Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Samhällstekniska nämnden
Protokoll 26.10.2023/Paragraf 119


 

 

Detaljplanen för Villa Hagas park (10109), anhängiggörande av detaljplanen och godkännande av programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §) och godkännande av idéplanen

Samhällstekniska nämnden 26.10.2023 § 119  

1145/10.02.03/2022 

 

 

Beredare Detaljplanechef Simon Store

 Planläggningsarkitekt Anniina Lehtonen

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen  

 vikarie chef för kommunalteknik Toni Keski-Lusa

 

 Samhällstekniska nämnden beslutar godkänna programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §) för detaljplanen för Villa Hagas park inklusive idéplan samt godkänna att Heikki Viiri (Arkkitehtitoimisto HEIKKI VIIRI OY) fungerar som planförfattare.

 

Behandling Under behandlingen gav Kim Liljequist följande anvisningsförslag: Parkeringsarrangemangen för bostäderna ska i mån av möjlighet (med undantag av tornhuset) genomföras på ett trivsamt sätt i anslutning till byggnaderna eller under dem.

 

 Jenny Snellman, Sanni Jäppinen, Ann-Christine Sved, Teemu Kelkka, Hannu Valtanen, Kim Åström och Aleksander Polkko understödde anvisningen.

 

 Ordföranden konstaterade att förslaget understöddes enhälligt.

 

 Kim Liljequist gav följande förslag till anvisning: Om möjligt genomförs byggnaderna inte med platta tak.

 

 Jenny Snellman, Sanni Jäppinen, Ann-Christine Sved, Teemu Kelkka, Hannu Valtanen, Antti Salonen, Pekka Jäppinen, Kim Åström, Aleksander Polkko och Ronja Karkinen understödde anvisningen.

 

 Ordföranden konstaterade att förslaget understöddes enhälligt.

 

 Kim Åström gav följande förslag till anvisning: I den fortsatta planeringen av området borde bostadsutbudet och bostädernas bottenlösningar med planbestämmelser riktas i synnerhet till familjernas och den kraftigt ökande seniorbefolkningens behov.

 

 Kim Liljequist, Aleksander Polkko, Jenny Snellman, Antti Salonen, Pekka Jäppinen, Hannu Valtanen, Teemu Kelkka, Sanni Jäppinen, Ann-Christine Sved och Ronja Karkinen understödde anvisningen.

 

 Ordföranden konstaterade att förslaget understöddes enhälligt.

 

 

 Sanni Jäppinen gav följande förslag till anvisning: I den fortsatt planeringen undersöks planområdets och anslutna områdens trafik- och ruttplan för fotgängare och cyklister.

 

 Ronja Karkinen, Ann-Christine Sved, Pekka Jäppinen, Antti Salonen, Kim Åström och Teemu Kelkka understödde anvisningen.

 

 Ordföranden konstaterade att förslaget understöddes enhälligt.

 

 Ronja Karkinen gav följande anvisningsförslag: Områdets byggnader planeras i trä och deras och den övriga infrastrukturen med låga utsläpp så som krav på betong och asfalt med låg emission.

 

 Kim Liljequist och Sanni Jäppinen understödde anvisningen.

 

 Ordförande Kim Åström gav följande förslag till anvisning: I bygganvisningarna för området ska i mån av möjlighet gynnas byggande i trä och andra klimatsmarta lösningar.

 

 Ann-Christine Sved, Kim Liljequist, Antti Salonen, Hannu Valtanen, Ronja Karkinen, Teemu Kelkka och Jenny Snellman understödde anvisningen.

 

 Ordföranden konstaterade att Karkinens och Åströms förslag till anvisningar motsvarar varandra och hörde sig för om de som understödde Karkinens förslag understödde Åströms förslag. De som understödde Karkinens förslag understödde också Åströms förslag så Åströms anvisning förblir i kraft och det understöddes enhälligt.

 

 Ronja Karkinen gav följande anvisningsförslag: Planområdet granskas ännu under den synvinkeln om några andra byggnader på området utöver Villa Haga kunde bevaras.

