Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunstyrelsen
Protokoll 13.03.2023/Paragraf 86


 

 

Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning i fråga om Kyrkslätts kommuns kommunfullmäktiges beslut om att godkänna delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (fge)

Kommunstyrelsen 13.03.2023 § 86  

661/10.02.02/2019 

 

 

Beredare Kommunarkitekt Tero Luomajärvi, 

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag tf. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen 

 

 Kommunstyrelsen beslutar

1
föreslå kommunfullmäktige att de beslutar godkänna Kyrkslätts kommuns med bilagan förenliga svar på Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning

2
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Behandling Under behandlingen föreslog ordförande Timo Haapaniemi följande mindre precisering:

 sidan 2, rad 2: "Kuntapäättäjien" (kommunens beslutsfattares) korrigeras till "kunnan" (kommunens).

 

 Förslaget understöddes av Kim Åström.

 

 Förslaget till precisering godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

 

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget med ändringen att ordet "kuntapäättäjien" (kommunens beslutsfattares) på rad 2 på sidan 2 korrigeras till "kunnan" (kommunens).

 

 

Redogörelse NTM-centralens rättelseuppmaning har bifogats till ärendet. Skrivfelen har korrigerats i Kyrkslätts kommuns svar på Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning.

 

Beslutshistoria

 

Kommunstyrelsen 27.02.2023 § 69 

 

 

 

Beredare kommunarkitekt Tero Luomajärvi

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag tf. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen 

 

 Kommunstyrelsen beslutar

1
föreslå kommunfullmäktige att de beslutar godkänna Kyrkslätts kommuns med bilagan förenliga svar på Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning

2
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Behandling Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot Saara Huhmarniemi hade föreslagit bordläggandet av ärendet eftersom NTM-centralens rättelseuppmaning saknades från materialet.

 

 Bordläggningsförslaget understöddes av Markus Myllyniemi.

 

 Då ordföranden hörde sig för, godkändes bordläggningsförslaget enhälligt.

 

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att bordlägga ärendet. NTM-centralens rättelseuppmaning bifogas till ärendet och ärendet behandlas på nytt vid kommunstyrelsens följande sammanträde.

 

 

Beslutshistoria

 

Samhällstekniska nämnden 16.02.2023 § 24 

 

 

 

Beredare Kommunarkitekt Tero Luomajärvi

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen  

 

 Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att den beslutar godkänna Kyrkslätts kommuns med bilagan förenliga svar på Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning.

 

 

 

Beslut Samhällstekniska nämnen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

 

Redogörelse Nylands NTM-central har lämnat in en rättelseuppmaning (1.12.2022), som gäller kommunfullmäktiges beslut 24.10.2022 (§ 77) om att godkänna delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2. Uppmaningen gäller två planbeteckningar i delgeneralplanen och deras bestämmelser (AO-1/nr och AO-2/nr).  Planbeteckningarna och -bestämmelserna i fråga framgår av Kyrkslätts kommuns svar på sidorna 11 och 12 i bilagan.

 

Delgeneralplanen förverkligar Kyrkslätts kommuns strategiska avsikter att möjliggöra åretruntboende på Humaljärvis strandområde såsom i den lagakraftvunna delgeneralplanen för Gesterby och Smedsby som vann laga kraft 2015.

 

I kommunens svar har man utrett grunderna för planbestämmelserna på de invid Volsvägen belägna områdena (AO-1/nr) som berörs av rättelseuppmaningen. Kyrkslätts kommun anser att markanvändningen och planbestämmelserna på områdena stämmer överens med lagen.

 

I den av kommunfullmäktige godkända delgeneralplanen möjliggörs på strandområdet (AO-2/nr) som mest tio bostadsbyggnader för åretruntboende så att var och en av markägarna får bygga som mest en bostadsbyggnad för åretruntboende på sin lägenhet. Om det på lägenheten finns fler än en kalkylerad byggplats förenlig med Kyrkslätts generalplan 2020, kan de byggas som fritidsbostäder. Kyrkslätts kommuns synpunkt är att mängden byggande inte kan tolkas vara landskapsmässigt betydande. Dessutom har Kyrkslätts kommun i fråga om planbestämmelsen kommit emot Nylands NTM-centrals synpunkt genom att begränsa mängden åretruntboende jämfört med planförslaget. Kommunen anser att bestämmelserna i planbeteckningen är lagenliga.

 

I enlighet med beskrivningen ovan håller Kyrkslätts kommun kommunfullmäktiges beslut 24.10.2022 (§ 77) i kraft och anser att Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning är ogrundad.

 

 

 Handlingar:

-          Kyrkslätts kommuns svar på Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning (1.12.2022) gällande kommunfullmäktiges beslut om att godkänna delgeneralplan för Kommuncentrum, etapp 2

-          Kommunens bemötande till NTM-centralens utlåtande om planens beredningsmaterial (stn 19.11.2015, § 78)

-          Promemoria från kommunens och NTM-centralens möte 13.2.2020

 Länk till kommunfullmäktiges beslut om godkännande 24.10.2022 (§ 77) (inkl. bemötande till NTM-centralens utlåtande om planförslaget): http://kirkkonummise.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221239-4