Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunfullmäktige
Protokoll 31.01.2022/Paragraf 4 

 

Godkännande av projektplanen för det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten i Kyrkslätt

 

Nämnden för lokaltjänster 11.11.2021 § 26 

 

 

 

Beredare Projektchef Joakim Åsten, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Projektplanen för gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt har blivit färdig 18.3.2021 och den har uppdaterats efter bildnings- och fritidsnämndens remitteringsbeslut 7.4.2021 § 22. Projektplanen har uppdaterats 1.9.2021.
 

Enligt Kyrkslätts kommuns projektdirektiv för husbyggnadsprojekt godkänns projektplanen av användarsektorns nämnder och nämnden för serviceproduktion, och vidare av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
 

Bakgrund och tidigare beslut

Syftet är att i projektet bygga lokaler för Porkkalan lukio, Kyrkslätts gymnasium och musik- och medborgarinstitutet. Projektet möjliggör också placering av bildkonstskolans verksamheter i byggnaden. De planerade rumslösningarna stöder kommuninvånarnas omfattande användning och de kompletterar Kyrkslätts fritidsfunktioners nätverk av verksamhetslokaler.
 

Det gemensamma campuset hänför sig också till den mer omfattande utvecklingsplanen för Kyrkslätts kommuncentrum vars mål är att förnya och liva upp kommuncentrum. I utvecklingsplanen har Kyrkslätts skolcentrums tomt anvisats för boende och i torgmiljön är syftet att tillföra boende och offentliga och kommersiella tjänster.
 

Behovsutredningen för gymnasierna och instituten i Kyrkslätt har tidigare godkänts i användarsektorns nämnder (finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 29.1.2020 § 6, svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 5.2.2020 § 8 och bildnings- och fritidsnämnden 26.2.2020 § 17), nämnden för serviceproduktion har uttalat sig om behovsutredningen 26.2.2020 § 11 och kommunstyrelsen har 16.3.2020 § 92 godkänt behovsutredningen och beslutat om uppgörande av projektplanen.
 

Projektplanen har godkänts i användarsektorns nämnder enligt följande, bildnings- och fritidsnämnden 29.9.2021 § 66, finska nämnden för fostran och utbildning 6.10.2021 § 6 och svenska nämnden för fostran och utbildning 13.10.2021 § 3. 

 

Genomförande enligt projektplanen

Utgångspunkten för projektplaneringen har varit mångsidiga lokaler som stöder det gemensamma campusets aktörers verksamhet med så stor gemensam användning av lokalerna som möjligt. Med gemensam användning uppnås synergiförmåner och en effektiv användningsgrad av lokalerna. I planeringen av funktionerna i det kommande gemensamma campuset är utgångspunkten en pedagogisk plan som görs upp i samarbete mellan aktörerna i campuset.
 

Om projektplanen godkänns under år 2021 och projektet framskrider enligt planen beräknas det gemensamma campuset vara färdigt att tas i bruk hösten 2025.

Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 16.3.2020 § 92 som anvisning för projektplaneringen att det gemensamma campusets totala yta borde vara högst 8 500 brm² på grund av den trånga tomten.
 

Enligt det preliminära rumsprogrammet i projektplanen kommer det gemensamma campusets nyttoyta att vara cirka 5986 nytto-m² och den totala ytan cirka 8499 brm².

 

Under utarbetandet av projektplanen har man säkerställt att en byggnad i den storleken ryms på tomten på ett ändamålsenligt sätt.
 

I projektplanen har man utrett beräkningarna av målpriser på investeringen både för betong- och stenbygge och för träbygge. Det beräknade målpriset för en betong- och stenbyggnad är 28 569 000 euro och för en träbyggnad 33 250 000 euro.

