Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildnings- och fritidsnämnden
Protokoll 12.12.2023/Paragraf 73


 

 

Kulturtjänsternas organisationsbidrag år 2024

Bildnings- och fritidsnämnden 12.12.2023 § 73  

831/02.05.01.01/2023 

 

 

Beredare Kultursekreterare Antti Airaksinen

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma 

 

 Bildnings- och fritidsnämnden beslutar

1
dela upp kulturtjänsternas bidragsanslag om 116 751 euro i nedanstående bidragsformer och utlysa bidragen att sökas

A. Verksamhetsavtalsbidrag 38 340 €, ansökan senast 15.1.2024 kl. 15.00.

B. Allmänna bidrag till lokala kulturorganisationer 58 500 €, ansökan senast 31.3.2024 kl. 15.00. Av bidraget beviljas ca 90 % på basis av verksamhetsindikatorerna.

C.1 Projektbidrag till registrerade organisationer 12 000 €, ansökan senast 31.3.2024 kl. 15.00.

C.2 Projektbidrag till oregistrerade sammanslutningar och grupper 3 000 €, ansökan senast 31.3.2024 kl. 15.00. Gruppen eller sammanslutningen ska bestå av minst tre personer, av vilka minst en är bosatt i Kyrkslätt.
Projektet ska genomföras i Kyrkslätt under år 2024. Bidraget avses användas för professionell och amatörmässig konstutövning, ordnande av olika slags evenemang, utbildning inom området kulturverksamhet eller forskning och publikationer.

C.3 Projektbidrag till registrerade organisationer 3 910 €, ansökan senast 30.9.2024 kl. 15.00.

D. Hederspris, 1 000 €, ansökan senast 31.3.2024 kl. 15.00.
Grund för beviljande är inspirerande lokal kulturverksamhet i Kyrkslätt som främjar möten mellan människor.

2
att vid fördelningen av allmänna och projektbidrag betonas utveckling av den lokala kulturverksamheten och kulturverksamhet för barn och unga.

3
att nämnden efter att ha bedömt ansökningarna och förslagen även kan avstå från att dela ut det anslag som reserverats för projektbidrag och hederspris.
Anslaget som inte delats ut kan överföras till motsvarande bidrag som söks senast 30.9.2024.

4
att verksamhetsbidragen ska sökas med kulturtjänsternas ansökningsblanketter.
Ansökningshandlingarna och förslagen ska skickas in till kommunens registratur antingen per post eller via e-post eller lämnas till servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus (Ervastvägen 2, vån. 1) inom ramen för ansökningstiderna.

5
att ansökningar som lämnas in för sent inte beaktas.

 

 

Beslut Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

 

För kännedom Biblioteks- och kulturchefen, kultursekreteraren

 

Redogörelse Enligt kapitel 5, 18 §, 7 mom. i förvaltningsstadgan för Kyrkslätts kommun hör beslutande om beviljande av bidrag till nämndens allmänna uppgifter. Enligt 8 kap. 54 § i förvaltningsstadgan är ansvar för kultur- och museiverksamheten en av bildnings- och fritidsnämndens uppgifter och befogenheter, och enligt 8 kap. 54 § 8 mom. beslutar den om fördelningsgrunder och beviljande av fritidstjänsternas bidrag och bidrag ur anslagen som anvisats nämnden.

 

 Förfaringssätten och anvisningarna som hänför sig till fördelningen av bidrag som beviljas till lokala kulturföreningar har fastställts i det av bildnings- och fritidsnämnden 9.3.2023 § 25 godkända bidragsreglementet för Kyrkslätts kommuns kulturtjänster.

 

 Allmänt bidrag kan sökas av en i Kyrkslätt hemmahörande, registrerad förening eller en förening som har lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år. Föreningens huvudsakliga uppgift ska enligt stadgarna vara kulturverksamhet. En förening som ansöker om allmänt bidrag ska ha minst 10 personmedlemmar, varav tre av fem (60 %) ska vara bosatta i Kyrkslätt.

 

 Vid ansökan av projektbidrag kan utöver dem som är berättigade till allmänt bidrag även sådana registrerade föreningar ansöka om bidrag, vilkas huvudsakliga uppgift enligt stadgarna är andra än kulturverksamhet, samt av särskilda skäl också oregistrerade sammanslutningar och grupper. Projektbidrag kan beviljas för följande syften: professionell och amatörmässig konstutövning, till exempel ordnande av olika slags evenemang, utbildning inom området kulturverksamhet, anskaffning av utrustning och material för verksamheten, forskning och publikationer, upprätthållande och skötsel av museibyggnader och -samlingar, verksamhetslokalkostnader (lokalhyror och andra kostnader för lokaler).

 

 De bidrag som avses i bidragsreglementet beviljas inte till lokala föreningar som får antingen anslag för samma syfte eller bidrag från andra förvaltningsorgan i Kyrkslätt kommun.

 

 Den allmänna förutsättningen för beviljande av bidrag är att bidraget kan anses vara nödvändigt och ändamålsenligt för genomförandet av ändamålet för dess användning. Bidrag som avses i bidragsreglementet (utom hederspris) beviljas inte privatpersoner. Den som beviljar bidrag kan också ställa andra behövliga villkor för de beviljade bidragen.

 

 Årligen beslutas

-        vilken andel av anslaget som reserverats för organisationsbidrag som ska allokeras till vartdera syftet enligt bidragsstadgan

-        vilken andel av anslaget som reserverats för allmänna bidrag som ska beviljas på basis av verksamhetsindikatorerna

-        hur beviljandet av bidrag viktas

-        om man beviljar priser och på vilken grund.

 

 Anslaget som finns till förfogande för bidrag år 2024 och uppdelning av det i olika bidragsformer och viktande

 

 

 

 Kommunfullmäktige godkände 13.11.2023 § 91 budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025-2026.

 Anslaget till förfogande för kulturtjänsternas organisationsbidrag år 2024 är 116 751 euro.

 

 I beslutsförslaget är indelningen i olika bidragsformer och ansökningstider densamma som i fjol.

 

 För hedersprisen har anvisats 1000 euro, ansökan senast 31.3.2024 kl. 15.00. Som grund för beviljande föreslås inspirerande lokal kulturverksamhet i Kyrkslätt som främjar möten mellan människor.

 

 I de gemensamma tyngdpunktsområdena för fritidstjänsternas verksamhet för år 2024 ingår kulturproduktion och utveckling av programmet för kulturfostran. Dessutom betonar vi främjande av hobbymöjligheter för barn och unga. I enlighet med dem och för att främja målen i kommunens kulturstrategi föreslås att man vid fördelningen av bidragen i synnerhet prioriterar utveckling av den lokala kulturverksamheten och kulturverksamhet för barn och unga.

 

 Informering, ansökan och utbetalning

 

 Ansökningstiderna har fastställts i bidragsreglementet. Fördelning av och speciella villkor för anslagen i enlighet med nämndens beslut publiceras i en kungörelse efter att beslutet vunnit laga kraft och då uppdateras informationen på kommunens webbplats med anvisningar om ansökning och ansökningsblanketter enligt beslutet.

 

 Kultursekreterare Antti Airaksinen är närvarande vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.