 

 Sanni Jäppinen, Kim Liljequist, Ann-Christine Sved och Pekka Jäppinen understödde anvisningen.

 

 Ordföranden konstaterade att förslaget understöddes enhälligt.

 

 

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget och gav följande anvisningar för den fortsatta planeringen:

1. Parkeringsarrangemangen för bostäderna ska i mån av möjlighet (med undantag av tornhuset) genomföras på ett trivsamt sätt i anslutning till byggnaderna eller under dem.

2. Om möjligt genomförs byggnaderna inte med platta tak.

3. I den fortsatta planeringen av området borde bostadsutbudet och bostädernas bottenlösningar med planbestämmelser riktas i synnerhet till familjernas och den kraftigt ökande seniorbefolkningens behov

4. I den fortsatt planeringen undersöks planområdets och anslutna områdens trafik- och ruttplan för fotgängare och cyklister

5. I bygganvisningarna för området ska i mån av möjlighet gynnas byggande i trä och andra klimatsmarta lösningar.

6. Planområdet granskas ännu under den synvinkeln om några andra byggnader på området utöver Villa Haga kunde bevaras.

 

 

Redogörelse Beskrivning

 

 Detaljplanen för Villa Hagas park ingår i det av Kyrkslätts kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet för åren 2023-2027. Markägaren har lämnat in ett initiativ om ändring av planen och kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 23.10.2023 avtalet om inledande av planläggning. Projektet har getts namnet detaljplanen för Villa Hagas park.

 

 Projektet ligger i Kyrkslätts kärncentrum, strax norr om järnvägsstationen. Centrala markägare är Kyrkslätts kommun, Senatsfastigheterna, Y-säätiö och KOy Kirkkonummen Liiketalo. Planeringsområdets areal är ca 10 ha. Det gränsar i väster till Wiksvägen, i söder till Stationsbågen och i norr till Finnsbackastigen. I östra delen gränsar planeringsområdet delvis till Stationsvägen och delvis till Ervastvägen. På planeringsområdet ligger idag Kyrkslätts skolcentrum, affärsbyggnader, den gamla hälsocentralen samt vånings- och radhus och den skyddade Villa Haga med gårdsbyggnader.

 

 Målet med programmet för deltagande och bedömning är att informera områdets invånare om planens bakgrund och syfte samt eftersträvade tidtabell.

 

 Planens mål

 

 Detaljplanen för Villa Hagas park är del av en större helhet, med vilken man strävar efter att utveckla Kyrkslätts centrums trivsel och attraktionskraft. Ändringen bottnar i den gällande delgeneralplanen, vars avsikt är att utveckla centrumområdet till ett urbant tättbefolkat och modernt centrum. På planeringsområdet placeras såväl flervåningshus, radhus som småhusboende, vilket möjliggör ett mångsidigt bostadsutbud för kommuninvånarna som bor på olika sätt. På området placeras också affärsutrymme och tjänster. Den nuvarande Villa Hags park utvidgas så att den sträcker sig ända till områdets norra gräns. Längs parken placeras vistelseområden och lekplatser. Genom parken löper en för området viktig rekreationsrutt. Antalet nya invånare på det kommande planområdet har beräknats bli cirka 2000.

 

 Preliminär tidtabell och deltagande

 

 I programmet för deltagande och bedömning har man gjort upp en preliminär gräns för projektet, som preciseras enligt behov då planeringsprocessen framskrider. I samband med anhängiggörandet av planen presenteras idéplanerna som visualiserar den kommande stadsstrukturen med gatu- och rekreationsnät samt byggandets omfattning. Planförslaget utarbetas år 2024 och målet är att godkänna planen under år 2025. Deltagande, intressenter och samarbete beskrivs i programmet för deltagande och bedömning.

 

 Tilläggsmaterial

 

 Program för deltagande och bedömning och idéplan för detaljplanen för Villa Hagas park