 

Fortsatt planering och fullföljande av projektet

Projektets centrala läge i kommuncentrum och detaljplanens bestämmelser bland annat om högklassig arkitektur förordar också att planeringen av projektet konkurrensutsätts separat och att avtalen om planering ingås i beställarens namn. Således blir handledningen av planeringen och den slutliga beslutanderätten om planeringslösningarna kvar hos beställaren i alla skeden av projektet.
Planeringsgruppen konkurrensutsätts genom konkurrenspräglad dialog och deltagarnas planförslag förädlas under förhandlingarna. Man säkerställer och styr planeringslösningarnas kostnadseffekter genom kostnadsberäkningar i realtid.
Målen och kraven för stadsbilden beaktas och styrs genom att engagera även sakkunniga inom planläggnings- och trafiksystemtjänsterna.

 

Man föreslår att byggnadsprojektet genomförs som projektledningsentreprenad. Genomförandeformen möjliggör överlappning av planering och byggande och då varar projektet kortare.

Projektledningsentreprenören konkurrensutsätts genom planer i utkastskedet och i byggnadsskedet utnyttjar man entreprenörens sakkunnighet i utvecklingen av planer för genomförande och också i styrningen av kostnader. Projektledningsentreprenören är skyldig att styra planeringen av byggandet som sakkunnig inom hantering av tidtabeller, upphandling och byggnad. 

Planeringen av byggandet framskrider enligt den gemensamt avtalade fördelningen av upphandlingspaket och beställaren har kvar den slutliga beslutanderätten om innehållet och leverantörerna i upphandlingen.

Man avtalar om entreprenaden med målpris och takpris och kostnadsrisken är hanterbar då incitament och risker enligt systemet med takpris fördelats mellan beställaren och entreprenören. 

 
 

Bilagor:
- Projektplanen för gymnasiernas och institutens gemensamma campus i Kyrkslätt med bilagor

 

Föredragande Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen  

 

Beslutsförslag Nämnden för lokaltjänster beslutar:

1.
för sin del godkänna projektplanen

2.
föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att projektet av kostnadsskäl byggs med betongstomme och att 28 569 000 euro godkänns som målpris för projektet.

 

 

Behandling Under behandlingen blev nämnden för lokaltjänster tvungen att avlägsna sig från sammanträdesrummet på grund av ett brandalarm kl. 20.33. Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 20.41.

 

Beslut Nämnden för lokaltjänster beslutade bordlägga ärendet.

 

 

 

Nämnden för lokaltjänster 24.11.2021 § 31 

 

 

 

Beredare Projektchef Joakim Åsten, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi


 

 

Föredragande Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen  

 

  

Beslutsförslag Nämnden för lokaltjänster beslutar:

1.
för sin del godkänna projektplanen

2.
föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att projektet av kostnadsskäl byggs med betongstomme och att 28 569 000 euro godkänns som målpris för projektet.

 

 

Behandling Efter föredragningen av ärendet föreslog ordförande Noora Piili att ärendet remitteras för ny beredning.

Under remitteringen ska man utreda:
1. genomförandet av projektet som TAB-entreprenad och vilka konsekvenser det skulle ha för projektet?
2. vilka funktioner som skärs ner i projektet om budgeten som räknats ut för projektet överskrids vid planeringen eller konkurrensutsättningen av entreprenaden, så att man garanterar att de kommande utrymmena så väl som möjligt tjänar gymnasiets behov. Man utgår ifrån att den totala budgeten är 28 569 000 €.
3. kostnaden för höjningen av nivån/utrustningsnivån (€/m2) på utrymmena som används av musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet jämfört med att utrymmena endast byggs för att tjäna gymnasiets läroplan. Skillnaden i kvadratmeterpris behövs i sin helhet som stöd för beslutsfattandet. Kräver t.ex. gymnasiets läroplan allaktivitetsutrymme, en 200 m2 stor bildkonstklass, mörkrum och konditionssal? Man behöver det totala kvadratmeterantalet, men vad är kostnadsskillnaden i sin helhet om specialutrymmena ändras till normala klassrum? Det bör beaktas att specialundervisningsklasser har byggts och byggs också i Gesterby skolcentrum och Nissnikun koulu och de finns också i nya Jokirinteen oppimiskeskus och i Fyyri.
4. en alternativ plan där musik- och bildkonstutrymmena endast genomförs på gymnasiecampuset enligt minimikraven i gymnasiets läroplan. I alternativet ska instituten utnyttja utrymmena i gymnasiecampusets, Gesterbyn koulu-Winellska skolans, Jokirinnes och Ninnikus nybyggnader.
5. Utredningarna tillställs nämnden för lokaltjänster vid sammanträdet 9.12.2021.

