamheten.

 

 Projektbidrag för förebyggande av utslagning beviljas för initiativ, projekt och evenemang för förebyggande av utslagning av barn och unga, som innefattar ungdomsverksamhet och genomförs i Kyrkslätt.

 

 Projektbidrag beviljas för verksamhet som är avsedd för grupper i behov av särskilt stöd. Projekten genomförs enskilt eller i samarbete med ungdomstjänsterna eller andra förvaltningar i kommunens ungdomslokaler eller i lokaler eller ställen avsedda för unga som upprätthålls av andra aktörer. Evenemang som får bidrag ska vara gratis (eller ha en skälig deltagaravgift).

 

 Projektbidrag för fristående ungdomsverksamhetsgrupper beviljas för verksamheten inom fristående ungdomsgrupper i Kyrkslätt (t.ex. för kostnaderna för inspelningar).

 

 Startbidrag för verksamhetsstarten beviljas till ungdomsorganisationer eller till grupper som startar upp sin verksamhet för de kostnader som verksamhetsstarten medför. Föreningen kan dock inte få både start- och verksamhetsbidrag under samma år.

 

 Till sökande som är berättigad till verksamhetsbidrag kan beviljas verksamhetsutrymmesbidrag till hyror och underhållskostnader för en fastighet som den sökande själv äger eller hyr och som huvudsakligen används för ungdomsverksamhet. Antalet användartimmar för grupper för personer under 29 år inverkar på det beviljade bidragsbeloppet.

 

 Bildnings- och fritidsnämnden kan om den så önskar belöna en person eller organisation från Kyrkslätt som utmärkt sig inom ungdomsarbetet med ett pris.

 

 I punkt 9.2 i bidragsreglementet bestäms hur bidrag ska sökas och vilka ansökningstiderna är.

 

 Enligt punkt 9.3 i bidragsreglementet kan föreningar, som enligt bidragsreglementet kan beviljas verksamhetsbidrag, på ansökan beviljas förskott på verksamhetsbidraget.

 

 Ansökningarna om förskott ska lämnas till kommunens registreringsställe senast 31.1.2024 före kl. 15.00. Som förskott på verksamhetsbidrag kan 100-5 000 euro beviljas. Förskott på verksamhetsbidraget beviljas med ungdoms- och idrottschefens tjänsteinnehavarbeslut.

 

 Separat projektbidrag för att möjliggöra kvällsverksamhet för ungdomar 2024

 

 Bildnings- och fritidsnämnden beslutade 28.9.2023 § 59 i nämndens budgetförslag för år 2024 föreslå att 30 000 euro läggs till i ungdomstjänsternas bidrag "för att möjliggöra ledd kvällsverksamhet för ungdomar". Kommunfullmäktige beslutade 13.11.2023 § 91 inkludera denna bidragssumma i budgeten 2024.

 

 Syftet med bidraget och grunden för beviljandet av bidraget är möjliggörande av ledd kvällsverksamhet för barn och ungdomar.

 

 Villkoren för ansökan om och grunderna för beviljande av projektbidrag framgår av bilagan "Nuorisopalveluiden kohdeavustus 2024 nuorten ohjatun iltatoiminnan mahdollistamiseksi".

 

 Fritidssekreterare Risto Rossi närvarar som sakkunnig vid sammanträdet under behandlingen av ärendet.