Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunstyrelsen
Protokoll 23.10.2023/Paragraf 351


 

 

Beslut om partiellt ikraftträdande av delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (projekt 18000) enligt MBL 201 §

Kommunstyrelsen 23.10.2023 § 351  

661/10.02.02/2019 

 

 

Beredare Kommunarkitekt Tero Luomajärvi  

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas  

 

 Kommunstyrelsen beslutar

1.
om partiellt ikraftträdande av delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (ritn. nr 3472) enligt MBL 201 § så att delgeneralplanen införs med undantag av det område som avgränsats på kartan som ingår som bilaga till det här ärendet.

2.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Behandling Kommunarkitekt Tero Luomajärvi och direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen närvarade under sammanträdet.

 

 Ledamot Anna Aintila anmälde jäv och lämnade sammanträdet under tiden för behandlingen av och beslutsfattandet i denna paragraf.

 

 

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

 

För kännedom De ändringssökande, Helsingfors förvaltningsdomstol, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

 

Redogörelse Fem besvär lämnades in om den av kommunfullmäktige 24.10.2022 (§ 77) godkända delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (ritn. 3481). Kommunstyrelsen har gett sitt bemötande till besvären 28.8.2023 (§ 259).

 

 Besvären över delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 gällde bland annat följande ärendepunkter:

 

 ? besvär 1 (Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf och Kyrkslätts miljöförening rf):

  - motstridigheten med landskapsplanen till vissa delar (som t.ex. att man inte genomfört grönförbindelsen som avses i Nylandsplanen 2050 och markanvändningen i Humaljärvis strandzon)

               - innehållskraven i generalplanen till vissa delar

               - MY-områdena (beteckningens ineffektivitet i tryggandet av naturvärden)

               - markanvändningen på följande områden: AO/2/eko, AO/3/eko, AO-2/2/eko, AO-2/16/eko samt AO-1/4, AO-1/6 och AP-res

 

 ? besvär 2 (Nylands NTM-central):

  - de riksomfattande målen för områdesanvändningen till vissa delar

  - motstridigheten med landskapsplanen till vissa delar (så som t.ex. markanvändningen i Humaljärvis strandzon)

  - innehållskraven i generalplanen till vissa delar

  - markanvändningen på följande områden: AO-1/4 och AO-1/6 samt AO-2/2/eko och AO-2/16/eko

 

 

 

 

 ? besvär 3 (privat instans):

- markägaren fordrar att markanvändningen i delgeneralplanen ändras så att markägarens lägenhet anvisats byggplatser i enlighet med dimensioneringsprincipen i Kyrkslätts generalplan 2020

 

 ? besvär 4 (privat instans):

  - markägaren fordrar att markanvändningen i delgeneralplanen ändras så att den i delgeneralplanen anvisade obyggda byggplatsen anvisas på en annan plats på markägarens lägenhet

  - förtydligande av anvisningarna som gäller användningen av MY-beteckningen

  - avlägsnande av friluftsrutten som anvisats på markägarens lägenhet

 

 ? besvär 5 (privat instans):

  - markägaren fordrar att markanvändningen i delgeneralplanen ändras så att den nuvarande fritidsbostaden anvisas som byggplats för åretruntboende

  - efter planförslaget har man inte lagt fram ändringen i markanvändningen på lägenheten för markägaren.

 

 Till kommunstyrelsens befogenheter hör att ge utlåtande/bemötande på kommunfullmäktiges vägnar med anledning av besvär över ett beslut av fullmäktige, om kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktiges beslut inte ska upphävas. Enligt markanvändnings- och bygglagen § 201 kan kommunstyrelsen, efter att besvärstiden utgått, bestämma att general- och detaljplan träder i kraft innan den vunnit laga kraft för den del av planområdet som inte kan anses beröras av besvären eller rättelseuppmaningen. Kommunen ska utan dröjsmål delge ändringssökanden och besvärsinstansen samt, om beslutet gäller en plan som är föremål för rättelseuppmaning, även närings-, trafik- och miljöcentralen beslutet. Besvärsinstansen kan förbjuda att beslutet verkställs.

 

 Bilagor

 Kartbilaga:

 - del av delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2, som inte sätts i kraft (MBL 201 §)

 - delgeneralplanens material (fge 24.10.2022, § 77) http://kirkkonummise.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221239-4

 - bemötanden till besvären över delgeneralplanen (kst 28.8.2023, § 259) http://kirkkonummise.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20231493-8