 

 Sanna Hartikainen, Elina Utriainen och Ritva Närhi understödde Noora Piilis remitteringsförslag.

Ordföranden konstaterade att remitteringsförslaget inte understöddes enhälligt, varmed man ska rösta om saken.

Omröstning

Ordföranden inledde omröstningen. De som understöder fortsatt behandling av ärendet röstar ja och de som understöder remitteringsförslaget röstar nej.
Ordföranden avslutade omröstningen och konstaterade att rösterna fördelades enligt följande: 8 ja-röster (Närhi, Hartikainen, Kärkimaa, Oksanen, Kari, Hedberg, Jensen von Schulmann och Jeremejew) och 3 nej-röster (Piili, Utriainen och Ekman), varmed man fortsätter behandlingen av ärendet.

Jani Ekman framställde följande ändringsförslag:
 

 Nämnden för lokaltjänster beslutar:

 

 1. godkänna projektplanen med den ändringen att projektet genomförs som en livscykelentreprenad som konkurrenspräglad dialog.

 

 2. föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att de godkänner att takpriset på projektet blir 28 569 000 € på samma nivå som år 2021.

 

 3. att man inte ställer något särskilt krav på att genomföra projektet med stomme i betong eller massivt trä. I jämförelsegrunderna för upphandlingen beaktas dock målen enligt HINKU-kommunerna.


Marko Kari och Kent Jensen von Schulmann understödde Jani Ekmans förslag.

Elina Kärkimaa föreslog följande anvisning:

Vid planeringen av byggnaderna och vid byggandet ska man beakta de avvikande väderleksförhållandena, som ökar i och med klimatförändringarna, på ett realistiskt sätt och vid behov striktare än vad byggnadsbestämmelserna idag förutsätter. Bristfällig beredskap på klimatförändringen t.ex. beträffande skydd mot fukt, är betydande risker för nya byggnader.
 

 Ordföranden konstaterade att Elina Kärkimaas förslag understöddes enhälligt.

Kent Jensen von Schulmann framförde ett tillägg till beslutsförslaget

Arbetsgruppens arkitektplanerare (huvudprojekterare och konstruktionsplanerare) ska från de senaste fem åren ha erfarenhet av planering av skolbyggnad på över 3 500 m2 och prisplats vid en allmän arkitekturtävling eller första plats vid en inbjudningstävling. Planeringsobjekt i tävlingen ska vara en byggnad. Arbetsgruppen ska utöver arkitekt-, bygg- och VVSEA-konsulter åtminstone omfatta en gårdsplanerare, akustiker och brandteknisk konsult.

Jani Ekman och Marko Kari understödde Kent Jensen von Schulmanns anvisning för den fortsatta beredningen.

Miisa Jeremejew gav följande motförslag:

Nämnden föreslår att projektplaneringen framskrider enligt livscykelmodellen, som inkluderar TAB. Träbyggande är ett alternativ som åtminstone inte ännu utesluts.

 
Elina Utriainen, Elina Kärkimaa, Jani Ekman och Marko Kari understödde Miisa Jeremejews motförslag.


Efter diskussionen konstaterade ordföranden att Jani Ekmans ändringsförslag och Miisa Jeremejews motförslag inte understötts enhälligt och att man ska rösta mellan dem.

Omröstning

Ordföranden inledde omröstningen. De som understöder Jani Ekmans motförslagförslag röstar ja och de som understöder Miisa Jeremejews motförslag röstar nej.
Ordföranden avslutade omröstningen och konstaterade att rösterna fördelades enligt följande: 9 ja-röster (Ekman, Kärkimaa, Jensen von Schulmann, Piili, Hartikainen, Närhi, Hedberg, Kari och Oksanen) och 2 nej-röster (Utriainen och Jeremejew) varmed Jani Ekmans motförslag vann.

