Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildnings- och fritidsnämnden
Protokoll 14.12.2022/Paragraf 68


 

 

Ändringar i regelboken för servicesedeln inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.1.2023

 

Bildnings- och fritidsnämnden 14.12.2022 § 68  

1325/12.07.00/2022  

 

 

Beredare Specialsakkunnig inom småbarnspedagogik, Vesa Joronen,

 Servicehandledare inom småbarnsfostran Mirja Toivonen,

 Chef för svensk småbarnspedagogik Ellen Engdal-Dannbäck,

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Bakgrund

 

Bildnings- och fritidsnämnden har senast beslutat om regelboken för servicesedeln inom småbarnspedagogiken 3.3.2022 § 11.

 

Befogenheter

 

Enligt 58 § i förvaltningsstadgan beslutar bildnings- och fritidsnämnden om ärenden som gäller båda språkgrupperna inom småbarnspedagogik och undervisning och om vilka föreskrivs i lagstiftningen och om vars befogenheter inte har beslutats i förvaltningsstadgan eller andra beslut.

 

Servicesedeln för småbarnspedagogik

 

Enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018 § 5) kan man inom småbarnspedagogiken ge en serviceanvändare en sådan servicesedel som avses i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009). Servicesedeln jämställs med småbarnspedagogik som kommunen ordnar i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och vårdaren kan inte samtidigt få stödet för hemvård av barn eller stödet för privat vård av barn.

 

Utgångspunkten för verksamheten är klientens rätt till småbarnspedagogik och verksamheten ska vara klientorienterad. Serviceproducentens verksamhet ska också motsvara den nivå som förutsätts av motsvarande verksamhet som ordnas av kommunens.

 

Regelbok för servicesedeln inom småbarnspedagogik

 

I Kyrkslätts kommun infördes en inkomstrelaterad servicesedel inom småbarnspedagogik 1.8.2018 genom bildnings- och fritidsnämndens beslut (13.12.2017 § 45). Till användningen av servicesedeln anknyter en regelbok, i vilken kommunen fastställer kriterier för godkännande av serviceproducenter som avses i lagen om småbarnspedagogik och 5 § i servicesedellagen.

 

Villkoret för utbetalning av servicesedel är att den privata serviceproducenten förbinder sig till att iaktta villkoren i regelboken från och med att serviceproducenten godkänns till producent av småbarnspedagogiska tjänster som beviljas mot servicesedel, och då regelboken ändras, från det datum som meddelas i beslutsfattandet. Kommunen övervakar som lagstadgad tillsynsmyndighet att regelboken följs. Om serviceproducenten inte iakttar den nya regelboken, upphör produktionen av service med servicesedel utan uppsägningstid.

 

I regelboken för servicesedeln inom småbarnspedagogik definieras småbarnspedagogisk verksamhet som ordnas med servicesedel förutom beträffande lagstiftningen, också i fråga om servicesedelns värde, serviceproducentens och kommunens skyldigheter, övervakningen av iakttagandet av regelboken samt servicens innehåll och kvalitetskontroll. Regelboken är en anvisning för verksamhets- och förfaringssätt i anslutning till servicesedeln inom småbarnspedagogik och serviceproducenten ska förbinda sig till att iaktta regelbokens anvisningar.

 

Regelboken är inte ett avtal mellan Kyrkslätts kommun och serviceproducenten. Avtalsrelationen uppstår mellan klienten och serviceproducenten då servicesedeln används. Förbindelserna och ansvaren i avtalet gäller inte kommunen.

 

Regelboken består av en allmän del och en specifik del. Regelboken ingår som bilaga till denna paragraf. Den uppdatering som nu gjorts innehåller ett förslag till grundpris för den inkomstbundna servicesedeln, ändringar i lagstiftningen, preciseringar av begrepp och preciseringar av processen.

 

Behov av uppdatering av regelboken

 

Inga ändringar i grundpriset för servicesedeln har gjorts efter att regelboken togs i bruk 1.8.2018. Kostnaderna för privat serviceproduktion har i synnerhet höjts av löneförhöjningarna inom personalutgifterna. Dessutom har serviceproduktionskostnaderna höjts av ökningen av den allmänna prisnivån, bl.a. gällande utrymmen, livsmedel och material.

 

Man föreslår att servicesedelns grundpris höjs från 862 euro till 881 euro. Servicesedelkoefficienterna ändras inte. Höjningen som föreslås i servicesedelns grundpris ingår i småbarnspedagogikens budget för år 2023.

 

44 § i lagen om småbarnspedagogik Tillstånd att bedriva privat daghemsverksamhet träder i kraft 1.1.2023. Om en privat serviceproducent med stöd av gällande bestämmelser då denna lag träder i kraft antecknats i registret över privata serviceproducenter får serviceproducenten med stöd av denna registeranteckning ordna eller producera daghemsverksamhet t.o.m. 31 december 2026. En privat serviceproducent som inleder sin verksamhet efter 31.12.2022 ska innan verksamheten inleds ha tillstånd för att idka daghemsverksamhet. Tillståndet beviljas av regionsförvaltningsverket på basis av ansökan. I uppdateringen har i regelboken tillagts det som ändringen förutsätter och justerats processer och uppdaterats föråldrade begrepp och lagar.

 

Ändringarna som föreslås i regelboken för servicesedeln för småbarnspedagogik har behandlats preliminärt vid möten med chefer för både de finska och de svenska privata daghemmen under hösten 2022.

 

Konsekvensbedömning

 

Servicesedeln ökar familjernas alternativ för ordnande av småbarnspedagogik och minskar trycket på kommunens egen serviceproduktion. Den inkomstbundna servicesedeln gör det möjligt också för alla familjer att använda privat service. De självriskandelar som klienterna betalar för privat småbarnspedagogik stämmer överens med klientavgifterna för den kommunala småbarnspedagogiken i Kyrkslätt.

 

Risken med privat serviceproduktion är avbrott i produktionen av ekonomiska skäl och att organiseringsansvaret för småbarnspedagogik i sista hand överförs till kommunerna. Servicesedelns grundpris och servicesedelkoefficienterna som stöder kostnaderna för serviceproduktion säkerställer genomförandet av kontinuerlig service och högklassig privat småbarnspedagogik.

 

Direktören för småbarnsfostran Anu Vesiluoma närvarar vid sammanträdet som sakkunnig under behandlingen av detta ärende.

 

 

Föredragande Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen  

 

Beslutsförslag Bildnings- och fritidsnämnden beslutar

1 
att servicesedelns grundpris är 881 euro
2
om den uppdaterade regelboken för servicesedeln inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.1.2023.

 

 

Behandling Direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma närvarade som sakkunnig vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.

 

Beslut Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

 

För kännedom De privata daghemmen, servicehandledarna för småbarnspedagogiken, kundservicesekreterarna, administrativa sekreteraren för småbarnspedagogik