Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Samhällstekniska nämnden
Protokoll 25.05.2023/Paragraf 62


 

 

Detaljplanen för Masabyporten II (projekt 34103), anhängiggörande av detaljplanen och godkännande av programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)

Samhällstekniska nämnden 25.05.2023 § 62  

419/10.02.03/2023 

 

 

Beredare Planläggningsarkitekt Leena Kankaanpää

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-kaisa Kauppinen 

 

 Samhällstekniska nämnden beslutar godkänna programmet för deltagande och bedömning för detaljplanen för Masabyporten II (MBL 62 § och 63 §).

 

 

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

 

 

Redogörelse 

 Bakgrund

 

 Detaljplanen för Masabyporten II ingår i det av kommunfullmäktige godkända planläggningsprogrammet för Kyrkslätt för åren 2023-2027. Planen inleds som eget arbete i enlighet med planläggningsprogrammet.

 

 Planområde

 

 Detaljplaneområdet för Masabyporten II ligger i närheten av Masaby centrum och omfattar områden vid huvudinfartsleden.

 Planområdet ligger i korsningsområdet mellan Ring III och Sundsbergsvägen och har avgränsats enligt vägplanen så att det täcker områdesreserveringarna som behövs för den planskilda anslutningen som planeras på området. 

 Planeringsområdet omfattar allmänna vägområden, gatuområden, närrekreationsområden, skyddsgrönområde, vattenområden samt naturskyddsområden som ägs av Finska staten, Kyrkslätts kommun och privatpersoner. Planeringsområdets totala areal är ca 10,4 ha.

 

 Mål och behov av planering

 

 Målsättningen med markanvändningen är att möjliggöra åtgärder enligt vägplanen för Ring III för att vägplanen: Förbättring av stamväg 50 (Ring III) vid Masaby och Majvik, Kyrkslätt, med trafikarrangemang ska kunna godkännas. Om den planskilda korsningen byggs förbättras områdets utvecklingsmöjligheter både med tanke på boendet och servicen och trafiksäkerheten för fordonstrafik förbättras avsevärt. Med detaljplanen tryggas också bevarandet av skyddsgrön- och naturskyddsområdena i närheten av den planskilda anslutningen.

 

 Planprocess och preliminär tidtabell

 

 I programmet för deltagande och bedömning har man gjort upp en preliminär gräns och en tidtabell för projektet, som preciseras enligt behov då planeringsprocessen framskrider.

 Planförslaget uppgörs hösten 2023 och målet är att godkänna planen i början av år 2024.

 

 Deltagande, intressenter och samarbete beskrivs i programmet för deltagande och bedömning.

 

 Bilagor:

-          Detaljplanen för Masabyporten II, program för deltagande och bedömning.