Ordföranden konstaterade att man till nästa röstar mellan Jani Ekmans motförslag och föredragandens beslutsförslag.

Omröstning

Ordföranden inledde omröstningen. De som understöder föredragandens beslutsförslag röstar ja och de som understöder Jani Ekmans motförslag röstar nej.
Ordföranden avslutade omröstningen och konstaterade att rösterna fördelades enligt följande: 3 ja-röster (Hedberg, Utriainen och Piili) och 8 nej-röster (Ekman, Kärkimaa, Hartikainen, Närhi, Oksanen, Kari, Jeremejew och Jensen von Schulmann) varmed Jani Ekmans motförslag vann.

Ordföranden konstaterade att man ska rösta om Kent Jensen von Schulmanns tillägg till Jani Ekmans vinnande beslutsförslag.

Omröstning

Ordföranden inledde omröstningen. De som understöder Jani Ekmans förslag (utan tillägg), röstar ja, och de som understöder Kent Jensen von Schulmanns tillägg till Jani Ekmans förslag röstar nej.
Ordföranden avslutade omröstningen och konstaterade att rösterna fördelades enligt följande: 5 ja-röster (Utriainen, Oksanen, Jeremejew, Kärkimaa och Piili) och 6 nej-röster (Ekman, Hartikainen, Närhi, Hedberg, Kari och Jensen von Schulmann) varmed Kent Jensen von Schulmanns tillägg fogas till Jani Ekmans motförslag.

____

Efter behandlingen av ärendet höll nämnden en paus kl. 19.25-19.38.  Projektchef Joakim Åsten avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av detta sammanträdesärende kl. 19.25.

 

 

Beslut Nämnden för lokaltjänster beslutade:

1.
godkänna projektplanen med den ändringen att projektet genomförs som en livscykelentreprenad som konkurrenspräglad dialog.

2.
föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att de godkänner att takpriset på projektet blir 28 569 000 € på samma nivå som år 2021.

3.
att man inte ställer något särskilt krav på att genomföra projektet med stomme i betong eller massivt trä. I jämförelsegrunderna för upphandlingen beaktas dock målen enligt HINKU-kommunerna.

4.
att arbetsgruppens arkitektplanerare (huvudprojekterare och konstruktionsplanerare) ska från de senaste fem åren ha erfarenhet av planering av skolbyggnad på över 3 500 m2 och prisplats vid en allmän arkitekturtävling eller första plats vid en inbjudningstävling. Planeringsobjektet i tävlingen ska vara en byggnad. Arbetsgruppen ska utöver arkitekt-, bygg- och VVSEA-konsulter åtminstone omfatta en gårdsplanerare, akustiker och brandteknisk konsult.

Dessutom beslutade nämnden ge följande anvisningar:

Vid planeringen av byggnaderna och vid byggandet ska man beakta de avvikande väderleksförhållandena, som ökar i och med klimatförändringarna, på ett realistiskt sätt och vid behov striktare än vad byggnadsbestämmelserna idag förutsätter. Bristfällig beredskap på klimatförändringen t.ex. beträffande skydd mot fukt, är betydande risker för nya byggnader.

 

 

 

Kommunstyrelsen 20.12.2021 § 577 

 

 

 

Beredare direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Projektplanen för det gymnasiernas och institutens gemensamma campus har godkänts i bildnings- och fritidsnämnden 29.9.2021 § 66, finska nämnden för fostran och utbildning 6.10.2021 § 6 och svenska nämnden för forstran och utbildning 13.10.2021 § 3 (organens protokoll ingår som tilläggsmaterial).

 

Nämnden för lokaltjänster beslutade 24.11.2021 § 31 godkänna projektplanen med den ändringen att projektformen är en livscykelentrepenad i stället för en projektledningsentreprenad, en konkurrenspräglad dialog.

 

Den bifogade projektplanen har ändrats enligt nämnden för lokaltjänsters beslut. Entreprenadformen påverkar också den preliminära tidtabellen för projektet.

 

Föredragande Kommundirektör Tarmo Aarnio 

 

Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

1. godkänner den bifogade projektplanen

2. godkänner att de totala kostnaderna för projektet är 28 569 000 euro

3. beslutar ge följande anvisningar för konkurrensutsättningen av entreprenaden:

Det ställs inget särskilt krav på att genomföra projektet med stomme i betong eller massivt trä. I jämförelsegrunderna för upphandlingen beaktas dock målen som ställts på en HINKU-kommun.

Arbetsgruppens arkitektplanerare och konstruktionsplanerare ska från de senaste fem åren ha erfarenhet av planering av skolbyggnad på över 3 500 m2 och arkitektplaneraren ska ha prisplats vid en allmän arkitekturtävling eller första plats vid en inbjudningstävling. Planeringsobjekt i tävlingen ska vara en byggnad. Arbetsgruppen ska utöver arkitekt-, bygg- och VVSEA-konsulter åtminstone omfatta en gårdsplanerare, akustiker och brandteknisk konsult.

 

 

Behandling I början av paragrafen anmälde Reetta Hyvärinen jäv och avlägsnade sig från sammanträdet.

 

 Anna-Kaisa Kauppinen presenterade ärendet. Under behandlingen av paragrafen bad Markus Myllyniemi om ordet i en ordningsfråga i vilken han önskade att styrelsen behandlar ärendet i § 596 på föredragningslistan: Stängning av Jokirinteen koulu på grund av coronaepidemin.

 

 Ordföranden avbröt behandlingen av paragraf 577 kl. 16.45 och man övergick till behandling av ärendet i § 596.

 

 Behandlingen av paragrafen fortsatte efter behandlingen av paragraf 596 kl. 17.46. Reetta Hyvärinen anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet.

 

 En diskussion fördes. Under behandlingen gav Kim Åström med understöd av Piia Aallonharja, Anneli Granström och Timo Haapaniemi följande ändringsförslag: 1. Precisering av terminologin (Åström Kim) Man lägger till en precisering på sida 23 i projektplanen, efter ordet "Livscykelentreprenad" preciseringen "(Totalansvarsentreprenad (KVR-entreprenad) med livscykelavtal)"

 

 Motivering: I nämnden för lokaltjänster presenterades de olika entreprenadformerna och man berättade att livscykelentreprenad betyder den ovan nämnda preciseringen. Termen är ändå inte särskilt etablerad utanför professionella kretsar och därför är preciseringen befogad.

 

 Ändringsförslaget godkändes enhälligt.

 

Under behandlingen gav Kim Åström med understöd av Anneli Granström, och Timo Haapaniemi följande förslag om ändring av punkt 2: Beslutspunkt 2 preciseras i enlighet med nämnden för lokaltjänsters beslut. "de totala kostnaderna för projektet är 28 569 000€" ändras till: "Takpriset är 28 569 000€ på samma nivå som år 2021" 

 

Motivering: Nämnden för lokaltjänsters beslut, takpriset hör ihop med KVR-entreprenadmodellen.

 

 Ändringsförslaget godkändes enhälligt.

 

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt beslutsförslaget med följande ändringar:

1. Man lägger till en precisering på sida 23 i projektplanen, efter ordet "Livscykelentreprenad" preciseringen "(Totalansvarsentreprenad (KVR-entreprenad) med livscykelavtal)" Motivering: I nämnden för lokaltjänster presenterades de olika entreprenadformerna och man berättade att livscykelentreprenad betyder den ovan nämnda preciseringen. Termen är ändå inte särskilt etablerad utanför professionella kretsar och därför är preciseringen befogad.

2. Beslutspunkt 2 preciseras i enlighet med nämnden för lokaltjänsters beslut. "de totala kostnaderna för projektet är 28 569 000€" ändras till: "Takpriset är 28 569 000€ på samma nivå som år 2021" Motivering: Nämnden för lokaltjänsters beslut, takpriset hör ihop med KVR-entreprenadmodellen.

 

 

 

Kommunfullmäktige 31.01.2022 § 4  

1039/10.03.02.04/2019  

 

 

  

 

Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

1. godkänner den bifogade projektplanen

2. godkänner att takpriset för projektet är 28 569 000 € på samma nivå som år 2021

3. beslutar ge följande anvisningar för konkurrensutsättningen av entreprenaden:

Det ställs inget särskilt krav på att genomföra projektet med stomme i betong eller massivt trä. I jämförelsegrunderna för upphandlingen beaktas dock målen som ställts på en HINKU-kommun.

Arbetsgruppens arkitektplanerare och konstruktionsplanerare ska från de senaste fem åren ha erfarenhet av planering av skolbyggnad på över 3 500 m2 och arkitektplaneraren ska ha prisplats vid en allmän arkitekturtävling eller första plats vid en inbjudningstävling. Planeringsobjekt i tävlingen ska vara en byggnad. Arbetsgruppen ska utöver arkitekt-, bygg- och VVSEA-konsulter åtminstone omfatta en gårdsplanerare, akustiker och brandteknisk konsult.

 

 

Behandling Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen presenterade ärendet vid sammanträdet och på frågorna som ställdes svarade utöver Kauppinen också lokaldirektör Elina Tuoninoja och projektchef Joakim Åsten.

 

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot Katja Ylisiurura hade gett följande klämförslag:

 

Jämställda lokaler:

I enlighet med jämställdhetslagen ska man i planeringen av gymnasiernas och institutens gemensamma campus beakta också lokalernas icke-binära användares ställning. Både studerande och anställda ska erbjudas möjlighet att använda könsneutrala wc-, dusch- och omklädningsutrymmen. Avsikten är inte att avlägsna lokalerna för män och kvinnor, utan att utöka mängden lokaler som är lämpliga för alla.

 

Klämförslaget understöddes av: Sanni Jäppinen, Sini Felipe, Jerri Kämpe-Hellenius, Krista Petäjäjärvi, Stefan Gustafsson, Markus Myllyniemi, Saara Huhmarniemi, Johanna Fleming, Anders Adlercreutz och Miisa Jeremejew.

 

Klämförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att fullmäktige måste rösta om det.

 

Ordföranden föreslog att fullmäktige röstar om ärendet så att de som godkänner Ylisiuruas klämförslag röstar "ja" och de som understöder att Ylisiuruas klämförslag förkastas röstar "nej".

 

Omröstningspropositionen godkändes.

 

I omröstningen lämnades totalt 50 röster. Godkännande av Ylisiuruas klämförslag fick 22 röster och att inte godkänna klämförslaget fick 25 röster, 3 röstade blankt.

 

Klämförslaget godkändes inte.

 

Ja-röster: Adlercreutz Anders, Ylisiurua Katja, Petäjäjärvi Krista, Jeremejew Miisa, Ronkainen Tuovi, Felipe Sini, Frimodig Josephine, Kajanti Carl-Johan, Gustafsson Stefan, Liljequist Kim, Kärkimaa Elina, Jäppinen Sanni, Björk Tony, Kjerin Ulf, Huhmarniemi Saara, Hedberg Hans, Karkinen Ronja, Seppälä Ulla, Anna Aintila, Kämpe-Hellenius Jerri, Fleming Johanna och Myllyniemi Markus.

 

Nej-röster: Sahiluoma Anna, Piili Noora, Sinisalo Pekka M., Honkanen Martin, Määttä Jussi, Karkola Antti, Suominen Tero, Salminen Ville, Granström Anneli, Haapaniemi Timo, Blom Urho, Ekman Jani, Virtanen Kari, Järvinen Johanna, Valtonen Martin, Kosonen Liisa, Kari Marko, Männikkö Kim, Kilappa Antti, Ylikoski Jukka, Hakapää Minna, Åström Kim, Leijala Aku, Kaurila Matti och Purra Riikka

 

Blankt röstade: Harinen Ari, Aallonharja Piia och Frantsi-Lankia Marjut.

 

 

Beslut Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.